Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23          
2017 m.                      

Rugsėjo 29 - 30 d. 2018 m.

ANTKLODŽIŲ SEKMADIENIS

Spalio 13-14d. savaitgalį bus 32-atrasis, Šv. Vincento Pauliečio Draugijos globojamas, Antklodžių Sekma-dienis. Neturėdami galimybių sandėliuoti antklodžių, tą savaitgalį priimsime jūsų aukas šiam tikslui. Jūsų aukos įgaus didesnį veiksmingumą, nes jomis urmu nupirksime antklodes bei kitus reikalingus daiktus vargšams ir benamiams. Taigi kviečiame “užkloti” pagelbos reikalingą artimą šią žiemą ir, tai darant, patiems, pajusti malonią šilumą! Aukoti taip pat galite internetu: www.svdpcle.org

PASTORACINĖ TARYBA

Šį savaitgalį pradedame naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2019m. sausio 1d. kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 4d. ir balsavimas vyks nuo lapkričio 18 iki gruodžio 2d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų aštuntasis metinis Clambake/Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 27d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.

    
Esame pasamdę naują maisto tiekėją ir džiaugiamės galėję sumažinti vakarienės kainą bei pagerinti jos kokybę. Vakarienės bilietus galite įsigyti bažnyčios ties pagrindinio įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir parapijos raštinėje savaitės bėgyje. Vakarienės kaina: Clambake - $30, Steakbake - $35, pridėtinis tuzinas clams - $10. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose.

 
   LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 27d.

   SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organi-zacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

     Penktadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius.

 

     Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

 

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

LIGONIŲ PATEPIMO SKARAMENTO MIŠIOS

Sekmadienį, spalio 14d., 12:00v.p.p. bus atnašaujamos Ligonių Patepimo sakramento Mišios. Raginame visus vyresnio amžiaus ar chroniškomis ligomis sergančius parapijiečius dalyvauti Mišių aukoje ir priimti šį svarbų gydomąjį sakramentą.

PRALEISKITE VALANDĖLĘ SU VIEŠPAČIU

Penktadienis, spalio 5d. yra pirmasis mėnesio penktadienis. Tą dieną, užsibaigus ryto Mišioms, nuo 8:00-9:00v.r. bus Šventoji Valanda. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išststytą Švč. Sakramentą. Spalio mėnesį nebus trečiadienio vakarinio Eucharistijos garbinimo.

CATHOLIC COMMUNICATIONS VAJUS

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas Catholic Communications vajui. Jūsų aukos padeda skelbti Evangeliją katalikų viešojo susisiekimo tinklais ir ją toliau platina per televizijos ir radijo programas, podcasts ir spaudą. Pusė surinktų lėšų pasilieka mūsų vyskupijoje ir yra naudojama vietiniams reikalams. Būkite dosnūs.

APKLAUSA

Vystydama lėšų telkimo darbus ir norėdama toliau planuoti lėšų telkimo renginius, parapijos Pastoracinės Taryba yra sudariusi apklausą. Apklausa įdėta kartu su šios savaitės biuleteniu. Ją taip pat rasite parapijos tinklapyje: www.saintcasimir.org arba: https://www.surveymonkey.com/r/3FGFL9G kuri yra tiesioginė jungtis. Prašome visus išpildyti apklausą. Pateikti duomenys padės mums daryti sprendimus, liečiančius lėšų telkimo renginius.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - rugsėjo 23 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - rugsėjo 30 d.

30 d. G. ir S. Matų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Rasa Taraškienė
spal. 7 Litunistinės mokyklos

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas,  Živilė*
Amanda Muliolienė,
Frank Lucas

Dan Margevičius, Frank Lucas*
Lana Margevičius,
Remigijus Belzinskas

14 d. Gudėnų šeima ir draugai
21 d. Židinys

Patarnautojai

Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė Audrelė Bielinytė, Anika Muliolytė