Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21 lie.28 rugp.04 rugp.11
2016 m.   rugp.18 rugp.25 rugs.01 rugs.08              
2017 m.                        

Rugsėjo 14 - 15  d. 2019 m.

PASTORACINĖ TARYBA

Šį savaitgalį pradedame naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2020m. sausio 1d. kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 3d.; balsavimas vyks nuo lapkričio 16-17 savaitgalio iki š.m. gruodžio 1d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų devintasis metinis Clambake/ Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 26d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visų parapijiečių atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.
VAKARIENĖS BILIETUS (bei pridėtinius loterijos bilietėlius) galite įsigyti po visų savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje ir, savaitės bėgyje, klebonijoje jos darbo valandomis. Bilietų kainos: Clambake - $30, Steak bake (jautienos piausnis) -$35, pridėtinis tuzinas clams $10. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose. LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Padėkite savo parapijai ir užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Lauksime jūsų visų spalio 26d.
SVEIKINIMŲ KNYGELĖ  Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

PAMĄSTYMAS ŠEIMOMS

Šiandienos Evangelijoje vyresnysis brolis supykęs, kad tėvas priėmė brolį palaidūną ir jam dovanojo kaltes, nedalyvauja puotoje. Ar jūsų širdis surakinta piktinimosi prieš kurį nors šeimos narį, ir tai jums kliudo priimti Dievo palaimą? Jei taip, melskitės gauti malonės atleisti ir tapti gailestingu kaip Tėvas.

KORP! GIEDROS MENO PARODA

Clevelando ateitininkių Korp! Giedra kviečia visus į jos narių meno parodą ATEINANTĮ sekmadienį, rugs. 15d. nuo 11:30 iki 4:00 Lietuvių Namų viršutinėje salėje. Matysite tapybos, keramikos, audimo ir juvelyrikos darbus. Kviečiame visus, pasigardžiavus parapijos blynų pusryčiais, pasigrožėti meno kūriniais. Kam sunkoka lipti laiptais, veiks keliamoji kėdė.

DIENA KATALIKAMS BEISBOLO PARKE

Rugsėjo 22d. praleiskite dieną su Clevelando Indians beisbolo komanda ir Clevelando katalikais Progressive Field parke. Prieš prasidedant beisbolo žaidimui – Mišios 10:15v.r. ten pat. Bilietų kainos nuo $18. Dėl platesnės informacijos skambinkite 216-420-4162 arba e-paštu: jplys@indians.com

     Mūsų biuletenio pirmame puslapyje sveikiname naujai atvykusius į mūsų parapiją ir kviečiame juos įsirašyti į parapijos narių eiles. Dažnai manęs klausia: „Kodėl reikalinga užsirašyti?“ Yra daug priežasčių.Visų pirma, tai padarius, turime geresnį parapijos sudėties vaizdą. Vyskupija reikalauja, kad pateiktume duomenis, pagal kuriuos ji apskaičiuoja vyskupijos dydį. Šie duomenys kasmet siunčiami į Romą, kad būtų galima apskaičiuoti katalikų pasaulyje skaičių. Pagal registracijos anketose surinktą informaciją sprendžiame kokias programas bei renginius turėtume ruošti, kad patenkinti mūsų narių poreikius. Žinodami mūsų narių amžių, galime rūpintis paruošti tinkamas religinio auklėjimo pamokas jaunimui, apskaičiuoti kiek reikia Komunijos dalintojų aptarnauti namisėdas, vesti tvarkingą aukų parapijai apyskaitą ir, bendrai, sudaryti planus ateities veiklai. Užsiregistravę, žmonės labiau jaučiasi priklausantys tikinčiųjų bendruomenei ir turintys galimybę pilnutiniai dalyvauti parapijos gyvenime. Jie gali aiškiai sužinoti jų santuokos teismingumą ir turėti balsą visame, kas vyksta mūsų parapijoje.


     Nuolat matau naujų žmonių, ateinančių į mūsų parapiją – kviečiu juos užsiregistruoti. Jūs, kurie jau nuo seno ateinate, kviečiu žengti įsipareigojimo žingsnį ir įsirašyti į mūsų parapijos bendruomenę. Žinokite, kad neišduodame jūsų asmeniškos informacijos.jokiai organizacijai - įskaitant ir pačiai vyskupijąi.


     Jūsų patogumui, registracijos anketas rasite knygų kambaryje, bažnyčios prieangio kairėje pusėje. Jas taip pat galite atsiimti klebonijoje jos darbo valandomis (pirm.-penkt. 10:00-6:00v.v.), arba paskambinkite į raštinę, ir mes mielai jums ją atsiųsime paštu.


     American Express kredito kortelės reklamoje sakydavo „Narystė neša privelegijas.“ Tai tiesa ir Šv. Kazimiero parapijoje.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius


BLYNŲ PUSRYČIAI

Kviečiame visus atsilankyti blynų pusryčiuose ŠĮ  sekmadienį, rugsėjo 15d. nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p. Bilietus galite įsigyti po savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Bilietų kainos: suaugusiems – $7, vaikams 10m. ir jaunesniems veltui. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Visas pelnas eina parapijai.

LIGONIŲ PATEPIMO SKARAMENTO MIŠIOS

Sekmadienį, spalio 6d., 12:00v.p.p. bus atnašaujamos Ligonių Patepimo sakramento Mišios. Raginame visus vyresnio amžiaus ar chroniškomis ligomis sergančius parapijiečius dalyvauti Mišių aukoje ir priimti šį svarbų gydomąjį sakramentą.

SEKMADIENIO KAVUTĖ

Kavučių ruošos komitetas prašo daugiau žmonių pasisiūlyti ruošti kavutes. Kainos nuolat kyla, tad tikimės, kad tai suprasdami, ir jūs padidinsite auka, kurią paliekate kavutės aukų krepšelyje. Būkime dosnūs. Visas pelnas eina parapijai.

 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
rugsėjo 15 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
rugsėjo 22 d.

15 d. Blynų pusryčiai

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Julija Čepulienė
22 d. Totoraičių/Rukšėnų/Beržinskų šeimos

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Maria Hoffman,
Gražina Kampe

Amanda Muliolienė, Živilė*
Dan Margevičius,
Rauda Gelažienė

29 d. Gud4nų šeima ir draugai
sp. 6 d. Lituanistinės mokyklos

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Livija Masčinskaitė Justas ir Domas Šilgaliai