Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.06 sau.13 sau.20 sau.27 English vas.03 vas.10 vas.17 vas.24 kovo03 kovo10
2014 m. 2018 m. kovo17 kovo24 kovo31 bal.07 bal.14 bal.21 bal.28 geg.05 geg.12 geg.19 geg.26
2015 m.   bir.02 bir.09 bir.16 bir.23 bir.30 lie.07 lie.14 lie.21 lie.28 rugp.04 rugp.11
2016 m.   rugp.18 rugp.25 rugs.01 rugs.08 rugs.15 rugs.22          
2017 m.                        

Rugsėjo 28 - 29  d. 2019 m.

40 DIENŲ UŽ GYVYBĘ

Jungkitės su krikščioniais maldoje ir pasninkaujant nuo rugs. 25 iki lapkr. 3 prašant panaikinti abortus. Taip pat per tas 40 dienų kviečiame melstis ir stovėti tarp 7v.r. ir 7v.v. viešame praeivių take priešais Preterm - 12000 Shaker Blvd., Planned Parenthood - 25350 Rockside Rd, ar Family Planning - 54 South St. Akcija prasidės Our Lady of Lourdes Shrine, Euclid, rugsėjo 24d., 7:00v.v. Dėl informacijos: clevelandpraysforlife@-gmail.com  arba kreipkitės į John Noall 216-245-9744. Ateinantį savaitgalį kun. David Baugh atvyks į mūsų parapiją ir kalbės apie šią programą per visas Mišias.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų devintasis metinis Clambake/ Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 26d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visų parapijiečių atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.
VAKARIENĖS BILIETUS (bei pridėtinius loterijos bilietėlius) galite įsigyti po visų savaitgalio Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje ir, savaitės bėgyje, klebonijoje jos darbo valandomis. Bilietų kainos: Clambake - $30, Steak bake (jautienos piausnis) -$35, pridėtinis tuzinas clams $10. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose. LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Padėkite savo parapijai ir užsirašykite į savanorystės sąrašus bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Lauksime jūsų visų spalio 26d.
SVEIKINIMŲ KNYGELĖ  Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organizacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

PASTORACINĖ TARYBA

Šį savaitgalį pradedame naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2020 m. sausio 1d. kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 3d.; balsavimas vyks nuo lapkričio 16-17 savaitgalio iki š.m. gruodžio 1d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

ANTKLODŽIŲ SEKMADIENIS

Spalio 5-6d. savaitgalį bus 33-asis, Šv. Vincento Pauliečio Drau-gijos globojamas, Antklodžių Sekmadienis. Neturėdami galimybių sandėliuoti antklodžių, tą savaitgalį priimsime jūsų aukas šiam tikslui. Jūsų aukos įgaus didesnį veiksmingumą, nes jomis urmu nupirksime antklodes bei kitus reikalingus daiktus vargšams ir benamiams. Taigi kviečiame “užkloti” pagelbos reikalingą artimą šią žiemą ir, tai darant, patiems, pajusti malonią šilumą! Aukoti taip pat galite internetu: www.svdpcle.org  Aukų vokelius rasite ties bažnyčios įėjimais.

     Neseniai pranešėme, kad sekmadienį, spalio 6d., 12:00v.p.p. bus atnašaujamos Ligonių Patepimo sakramento Mišios. Daugeliui jūsų šis sakramentas gali būti sunkiai suprantamas. „Senais laikais“ jis buvo vadinamas „Paskutiniuoju Patepimu“ ir buvo teikiamas ligoniui mirties patale. Šiandienos mokymas yra kitoks.

     Šiandienos mokymas seka Šventojo Jokūbo laišką Naujajame Testamente. Laiške Jokūbas rašo, kad ligoniai turėtų būti patepami aliejumi, nes “tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels.” Todėl Bažnyčia moko, jog labai svarbu rūpintis tikinčiuoju, kurio sveikata rimtai pašlijusi dėlei ligos ar senyvo amžiaus, ir jam suteikti šį sakramentą.

    Ligonių Patepimo sakramentas gali būti teikiamas asmenims prieš einant sunkiai operacijai, bei vyresnio amžiaus žmonėms, nors ir nesergantiems, jų jėgoms nusilpus. Sergantys vaikai, turintys pakan-kamai supratimo būti sakramento sustiprintiems, taip pat gali jį priimti. Jei ligonis, gavęs Patepimą, pasveiksta, ir vėliau iš naujo vėl sunkiai suserga, arba jei tos pačios ligos metu liga pasunkėja, sakra-mentas gali būti pakartotas. Kiekvienas asmuo turi laisvę apsispręsti ar priimti šį sakramentą, tačiau tikintieji turėtų būti patepti atitinkamu laiku, ir sakramento priėmimas neturėtų būti uždelstas.

     Sakramento apibudinime Bažnyčia primena mums visiems, kad rimtai sergantiems reikalinga Dievo malonės ypatinga pagelba jų nerimo valandoje, kad jų dvasia nepalūžtų ir, kovoje su Piktojo gundymais, jų tikėjimas nesusilpnėtų. Todėl sakramento aliejaus patepimu Kristus stiprina sergančius ar sužeistus krikščionis ir teikia jiems stipriausią paramą.

     Raginu jus visus skirti laiko ateinančiose savaitėse pamąstyti apie šį sakramentą ir apsispręsti ar pasinaudoti proga jį priimti.

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje neseniai mirusį ir palaidotą iš mūsų parapijos: a.a. Paul Bellon. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

CATHOLIC COMMUNICATIONS VAJUS

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas Catholic Communications vajui. Jūsų aukos padeda skelbti Evangeliją katalikų viešojo susisiekimo tinklais ir ją toliau platina per televizijos ir radijo programas, podcasts ir spaudą. Pusė surinktų lėšų pasilieka mūsų vyskupijoje ir yra naudojama vietiniams reikalams. Būkite dosnūs.

NAUJAS BŪDAS AUKOTI

Pradedant spalio 1d., įvedame naują būdą aukoti Šv. Kazimiero parapijai. Aukas galėsite įteikti per „ONLINE GIVING“ (AUKOTI INTERNETU), tiesiogiai pervedant pinigus iš taupomosios ar čekių sąskaitos, arba naudojant MasterCard, Visa, ar Discover kredito korteles. Šią savaitę parapijos tinklapyje pridėsime jungtį (link), per kurį galėsite susijungti su mūsų saugiu aukojimo tinklapiu ir jame sustatyti jums tinkamą aukojimo būdą. Ateinantį savaitgalį pateiksime daugiau informacijos. Šis aukojimo būdas neatstos įprastos aukos sekmadienio aukų krepšelyje, o verčiau bus būdas įteikti pridėtines aukas. Žmonės yra prašę turėti šį pasirinkimą, ir jis gražiai veikia jį turinčiose parapijose.

 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

  ŠĮ SEKMADIENĮ
rugsėjo 29 d.

KITĄ SEKMADIENĮ
spalio 6 d.

29 d. Gud4nų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Vilija Klimienė Rasa Taraškienė
sp. 6 d. Lituanistinės mokyklos

Komunijos
dalintojai

Frank Lucas, Živilė*
Marius Laniauskas,
Kęstutis Civinskas

Arv Valiukas, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Maria Hoffman

13 d. Muliolių ir Gelažių šeimos
20 d. Ateities Klubas

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Daina Kampe Daina ir Emilė Dicevičiūtės