Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09    

Spalio 15 d. - 16 d. 2016 m.

FINANSINĖ ATASKAITA

     Finansų Taryba ir aš džiaugiamės galėdami jums įteikti parapijos finansinę ataskaitą su šiuo biuleteniu. Ji apima finansinius metus, užsibaigusius 2016 birželio 30d. Ši ataskaita, išplėtotoje formoje, buvo įteikta vyskupijos finansų skyriui ir buvo priimta.
     Skaitydami šią ataskaitą turėtume visi prisiminti kokį nepaprastą turtą turime, ir kad esame už jį atsakingi. Ji turėtų visiems priminti jų atsakomybę remti savo parapiją kiek įmanoma pagal turimas galimybes, ir mums priminti atsargiai naudoti pinigus, kurie buvo mums patikėti. Jei turite klausimų apie bet kurią ataskaitos dalį, kreipkitės į mane arba į Finansų Tarybos narius: Aurelija Jucaitienę, Patricia Campbell, Josephine Namwepo arba David Oligny.

PASKUTINIS SAVAITGALIS
įsigyti vakarienės bilietą!

Vakarienės bilietas $35; tuzinas pridėtinių clams $10. Paskutinė diena nusipirkti bilietus – ŠIS SEKMADIENIS, SPALIO 16d. Bilietai NEBUS pardavinėjami ties įėjimu.

Ar sugrąžinote Didžiosios Loterijos laimingų bilietų šakneles?

Pridėtinius bilietus galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje arba bažnyčios prieangyje. Nelaimėsite laimikių jei nebūsite nusipirkę bilietų J  Nelaukite, sugrąžinkite šakneles šiandien.

Kviečiame ateiti į talką

Laukiame jūsų talkos: iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti, ar papuošti salę, padėti prie gėrimų stalo ar kasos. Bažnyčios prieangyje rasite savanorystės sąrašus. Užsirašykite.

Paremkite savąją parapiją vakaro programos knygelėje

Paremkite parapiją vakaro programos knygelėje, sveikinimais bei reklamomis. Knygelės anketas rasite bažnyčios prieangyje ir ant staliukų su biuleteniais.Šis sekmadienis, spalio 16d., yra paskutinė diena įteikti informaciją programos knygelei.

VĖLINĖS

Trečiadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalio 30d., visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną mes visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite: www.clevelandcatholicpriesthood.com

      Už truputėli daugiau negu savaitės mūsų parapija švęs septynerių metų gyvavimo sukaktį. Vyskupas Lennon aukojo mūsų parapijos atidarymo Mišias 2009m. spalio 25d. 10:00 valandą ryte. Atsimenu daug ką iš tos pirmosios dienos ir, apmąstydamas pastaruosius septyneris metus matau, kiek daug yra pasikeitę mūsų parapijoje.

    Prisimenu, kad tą pirmąją dieną, besirūpindamasis viskuo, užmir-šau paskirti bažnyčios tvarkdarius surinkti aukas. Dabar turime tvark-darius, budinčius kiekvienose Mišiose; jie ne vien tik surenka aukas, bet ir padeda žmonėms kiek įmanoma. Užsibaigus pirmosioms Mišioms buvo pabendravimas didžiojoje salėje. Diena pasitaikė vėsi ir lietinga ir atsimenu, kaip man ant galvos lašėjo vanduo. Dabar mūsų didžioji salė yra visiškai atnaujinta ir stogas naujai uždengtas. Prisimenu automobilių aikštės avarinį stovį; šiandien galime džiaugtis ir didžiuotis įvykdę didžius atnaujinimo darbus.

     Pirmąją parapijos gyvavimo dieną tik 150 šeimų buvo užsiregistravusios į parapiją. Šiandien tas skaičius yra daugiau negu padvigubėjęs. Per tuos septyneris metus esame atlikę pagrindinius remontus mūsų pastatams ir dabar jie yra naudojami tam, kam buvo skirti. Vaikai vėl lanko mokyklą mokyklos pastate, Notre Dame vienuolės gyvena vienuolyne, nuomininkai gyvena nuomuojamuose namuose, ir mūsų bažnyčia aptarnauja mūsų bendruomenę sakramentiniu būdu. Turime parapijiečių išrinktą ir veikiančią Parapijos Pastoracinę Tarybą, Finansų Taryba akylai seka mūsų finansinį stovį, turime įvairias tarnysčių organizacijas, kurios savanoriškai dirba ir talkina parapijos darbuose ir padeda sukelti lėšas, vedame tikybos pamokų programą mūsų jaunimui, turime lietuviškas organizacijas, kurios dirba puoselėti lietuvišką kultūrą.

     Esame daug ką atlikę, ir už tai tariu jums visiems ačiū, nes be jūsų nebūtų buvę įmanoma visa tai atlikti. Tačiau nežiūrint kiek daug esame nuveikę, dar yra daug kas atlikti. Turime toliau vykdyti remontų darbus, tęsti evangelizaciją, ir toliau augti kaip parapija. Tai įvykdyti, reikalinga išklausyti vienas kito ir dirbti vieningai. Turime skirti savo laiką, talentą ir išteklius tęsti mūsų parapijos misiją.

     Dirbdami kartu galime nuveikti didelius dalykus kaip parapijos bendruomenė. Todėl kviečiu jus visus labiau įsitraukti į Šv. Kazimiero parapijos gyvenimą ir jame aktyviai dalyvauti.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

ROŽANČIAUS MALDOS

Spalio mėnesio šiokiadieniais, 7:00v.r. (prieš prasidedant 7:30v.r. Mišioms) kalbėsime rožančių. Kviečiame visus įsijungti į šias maldas. Jei bus pakankamai susidomėjimo, tęsime rožančiaus maldas ir sekančiuose mėnesiuose.

PASTORACINĖ TARYBA

Šiais metais išrinksime 4 Pastoracinės Tarybos narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 30d. Raginame visus pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

MISIJŲ SEKMADIENIS

Ateinantį sekmadienį švęsime Pasaulinį Misijų Sekmadienį, dieną, skirtą išreikšti paramą Bažnyčios misijų darbams pasaulyje. Tai galime daryti melsdamiesi už misijonierius ir remdami jų darbą piniginėmis aukomis. Kviečiame visus įteikti auką Misijų sekmadienį. Malonėkite naudoti šiam reikalui pažymėtus vokelius.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – spalio 16 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - spalio 23 d.
16 d. Židinys

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Saulė Narbutaitienė
 23 d. Švyturys Komunijos dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Maria Hoffman, Albertas Sušinskas

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Remigijus Belzinskas, Rauda Gelažienė

30 d. Pollock ir Klimų šeimos
lap. 6 d. Tėvynės Žiburėliai

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Amanda Newberry Tauras Vucianis, Kristoforas Čiurlionis