Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17          

Rugsėjo23 - 23 d. 2017 m.

VĖLINĖS

Ketvirtadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Šiais metais išrinksime 4 narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 29d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO RENGINYS

      Mūsų septintasis metinis Clambake/Steak Roast/Rudens Loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 21d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didižiojoje salėje. Loterijos bilietėliai padėti bažnyčios gale. Prašome visųs parapijiečius atsiimti jų šeimos vokelį su loterijos bilietėliais. Tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos savaitgalio.

     Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savąją parapiją. Bus skanaus maisto, pyragų ir gėrimų, dovanų krepšių loterijos, pusinės loterijos ir daug daugiau.

    NUSIPIRKITE VAKARIENĖS BILIETUS:    Vakarienės bilietus galite įsigyti po visų savaitgalio Mišių bažnyčios gale, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje – klebonijoje. Vakarienės bilieto kaina - $35, pridėtinis tuzinas clams -$10. Nusipirkite 8 bilietus ir užrezervuokite stalą. Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savąją parapiją. Bus skanaus maisto, pyragų ir gėrimų, dovanų krepšių loterijos, pusinės loterijos ir daug daugiau.

      PRAŠOME ATEITI Į TALKĄ padėti suruošti šį vakarą. Reikės pagelbos sustatyti salę ir ją sutvarkyti, iškepti skanėstų ir atlikti įvairius kitus darbus. Prašome pasisiūlyti ir užsirašyti į savanorių sąrašus. Laukiame su visais susitikti spalio 21d.  

      SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketos įdėtos su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti

    

     Sveikinu Audrelę Bielinytę, Sinead Robertson, Elzę Tarasevičiūtę ir Faith Thompson, priėmusias Sutvirtinimo sakramentą šį trečiadienį iš vyskupo Perez. Meldžiuosi, kad einant per gyvenimą, jūs visuomet pasiliktumėte arti Bažnyčios. Lai Šventoji Dvasia veda ir stiprina jūsų tikėjimą, ir veda jus kiekvieną gyvenimo dieną.

     Nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie taip smarkiai dirbo užtikrinti, kad Mišių auka ir priėmimas svetainėje būtų tikrai imintini. Taip pat dėkoju visiems, kurie atvyko paremti mūsų jaunimą jiems priimant šį sakramentą bei susitikti su mūsų naujuoju vyskupu.


                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

RINKLIAVA KATALIKŲ ŽINIASKLAIDAI

Ateinantį savaitgalį bus rinkliava katalikų žiniasklaidai (Catholic Communications Campaign). Rinkliavos pinigai remia Gerosios Naujienos skleidimą katalikų visuomenės informavimo priemonėmis (per podcasts, televizijos ir radijos programas, spaudą). Pusė rinkliavos sumos pasilieka mūsų vyskupijos žinioje. Būkite dosnūs.

ANTKLODŽIŲ SEKMADIENIS

31-oji vyskupijos Šv. Vincento Pauliečio Draugijos metinė antklodžių sekmadienio rinkliava sušelpti vargšus bus spalio 7-8 savaitgalį. Neturėdami vietos priimti antklodžių, galime priimti  tiktai pinigines aukas šiam tikslui. Gale bažnyčios rasite specialiai paruoštus vokelius antklodžių rinkliavai.

VYSKUPAS PEREZ PRAŠO

     JAV Vyskupų Taryba prašo Clevelando bei visų JAV vyskupijų pravesti specialią rinkliavą padėti nukentėjusiems nuo uragano Irmos

     Suprantu, kad šis prašymas seka ant specialios uragano Harvey rinkliavos kulnų. Toji audra, katastrofiškai palietusi Texas ir Louisiana, privertė mus į ją atsiliepti. Dabar uraganas Irma nuniokojo Karibų salas ir palietė mūsų brolius ir seseris, ypač tuos gyvenančius St. Thomas (Virgin Islands) salos bei pietų JAV vyskupijose.

     Įvykus gamtos nelaimėms, Bažnyčia yra malonės ir solidarumo šaltinis, teikiantis paguodą ir pagelbą nelaimės paliestiems. Tačiau labai dažnai tokiuose atvejuose, Bažnyčia yra ne vien tik ilgalaikė pagelbos teikėja, bet ir jai pačiai prireikia pagelbos. Daugelis Bažnyčios pastatų nukentėjo nuo audros, ir tai dar labiau sukompromituoja Bažnyčios galimybes teikti materialinę ir pastoracinę pagelbą kitiems.

     Rinkliavos lėšos bus naudojamos audros paliestose vietovėse teikti humanitarinę pagelbą padedant atstatyti nuniokotas bendruomenes, ir remti Bažnyčios pastoracinius bei atstatymo darbus JAV ir Karibuose.

     (Aš kreipiuosi į jus ir prašau) paremti šį kapitalinį paramos vajų, ir pravesti specialią rinkliavą šiam tikslui š.m. rugsėjo 30/spalio1 savaitgalį. Čekius rašykite savosios parapijos –St Casimir Parish – vardu, pažymėdami “Emergency collection for hurricane Irma.”

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 24 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- spalio 1 d.

24 d. Totoraičių/Rukšėnų/Beržinskų šeimos

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Rasa Taraškienė
spalio 1 d. Lituanistinės mokyklos

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Lana ir Dan Margevičius

Arvydas Valiukas, Živilė*
Frank Lucas, Amanda Muliolienė

8 d. Parapijos draugai
15 d. Gudėnų šeima ir draugai

Patarnautojai

Amanda Newberry, Emilė Dicevičiūtė Justas ir Domas Šilgaliai