Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01      

Spalio 7 - 8 d. 2017 m.

MŪSŲ PARAPIJOS APYGARDOS ŽINIOS

Vysk. Perez laukia susitikti su vyskupijos kunigais ir tikinčiaisiais ir todėl aukos specialias Mišias mūsų trečiadienį, spalio 18d. 7:00v.v. St. Stanislaus bažnyčioje, 3649 E. 65th St. Po Mišių bus pabendravimas salėje ir proga sutikti vyskupą. Šis renginys skirtas Clevelando vyskupijos Southeast ir Central East parapijų apygardoms. Viliamės, kad kiek įmanoma daugiau tikinčiųjų galės jame dalyvauti.

PASTORACINĖ TARYBA

Ieškome gerų žmonių kandidatuoti į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Šiais metais išrinksime 4 narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 29d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą. Spustelėkite ČIA, atsisiūsti kandidato anketą, kurią galite užpildyti viena arba abiem kalbom.

VĖLINĖS

Ketvirtadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO RENGINYS

      Mūsų septintasis metinis Clambake/Steak Roast/Rudens Loterijos vakaras bus šeštadienį, spalio 21d., užsibaigus 5:30v.v. Mišioms didižiojoje salėje. Loterijos bilietėliai padėti bažnyčios gale. Prašome visųs parapijiečius atsiimti jų šeimos vokelį su loterijos bilietėliais. Tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas. Vakarienės bilietus bus galima įsigyti po Darbo Dienos savaitgalio.
     Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savąją parapiją. Bus skanaus maisto, pyragų ir gėrimų, dovanų krepšių loterijos, pusinės loterijos ir daug daugiau.

NUSIPIRKITE VAKARIENĖS BILIETUS:   
Vakarienės bilietus galite įsigyti po visų savaitgalio Mišių bažnyčios gale, po 10:00 Mišių svetainėje, ir savaitės bėgyje – klebonijoje. Vakarienės bilieto kaina - $35, pridėtinis tuzinas clams -$10. Nusipirkite 8 bilietus ir užrezervuokite stalą. Kviečiame visus dalyvauti šiame lėšų telkimo renginyje ir paremti savąją parapiją. Bus skanaus maisto, pyragų ir gėrimų, dovanų krepšių loterijos, pusinės loterijos ir daug daugiau.
PRAŠOME ATEITI Į TALKĄ padėti suruošti šį vakarą. Reikės pagelbos sustatyti salę ir ją sutvarkyti, iškepti skanėstų ir atlikti įvairius kitus darbus. Prašome pasisiūlyti ir užsirašyti į savanorių sąrašus. Laukiame su visais susitikti spalio 21d.  
SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketos įdėtos su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

LIETUVIŲ DIENOS

Clevelando Lietuvių Bendruomenės valdyba kviečia visus į Lietuvių Dienas š.m. spalio 13-14 dienomis. Penktadienį, spalio 13d. 7:00v.v. – Jurgos koncertas, šeštadienį, spalio 14d. nuo 12:00-4:00v.p.p. paskaita ir seminaras apie filmą. Abu šie renginiai vyks Lietuvių Namuose. Šeštadienį, 8:00v.v., violončelistas David Geringas atliks koncertą Cleveland State University. Dėl platesnės informacijos skambinkite į Lietuvių Klubą (216-531-8313) po 12:00v.p.p.

   Praėjusias kelias savaites kreipiausi į jus biuletenyje prašydamas kandidatuoti į mūsų parapijos Pastoracinę Tarybą. Lig šiol nesame gavę nei vieno kandidato pareiškimo.

     Pastoracinė Taryba yra mano svarbiausia patariamoji grupė parapijoje. Ji man padeda daryti įvairius sprendimus, liečiančius parapijos gyvenimą – nuo sudarymo Mišių laiko tvarkaraščio iki siūlymų kuriuos remontų darbus svarbiausia atlikti. Kasmet išrenkame keturis naujus narius dviejų metų kadencijai, ir aš paskiriu vieną narį. Du nariai turi būti lietuviškosios bendruomenės nariai, ir du – nelietuviškosios. Nariai gali būti perrenkami dar vienai, iš eilės kadencijai; praėjus metams jie gali vėl iš naujo kandidatuoti.

     Šiais metais vienas dabartinės Pastoracinės Tarybos narys negali vėl kandidatuoti. Esu tikras, kad parapijoje yra bent keturi asmenys, galintys tarnauti Taryboje. Kandidatavimo anketa nesudėtinga, ir anketos padėtos Knygų kambaryje. Prašome, kad visi pareiškimai būtų įduoti iki sekmadienio, spalio 29d.

     Lengva būti vien tik stebėtoju, ar nuolat reikšti nepasitenkimą ir kritikuoti. Reikia dėti pastangas ir turėti pasiryžimo nuoširdžiai įsijungti į parapijos veiklos gyvenimą. Įsijungimas į parapijos gyvenimą ir veiklą, ir gebėjimas įtaigoti veiklos kryptį neša pasitenkinimo ir yra vertas įdėtų pastangų. Kviečiu ir raginu jus užpildyti kandidato anketą.

                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRALEISKITE VALANDĖLĘ SU VIEŠPAČIU

Trečiadienį, spalio 11d. bus Eucharistijos garbinimas vakare nuo 6-9v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Raginame pasižadėti budėti maldoje specifiniu laiku tomis dienomis. Jei galite pasižadėti, užsirašykite į sąrašą Knygų kambaryje.

RINKLIAVA 2017 KATASTROFOMS (CALAMITIES)

Šį ir ateinantį savaitgalį, kaip buvo prašyta Vyskupų Tarybos, priimsime jūsų aukas 2017 katastrofų nukentėjusiems paremti. Aukos padės Puerto Rico, JAV Virgin Islands ir Meksikos žemės drebėjimo nukentėjusiems. Aukų vokus rasite ties bažnyčios įėjimais.

SVEIKINAME ATVYKUSIUS

Šį savaitgalį sveikiname lietuvius skautus, susirinkusius iš JAV ir Kanados, dalyvauti metinėje “Paslapčių ieškonėje,” šįmet mūsų mieste. Linkime jiems ir jų šeimoms malonios ir įdomios viešnagės Clevelande. Svečių viešnagės metu gali būti šiek tiek spūsties Marcella automobilių aikštėje.

SPALIO MĖNESIO APSKAITA

Kasmet, pirmas dvi spalio mėnesio savaites, kiekvienoje vyskupijos parapijoje vyksta metinė „spalio mėnesio apskaita.“ Jos metu, skaičiuojame kiek žmonių dalyvauja kiekvienose Mišiose, ir tuos skaičius įteikiame vyskupijai. Ten jie yra derinami kartu su registruotų parapijiečių skaičiais, nustatyti kiek mes - kaip Bažnyčia - aktyviai įgyvendiname savąjį tikėjimą. Duomenys padeda spręsti kurios veiklos programos taisytinos, kur skirti kunigus ir diakonus, padeda mums geriau išrikiuosti veiklos prioritetus, ir nulemia individualių parapijų ateitį.

 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – spalio 8 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- spalio 15 d.

8 d. Parapijos draugai

Skaitytoja/s

Peteris Kampe Agnė Petrošiūtė
15 d. Gudėnų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Albertas Sušinskas,
Remigijus Belzinskas

Rauda Gelažienė, Živilė*
Maria Hoffman,
Kęstutis Civinskas

22 d. Židinys
29 d.  Pollock / Klimų šeimos

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Daina Dicevičiūtė Elzė Tarasevičiūtė, Lukas Milevičius