Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21 lie.28 rugp.04 rugp.11
2016 m.   rugp.18 rugp.25 rugs.01 rugs.08 rugs.15            
2017 m.                        

Rugsėjo 21 - 22  d. 2019 m.

LIGONIŲ PATEPIMO SKARAMENTO MIŠIOS

Sekmadienį, spalio 6d., 12:00v.p.p. bus atnašaujamos Ligonių Patepimo sakramento Mišios. Raginame visus vyresnio amžiaus ar chroniškomis ligomis sergančius parapijiečius dalyvauti Mišių aukoje ir priimti šį svarbų gydomąjį sakramentą.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų devintasis metinis Clambake/ Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 26d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visų parapijiečių atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.
VAKARIENĖS BILIETUS (bei pridėtinius loterijos bilietėlius) galite įsigyti po visų savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje ir, savaitės bėgyje, klebonijoje jos darbo valandomis. Bilietų kainos: Clambake - $30, Steak bake (jautienos piausnis) -$35, pridėtinis tuzinas clams $10. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose. LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Padėkite savo parapijai ir užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Lauksime jūsų visų spalio 26d.
SVEIKINIMŲ KNYGELĖ  Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Jungkitės su krikščioniais maldoje ir pasninkaujant nuo rugs. 25 iki lapkr. 3 prašant panaikinti abortus. Taip pat per tas 40 dienų kviečiame melstis ir stovėti tarp 7v.r. ir 7v.v. viešame praeivių take priešais Preterm - 12000 Shaker Blvd., Planned Parenthood - 25350 Rockside Rd, ar Family Planning - 54 South St. Akcija prasidės Our Lady of Lourdes Shrine, Euclid, rugsėjo 24d., 7:00v.v. Dėl informa-cijos: clevelandpraysforlife@gmail.com  arba kreipkitės į John Noall 216-245-9744. Ateinantį savaitgalį kun. David Baugh atvyks į mūsų parapiją ir kalbės apie šią programą per visas Mišias.

LIETUVIAI SKAUTAI

Clevelando lietuviai skautai pradeda veiklos metus šį pirmadienį, rugsėjo 23d. Mišios bažnyčioje7:00v.v., joms užsibaigus, sueiga parapijos salėje (užsibaigs 8:30v.v.) Sveikiname sugrįžtančius skautus ir laukiame naujų narių. Berniukai priimami nuo 5m. ir mergaitės nuo 4m. Sueigos vyksta kas antrą pirmadienį, nuo 7:00-8:30v.v. Platesnę informacija suteiks Remigijus Belzinskas 440-256-1629 ir Virginija Rubinski 216-486-9023.

MIUZIKLAS “ŠNEKUČIAI”

Miuziklas “Šnekučiai” – satyrinė komedija apie praėjusio šimtmečio Lietuvos kaimo gyvenimą bus rugsėjo 29., 2:00v.p.p. Andrew Osborne Academy Auditorium, 38588 Mentor Ave., Willoughy. Bilietai :$15-$45. Kreipkitės į Augių Dicevičių 216-466-1633 arba 440-669-4145.

     Ateinančių kelių savaičių bėgyje išgirsite apie mūsų parapijoje įvyksiančią „Respecting the Past, Serving in the Present, Growing our Future“ (“Gerbdami praeitį, tarnaudami šiandien, augdami ateičiai”) programą. Tai yra ypatingai svarbi programa įgyvendinant mūsų parapijos misiją ir viziją.

     Kaip parapijos šeima, esame pakeitę daugelio mūsų bendruomenės narių gyvenimus. Norint toliau vykdyti mūsų misiją ir mūsų tarnystes, raginame visus parapijos narius praleisti laiko maldoje, apmąstyti mūsų vykdomus darbus, ir juos aptarti šeimos ratelyje. Kiekvieną savaitgalį laukiu jūsų visų Mišių aukoje, ir labai norėčiau jus visus pamatyti š.m. spalio19-20 savaitgalį, kai bus specialus Pasižadėjimo sekmadienis.

     Jei jums iškiltų bet kokių klausimų apie šią “Gerbdami praeitį, tarnaudami šiandien, augdami ateičiai” programą, drąsiai kreipkitės į mane.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje neseniai mirusius ir palaidotus iš mūsų parapijos: a.a. George Cesmes, Mary Sidley, Dale Lunder, Edvardą Rydelį, Ann Brown, Andrew Palzes, Eleną Šarkauskienę ir Florence Demell. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

SVEIKINAME

Džiaugiamės priimdami į krikčioniškąją bendruomenę ir į mūsų parapiją Kylo Milincic, Boris Milincic ir Žavintos (nee Maleckaitės) sūnelį, pakrikštytą čia šį savaitgalį. Lai jie visi artėja prie Viešpaties ir prie viens kito kiekvieną gyvenimo dieną.

NAUJAS BŪDAS AUKOTI

Pradedant spalio 1d., įvedame naują būdą aukoti Šv. Kazimiero parapijai. Aukas galėsite įteikti per „ONLINE GIVING“ (AUKOTI INTERNETU), tiesiogiai pervedant pinigus iš taupomosios ar čekių sąskaitos, arba naudojant MasterCard, Visa, ar Discover kredito korteles. Šią savaitę parapijos tinklapyje pridėsime jungtį (link), per kurį galėsite susijungti su mūsų saugiu aukojimo tinklapiu ir jame sustatyti jums tinkamą aukojimo būdą. Ateinantį savaitgalį pateiksime daugiau informacijos. Šis aukojimo būdas neatstos įprastos aukos sekmadienio aukų krepšelyje, o verčiau bus būdas įteikti pridėtines aukas. Žmonės yra prašę turėti šį pasirinkimą, ir jis gražiai veikia jį turinčiose parapijose.

PASTORACINĖ TARYBA

Šį savaitgalį pradedame naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2020m. sausio 1d. kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 3d.; balsavimas vyks nuo lapkričio 16-17 savaitgalio iki š.m. gruodžio 1d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
rugsėjo 22 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
rugsėjo 29 d.

22 d. Totoraičių/Rukšėnų/Beržinskų šeimos

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Vilija Klimienė
29 d. Gud4nų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Dan Margevičius,
Rauda Gelažienė

Frank Lucas, Živilė*
Marius Laniauskas,
Kęstutis Civinskas

sp. 6 d. Lituanistinės mokyklos
13 d. Muliolių ir Gelažių šeimos

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Anika Muliolytė, Daina Kampe