Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24        

Rugsėjo 30 - spalio 1 d. 2017 m.

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Šiais metais išrinksime 4 narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 29d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą. Spustelėkite ČIA, atsisiūsti kandidato anketą, kurią galite užpildyti viena arba abiem kalbom.

VĖLINĖS

Ketvirtadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO RENGINYS

      Mūsų septintasis metinis Clambake/Steak Roast/Rudens Loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 21d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didižiojoje salėje. Loterijos bilietėliai padėti bažnyčios gale. Prašome visųs parapijiečius atsiimti jų šeimos vokelį su loterijos bilietėliais. Tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos savaitgalio.

     Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savąją parapiją. Bus skanaus maisto, pyragų ir gėrimų, dovanų krepšių loterijos, pusinės loterijos ir daug daugiau.

    NUSIPIRKITE VAKARIENĖS BILIETUS:    Vakarienės bilietus galite įsigyti po visų savaitgalio Mišių bažnyčios gale, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje – klebonijoje. Vakarienės bilieto kaina - $35, pridėtinis tuzinas clams -$10. Nusipirkite 8 bilietus ir užrezervuokite stalą. Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savąją parapiją. Bus skanaus maisto, pyragų ir gėrimų, dovanų krepšių loterijos, pusinės loterijos ir daug daugiau.

      PRAŠOME ATEITI Į TALKĄ padėti suruošti šį vakarą. Reikės pagelbos sustatyti salę ir ją sutvarkyti, iškepti skanėstų ir atlikti įvairius kitus darbus. Prašome pasisiūlyti ir užsirašyti į savanorių sąrašus. Laukiame su visais susitikti spalio 21d.  

      SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketos įdėtos su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

LIETUVIŲ DIENOS

Clevelando Lietuvių Bendruomenės valdyba kviečia visus į Lietuvių Dienas š.m. spalio 13-14 dienomis. Penktadienį, spalio 13d. 7:00v.v. – Jurgos koncertas, šeštadienį, spalio 14d. nuo 12:00-4:00v.p.p. paskaita ir seminaras apie filmą. Abu šie renginiai vyks Lietuvių Namuose. Šeštadienį, 8:00v.v., violončelistas David Geringas atliks koncertą Cleveland State University. Dėl platesnės informacijos skambinkite į Lietuvių Klubą (216-531-8313) po 12:00v.p.p.

     Šiandien yra “Gerbkime gyvybę” (Respect Life) sekmadienis ir spalio mėnuo pavadintas tuo pačiu vardu. Daugelis mūsų, galvodami apie gerbimą gyvybės arba “už gyvybę” sąjūdį, ribojamės vien tik abortų, ar jų teisėtumo JAV-bėse, reikalais. Tiesa – abortas yra didis moralinis blogis, ne vien tik mūsų krašte, bet ir daugelyje vietų pasaulyje. Mes visi turime remti prieš abortų įstatymus, keliančius šio reikalo svarbą viešumoj, ir dirbti ir melstis, kad šis blogis būtų panaikintas.

     Tačiau būti “už gyvybę” reikalauja kur kas daugiau. Jei sakome, kad esame “už gyvybę,” turime būti pasiryžę gerbti visos gyvybės orumą nuo jos pirmojo apsivaisinimo momento iki jos natūralios pabaigos mirtimi. Eutanazijos, asistuotos savižudybės ir mirties bausmės klausimai yra ne mažiau svarbūs mūsų visuomenės reikalai negu smurto, skurdo ir bado klausimai. Gyvenant patogų ir sveikatos kupiną gyvenima, nesunku nekreipti dėmesio į šiuos reikalus. Tačiau kaip krikščionys ir katalikai esame pašaukti suformuoti jautrią sąžinę, kuri pripažįsta kiekvienos gyvybės orumą, kuri liepia mums dirbti visais įmanomais būdais pagerinti visuomenėje esančius blogius, ir traktuoti kiekvieną žmogų kaip esantį sukurtą mylinčio Dievo.

     Tai galime daryti, visų pirma, melsdamiesi; toliau, remdami įstatymus, apsaugojančius visus žmones, ir, galiausia, asmeniškai užsiangažuodami dirbti savose apylinkėse gerinti visų, ir ypač labiausia pagalbos reikalingų, žmonių gerovę. Kai visa tai darysime, tuomet galėsime save nuoširdžiai vadinti esančiais “už gyvybę.”
                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Judith Surace ir Gertrude Brugh, kurios neseniai mirė ir buvo palaidotos iš mūsų parapijos. Lai jos amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PRALEISKITE VALANDĖLĘ SU VIEŠPAČIU

Penktadienis, spalio 6d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną nuo 8-9v.r. bus Šventoji Valanda. Trečiadienį, spalio 11d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6-9v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Raginame pasižadėti budėti maldoje specifiniu laiku tomis dienomis. Jei galite pasižadėti, užsirašykite į sąrašą Knygų kambaryje.

VYSKUPAS PEREZ MUMS RAŠO…

…Dėkoju vyskupijos tikintiesiems už parodytą dosnumą ir ištiestą pagelbos ranką, už maldas ir aukas padėti paliestiems uragano Harvey ir, šį savaitgalį - uragano Irmos. JAV Vyskupų Taryba vėl prašo manęs kreiptis į jus, prašant toliau remti nukentėjusius nuo uragano Maria, bei nuo žemės drebėjimo Meksikoje.

     Valstybinė vyskupų aukoms rinkti kanceliarija (The Bishops’ Office of National Collections) yra įsteigus specialius fondus šiam tikslui; aukos bus naudojamos remti Bažnyčios pastoracinius bei atstatymo darbus ir teikti humanitarinę pagelbą per Catholic Charities USA ir Catholic Relief Services.

    Čekius rašyti “St. Casimir Parish” vardu, apačioj pažymint “2017 Calamities.” Jūsų aukas priimsime iki š.m. spalio 15d.

 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – spalio 1 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- spalio 8 d.

spalio 1 d. Lituanistinės mokyklos

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Peteris Kampe
8 d. Parapijos draugai

Komunijos
dalintojai

Arvydas Valiukas, Živilė*
Frank Lucas,
Amanda Muliolienė

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Albertas Sušinskas,
Remigijus Belzinskas

15 d. Gudėnų šeima ir draugai
22 d. Židinys

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Audrelė Bielinytė, Daina Dicevičiūtė