Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02      

Spalio 8 d. - 9 d. 2016 m.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų šeštasis metinis Clambake/Steak Roast ir Rudens loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 22d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didžiojoje salėje.

BELIKO viena SAVAITĖ įsigyti vakarienės bilietą!

Clambake/Steak Roast vakarienės bilietus pardavinėjami gale bažnyčios po savaitgalio Mišių, svetainėje po 10:00 Mišių, savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Vakarienės kaina $35; pridėtinis tuzinas clams $10. Vakarienės bilietus reikalinga nusipirkti ne vėliau sekmadienio, spalio 16d. Bilietai NEBUS pardavinėjami prie durų.

Ar nusipirkote loterijos bilietus Didžiajai Rudens Loterijai?

Didžiosios loterijos bilietus išsiuntėme visiems parapijiečiams. Pridė-tinius bilietus galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje arba bažnyčios prieangyje. Padėkite mums įvykdyti užsibrėžtą 1,000 knygelių pardavimo tikslą. Nusipirkite laimingus bilietėlius ir paremkite savąją parapiją. Ir jums ir mums bus į naudą!

Kviečiame ateiti į talką

Užtikrinti clambake renginio pasisekimą, mums reikia talkininkų įvairiems darbams ir darbeliams. Yra daug būdų padėti ir prisidėti: iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti, ar papuošti salę, padėti prie gėrimų stalo ar kasos. Bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje rasite savanorystės sąrašus. Užsirašykite.

Paremkite savąją parapiją vakaro programos knygelėje

Kviečiame išreikšti paramą parapijai vakaro programos knygelėje, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus bei reklamas. Programos knygelės anketas rasite bažnyčios prieangyje ir ant staliukų su biuleteniais.

VĖLINĖS

Trečiadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalio 30d., visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną mes visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite: www.clevelandcatholicpriesthood.com

     Praėjusias kelias savaites kreipiausi į jus biuletenyje prašydamas kandidatuoti į mūsų parapijos Pastoracinę Tarybą. Lig šiol nesame gavę nei vieno kandidato pareiškimo.

         Pastoracinė Taryba yra mano svarbiausia patariamoji grupė parapijoje. Ji man padeda daryti įvairius sprendimus, liečiančius parapijos gyvenimą – nuo sudarymo Mišių laiko tvarkaraščio iki siūlymų kuriuos remontų darbus svarbiausia atlikti. Kasmet išrenkame keturis naujus narius dviejų metų kadencijai, ir aš paskiriu vieną narį. Du nariai turi būti lietuviškosios bendruomenės nariai, ir du – nelietuviškosios. Nariai gali būti perrenkami dar vienai, iš eilės kadencijai; praėjus metams jie gali vėl iš naujo kandidatuoti.

      Šiais metais du dabartinės Pastoracinės Tarybos nariai negali vėl kandidatuoti. Esu tikras, kad parapijoje yra bent du asmenys, galintys tarnauti Taryboje. Kandidatavimo anketa nesudėtinga, ir anketos padėtos Knygų kambaryje. Prašome, kad visi pareiškimai būtų įduoti iki sekmadienio, spalio 30d.

        Lengva būti vien tik stebėtoju, ar nuolat reikšti nepasitenkimą ir kritikuoti. Reikia dėti pastangas ir turėti pasiryžimo nuoširdžiai įsijungti į parapijos veiklos gyvenimą. Įsijungimas į parapijos gyvenimą ir veiklą, ir gebėjimas įtaigoti veiklos kryptį neša pasitenkinimo ir yra vertas įdėtų pastangų. Kviečiu ir raginu jus užpildyti kandidato anketą.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Franki Anne Pinzarroni, kuri nesenai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, spalio 12d., nuo 6-9v.v. bus šio mėnesio Eucharistijos garbinimas vakare. Kviečiame praleisti valandėlę tyloje ir maldoje vieną, ar abi dienas. Jei galite pasižadėti budėti specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą Knygų Kambaryje.

RINKLIAVA ANTKLODŽIŲ SEKMADIENIUI

Ateinantį sekmadienį, spalio 8-9 priimsime jūsų aukas metiniam Antklodžių sekmadienio vajui. Kasmet Šv. Vincento Draugija telkia pinigines aukas nupirkti antklodes mūsų apylinkės vargšams. Specialūs aukų vokeliai padėti ant staliukų su biuleteniais; aukas taip galite įdėti į savąjį voką, jį pažymint „Blanket Sunday“ (čekius rašykite St. Casimir vardu). Būkite dosnūs ir padėkite aprūpinti mūsų vargšus šiltomis antklodėmis.

ROŽANČIAUS MALDOS

Spalio mėnesio šiokiadieniais, 7:00v.r. (prieš prasidedant 7:30v.r. Mišioms) kalbėsime rožančių. Kviečiame visus įsijungti į šias maldas. Jei bus pakankamai susidomėjimo, tęsime rožančiaus maldas ir sekančiuose mėnesiuose.

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Šiais metais išrinksime 4 narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 30d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – spalio 9 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - spalio 16 d.
09 d. Debbie Zeledonis ir draugai

Skaitytoja/s

Peteris Kampe Agnė Petrošiūtė
16 d. Židinys Komunijos dalintojai

Amanda Muliolienė, Albertas Sušinskas*
Kristina Sušinskienė, Gražina Kampe

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Maria Hoffman, Albertas Sušinskas

 23 d. Švyturys
30 d. Pollock ir Klimų šeimos

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Anika Muliolytė, Amanda Newberry