Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16            
2017 m.                      

Rugsėjo 22 - 23 d. 2018 m.

APKLAUSA

Vystydama lėšų telkimo darbus ir norėdama toliau planuoti lėšų telkimo renginius, parapijos Pastoracinės Taryba yra sudariusi apklausą. Apklausa įdėta kartu su šios savaitės biuleteniu. Ją taip pat rasite parapijos tinklapyje: www.saintcasimir.org arba: https://www.surveymonkey.com/r/3FGFL9G kuri yra tiesioginė jungtis. Prašome visus išpildyti apklausą. Pateikti duomenys padės mums daryti sprendimus, liečiančius lėšų telkimo renginius.

PASTORACINĖ TARYBA

Šį savaitgalį pradedame naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2019m. sausio 1d. kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 4d. ir balsavimas vyks nuo lapkričio 18 iki gruodžio 2d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų aštuntasis metinis Clambake/Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 27d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.

    
Esame pasamdę naują maisto tiekėją ir džiaugiamės galėję sumažinti vakarienės kainą bei pagerinti jos kokybę. Vakarienės bilietus galite įsigyti bažnyčios ties pagrindinio įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir parapijos raštinėje savaitės bėgyje. Vakarienės kaina: Clambake - $30, Steakbake - $35, pridėtinis tuzinas clams - $10. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose.

 
   LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 27d.

   SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organi-zacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

     Pereitą savaitgalį pranešėme, kad sekmadienį, spalio 14d., 12:00v.p.p. bus atnašaujamos Ligonių Patepimo sakramento Mišios. Daugeliui jūsų šis sakramentas gali būti sunkiai suprantamas. „Senais laikais“ jis buvo vadinamas „Paskutiniuoju Patepimu“ ir buvo teikiamas ligoniui mirties patale. Šiandienos mokymas yra kitoks.
     Šiandienos mokymas seka Šventojo Jokūbo laišką Naujajame Testamente. Laiške Jokūbas rašo, kad ligoniai turėtų būti patepami aliejumi, nes
“tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels.” Todėl Bažnyčia moko, jog labai svarbu rūpintis tikinčiuoju, kurio sveikata rimtai pašlijusi dėlei ligos ar senyvo amžiaus, ir jam suteikti šį sakramentą.
     Ligonių Patepimo sakramentas gali būti teikiamas asmenims prieš einant sunkiai operacijai, bei vyresnio amžiaus žmonėms, nors ir nesergantiems, jų jėgoms nusilpus. Sergantys vaikai, turintys pakankamai supratimo būti sakramento sustiprintiems,  taip gali jį priimti. Jei ligonis, gavęs Patepimą, pasveiksta, ir vėliau iš naujo vėl sunkiai suserga, arba jei tos pačios ligos metu liga pasunkėja, sakramentas gali būti pakartotas. Kiekvienas asmuo turi laisvę apsispręsti ar priimti šį sakramentą, tačiau tikintieji turėtų būti patepti atitinkamu laiku, ir sakramento priėmimas neturėtų būti uždelstas.
     Sakramento apibudinime Bažnyčia primena mums visiems, kad rimtai sergantiems reikalinga Dievo malonės ypatinga pagelba jų nerimo valandoje, kad jų dvasia nepalūžtų ir, kovoje su Piktojo gundymais, jų tikėjimas nesusilpnėtų. Todėl sakramento aliejaus patepimu Kristus stiprina sergančius ar sužeistus krikščionis ir teikia jiems stipriausią paramą.
     Raginu jus visus skirti laiko ateinančiose savaitėse pamąstyti apie šį sakramentą ir apsispręsti ar pasinaudoti proga jį priimti.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

SVEIKINAME

Sveikiname priėmę Gweneth Faye Piotrkowski, Robert ir Justine (nee) Roth dukrelę, į krikščioniškąją ir mūsų parapijos bendruomenę. Ji buvo čia pakrikštyta praėjusį sekmadienį.

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. Josephine Leufkins, kuri mirė praėjusią savaitę. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

LIGONIŲ PATEPIMO SKARAMENTO MIŠIOS

Sekmadienį, spalio 14d., 12:00v.p.p. bus atnašaujamos Ligonių Patepimo sakramento Mišios. Raginame visus vyresnio amžiaus ar chroniškomis ligomis sergančius parapijiečius dalyvauti Mišių aukoje ir priimti šį svarbų gydomąjį sakramentą.

CATHOLIC COMMUNICATIONS VAJUS

Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas Catholic Communications vajui. Jūsų aukos padeda skelbti Evangeliją katalikų viešojo susisiekimo tinklais ir ją toliau platina per televizijos ir radijo programas, podcasts ir spaudą. Pusė surinktų lėšų pasilieka mūsų vyskupijoje ir yra naudojama vietiniams reikalams. Būkite dosnūs.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - rugsėjo 23 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugsėjo 30 d.

23 d. Totoraičiai/Rukšėnai/Beržinskai

Skaitytoja/s

Regina Šilgalienė Julija Čepulienė
30 d. G. ir S. Matų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Maria Hoffman

Marius Laniauskas,  Živilė*
Amanda Muliolienė,
Frank Lucas

spal. 7 Litunistinės mokyklos
14 d. Gudėnų šeima ir draugai

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė