Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18          

Rugsėjo 24 d. - 25 d. 2016 m.

NAUJI ŽVAKIŲ STALAI - DĖKOJAME!

Sustokite minutėlei uždegti žvakę ar pasimelsti prie šoninių altorių ir atkreipkite dėmesį į mūsų naujuosius žvakių stalus. Šie dailūs žvakių stalai yra Remigijaus Belzinsko rankų darbas, ir jų apdaila derinasi su altoriuose esančiais pagražinimais. Nuoširdžiai dėkojame Remigijui, kad paaukojo visą medžiagą ir savanoriškai skyrė laiką ir talentą kad pagaminti šiuos stalus mums visiems. Aukščiausio žvakių laiptelio kairėje pusėje rasite angą aukoms. Auka už didelę žvakę - $3; už mažą - 50˘.

RINKLIAVA KATALIKŲ ŽINIASKLAIDAI

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas katalikų žiniasklaidai (Catholic Communications Campaign). Rinkliavos pinigai remia Gerosios Naujienos skleidimą katalikų visuomenės informavimo priemonėmis (per podcasts, televizijos ir radijos programas, spaudą). Pusė rinkliavos sumos pasilieka mūsų vyskupijos žinioje. Būkite dosnūs.

SVEIKINIMŲ KNYGELĖ

Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $5. Sveikinimų anketos įdėtos su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Kviečiame visus dalyvauti

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Šiais metais išrinksime 4 narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 30d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

KATALIKŲ RADIJAS

Clevelando katalikų radijo stotis, AM 1260 The Rock, kviečia visus paremti jų tris dienas tęsiantį vajų. Rudens Spirit Drive, kurio tikslas yra sutelkti lėšų kad katalikų radijo stotis toliau galėtų transliuoti laidas, vyks spalio 12-14 dienomis. Norintys aukoti prašomi skambinti 216-227-1260.

TARNYSTĖ ĮKALINTŲJŲ ŠEIMOMS

     Daugelis asmenų, turintys šeimos narį įkalintą kalėjime, dažnai kenčia gėdos, kaltės ir atsiskyrimo jausmus ir jaučiasi nepaprastai vieniši. „LEAF“ tarnystė buvo įsteigta teikti jiems paramą. Grupės nariai renkasi kas mėnesį išklausyti vienas kitą, pasidalinti rūpesčiais ir pasiūlyti kur kreiptis tolimesnės pagalbos. Nariai užjaučia vienas kitą ir supranta vienas kito jausmus, baimes, ir pergyvenimus. Visi mielai priimami į šios tarnystės grupę, nežiūrint kurio jie būtų tikėjimo. Grupės renkasi įvairiose vietose mūsų vyskupijoje. Dėl platesnės informacijos kreipkitės į kun. Bacevičių arba žiūrėkite į tarnystės tinklalapį: www.leafministry.org 

     Trečiadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Alicemarie Egan, kuri mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Alicemarie buvo mūsų Finansų Tarybos narė. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų šeštasis metinis Clambake/Steak Roast ir Rudens loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 22d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didžiojoje salėje.

Loterijos bilietėliai: Ar jau sugrąžinote loterijos bilietėlius? Išsiuntėme laiškus su bilietėliais visiems, kurie nebuvo jų atsiėmę bažnyčios gale. Pridėtines knygutes galite įsigyti gale bažnyčios ir parapijos raštinėje. Loterijos bilietų kaina: $1 už vieną, arba 12-os bilietėlių knygelė - $10. Šiais metais norime išplatinti 1,000 knygelių. Jei visi prisidės savo ruožtu, pasieksime užsibrėžtą tikslą. Nusipirkite laimingus bilietėlius ir paremkite savąją parapiją. Ir jums ir mums bus į naudą!

Vakarienės bilietai: Clambake/Steak Roast vakarienės bilietus pardavinėjami gale bažnyčios po savaitgalio Mišių, svetainėje po 10:00 Mišių, savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Vakarienės kaina $35; pridėtinis tuzinas clams $10. Vakarienės bilietus reikalinga nusipirkti ne vėliau sekmadienio, spalio 16d. Bilietai NEBUS pardavinėjami prie durų.

Ateikite į talką: Kviečiame ateiti į talką užtikrinti šio vakaro sėkmę. Užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje.

DĖKOJAME

Dėkojame First Ladies Slovak Association už neseniai įteiktą $1,000 auką parapijai padėti padengti automobilių aikštės remontų darbus. Lai Dievas jus laimina!

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – rugsėjo 25 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - spalio 2 d.
25 d. Totoraičiių, Rukšėnų, Beržinskų šeimos

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Rasa Taraškienė
sp. 02 Lituanistinės mokyklos Komunijos dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Remigijus Belzinskas, Aurelija Jucaitienė

Marius Laniauskas, Živilė*
Kristina ir Albertas Sušinskai

09 d. Gudėnų šeima ir draugai
16 d. Židinys Patarnautojai Lukas Milevičius, Kristoforas Čiurlionis