Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09              
2017 m.                      

Rugsėjo 15 - 16 d. 2018 m.

PASTORACINĖ TARYBA

Šį savaitgalį pradedame naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2019m. sausio 1d. kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 4d. ir balsavimas vyks nuo lapkričio 18 iki gruodžio 2d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

APKLAUSA

Vystydama lėšų telkimo darbus ir norėdama toliau planuoti lėšų telkimo renginius, parapijos Pastoracinės Taryba yra sudariusi apklausą. Apklausa įdėta kartu su šios savaitės biuleteniu. Ją taip pat rasite parapijos tinklapyje: www.saintcasimir.org arba: https://www.surveymonkey.com/r/3FGFL9G kuri yra tiesioginė jungtis. Prašome visus išpildyti apklausą. Pateikti duomenys padės mums daryti sprendimus, liečiančius lėšų telkimo renginius.
 

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų aštuntasis metinis Clambake/Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 27d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.

    
Esame pasamdę naują maisto tiekėją ir džiaugiamės galėję sumažinti vakarienės kainą bei pagerinti jos kokybę. Vakarienės bilietus galite įsigyti bažnyčios ties pagrindinio įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir parapijos raštinėje savaitės bėgyje. Vakarienės kaina: Clambake - $30, Steakbake - $35, pridėtinis tuzinas clams - $10. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose.

 
   LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 27d.

   SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organi-zacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

     Mūsų biuletenio pirmame puslapyje sveikiname naujai atvykusius į mūsų parapiją ir kviečiame juos įsirašyti į parapijos narių eiles. Dažnai manęs klausia: „Kodėl reikalinga užsirašyti?“ Yra daug priežasčių.Visų pirma, tai padarius, turime geresnį parapijos sudėties vaizdą. Vyskupija reikalauja, kad pateiktume duomenis, pagal kuriuos ji apskaičiuoja vyskupijos dydį. Šie duomenys kasmet siunčiami į Romą, kad būtų galima apskaičiuoti katalikų pasaulyje skaičių. Pagal registracijos anketose surinktą informaciją sprendžiame kokias programas bei renginius turėtume ruošti, kad patenkinti mūsų narių poreikius. Žinodami mūsų narių amžių, galime rūpintis paruošti tinkamas religinio auklėjimo pamokas jaunimui, apskaičiuoti kiek reikia Komunijos dalintojų aptarnauti namisėdas, vesti tvarkingą aukų parapijai apyskaitą ir, bendrai, sudaryti planus ateities veiklai. Užsiregistravę, žmonės labiau jaučiasi priklausantys tikinčiųjų bendruomenei ir turintys galimybę pilnutiniai dalyvauti parapijos gyvenime. Jie gali aiškiai sužinoti jų santuokos teismingumą ir turėti balsą visame, kas vyksta mūsų parapijoje.

     Nuolat matau naujų žmonių, ateinančių į mūsų parapiją – kviečiu juos užsiregistruoti. Jūs, kurie jau nuo seno ateinate, kviečiu žengti įsipareigojimo žingsnį ir įsirašyti į mūsų parapijos bendruomenę. Žinokite, kad neišduodame jūsų asmeniškos informacijos.jokiai organizacijai - įskaitant ir pačiai vyskupijąi.

     Jūsų patogumui, registracijos anketas rasite knygų kambaryje, bažnyčios prieangio kairėje pusėje. Jas taip pat galite atsiimti klebonijoje jos darbo valandomis (pirm.-penkt. 10:00-6:00v.v.), arba paskambinkite į raštinę, ir mes mielai jums ją atsiųsime paštu.

     American Express kredito kortelės reklamoje sakydavo „Narystė neša privelegijas.“ Tai tiesa ir Šv. Kazimiero parapijoje.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. Anthony Prinzo, kuris mirė praėjusią savaitę. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

LIGONIŲ PATEPIMO SKARAMENTO MIŠIOS

Sekmadienį, spalio 14d., 12:00v.p.p. bus atnašaujamos Ligonių Patepimo sakramento Mišios. Raginame visus vyresnio amžiaus ar chroniškomis ligomis sergančius parapijiečius dalyvauti Mišių aukoje ir priimti šį svarbų gydomąjį sakramentą.

DĖKOJAME

Dėkojame visiems, dirbusiems suruošti blynų pusryčius, bei juose dalyvavusiems. 105 asmenys gardžiavosi pusryčiais. Užmokėjus išlaidas, parapijai atiteko $355.00 pelno.

SAINT JEROME PARAPIJOS RENGINYS

Mūsų kaimynė, St. Jerome parapija, kviečia į kasmet ruošiamą Clambake ir Steak Dinner renginį sekmadienį, rugsėjo 30d., nuo 1:00 iki 4:00v.p.p. Clambake ir Steak pietūs - $30; pridėtinis tuzinas clams $10. Bus dovanų krepšių bei 50/50 loterijos, ir jus linksmins DJ Joel Scigliano. Įsigyti bilietus skambinkite 216-481-8200 arba juos pirkite internetu: www.stjeromecleveland.org

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - rugsėjo 16 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugsėjo 23 d.

16 d. Muliolių šeima

Skaitytoja/s

Danius Šilgalis Rasa Taraškienė
23 d. Totoraičiai/Rukšėnai/Beržinskai

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Arv Valiukas,
 Kęstutis Civinskas

Gražina Kampe, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Maria Hoffman

30 d. G. ir S. Matų šeima ir draugai
spal. 7 Litunistinės mokyklos

Patarnautojai

Daina Kampe, Lukas Milevičius Justas ir Domas Šilgaliai