Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09 spalio16  

Spalio 22 d. - 23 d. 2016 m.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalio 30d., visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną mes visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite: www.clevelandcatholicpriesthood.com

PASTORACINĖ TARYBA

Šiais metais išrinksime 4 Pastoracinės Tarybos narius. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 30d. Raginame visus pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

VĖLINĖS

Trečiadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

BLYNŲ PUSRYČIAI

 

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, lapkričio 13d. po visų Mišių (nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p.). Kviečiame visus pasigardžiuoti skaniausiais apylinkės blynais. Bilietus įsigykite pradedant ateinantį savaitgalį: ties bažnyčios įėjimais po visų Mišių, svetainėje po 10:00 Mišių, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems - $7, vaikams nuo 6 iki 13 - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1.

 

LIETUVIŲ DIENOS

 

Ateinantį savaitgalį, spalio 29-30, Clevelando Lietuvių Bendruomenės skyrius kviečia visus į tradicines Lietuvių Dienas, vykstančias Šv. Kazimiero parapijoje. Šeštadienį, 7:00v.v. pianistės Evelinos Puzaitės koncertas. Po koncerto, vaišės. Bilietai: $20 perkant iš anksto, $25 prie durų. Juos įsigykite pas Virginiją Motiejūnienę (216-289-0608) arba internetu: lbcleveland@yahoo.com  Sekmadienį visi kviečiami tęsti šventinį savaitgalį ir dalyvauti 10:00 Mišiose. Platesnę informaciją apie Lietuvių Dienas, Clevelando Lietuvių Bendruomenę, ir galimybes ją remti jums suteiks Algis Gudėnas (linrik@adelphia.net) arba kun. Bacevičius.

          Kiekvienais metais, du savaitgalius spalio mėnesį, vyskupija prašo suskaičiuoti Mišių dalyvių skaičius ir pateikti tą informaciją jos raštinei. Šie skaičiai toliau pateikiami į Romą nurodyti mūsų vyskupijos tikinčiųjų skaičių, ir taip pat naudojami planuojant ateities pastoracines programas.

     Šiais metais tokį surašymą pravedėme pirmąjį ir trečiąjį spalio savaitgalį. Mišių dalyvių vidurkis buvo 255.5 asmenų: 108.5 lietuviškose Mišiose, ir 147 angliškose Mišiose. Pereitais metais Mišių dalyvių vidurkis buvo 304; 2014m. – 266; 2013m. – 316; 2012m. – 350; 2011m. – 300; ir 2010 vidurkis buvo 320.

     Akivaizdu, jog mūsų parapijos dalyvių skaičius smunka. Iš dalies tai galima prisikirti vyresniųjų mirštamumui, tačiau svarus skaičius žmonių yra tik nustojęs eiti į Mišias. Nuo mūsų parapijos pirmųjų gyvavimo metų Mišių dalyvių skaičius yra nukritęs truputį daugiau negu 20%. Dalyvavimas parapijos gyvenimo renginiuose – lėšų telkimo vakaruose, kultūriniuose ir religiniuose renginiuose – yra dar labiau sumažėjęs.

     Man regis atėjo laikas mums visiems rimtai permąstyti savo įsipareigojimą parapijai. Daug ką galime daugiau nuveikti kaip parapijos bendruomenė, kad ištiesti ranką mūsų broliams ir seserims, kurie yra atitolę nuo Bažnyčios. Tuo pačiu, daug ką galime nuveikti, kad labiau įkvėpti vienas kitą pilniau dalyvauti parapijos gyvenime.

     Mūsų skaičiams mažėjant, mažėja ir asmenų skaičius galinčių tarnauti Parapijos Taryboje, būti skaitovu Mišiose, tarnauti Mišioms, vesti tikybos pamokas jaunimui, ir padėti ruošti lėšų telkimo renginius, reikalingus telkti lėšas padengti einamasias išlaidas ir padėti išlaikyti parapiją.

     Neturiu visų atsakymų kaip pagerinti mūsų stovį. Negaliu ir pats vienas įveikti visus darbus. Turime dėti rimtas pastangas labiau dirbti kartu, dalintis idėjomis, ir rūpintis kaip išlaikyti ir sustiprinti mūsų bendruomenę. Pastoracinės Tarybos nariai visuomet laukia išgirsti jūsų mintis ir, šiuo metu, laukia jūsų aktyvaus įsijungimo į jų eiles besiruošiant Tarybos rinkimams.

    Žinokite, jog dirbdami kartu, galime būti gyvesne bendruomene, kuri dar išliks kartų kartoms.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

MISIJŲ SEKMADIENISŠ

Šis sekmadienis - Pasaulinis Misijų Sekmadienis, kuomet išreiškiame paramą Bažnyčios misijų darbams pasaulyje. Melskimės už misijonierius ir remkime jų darbą aukomis. Kviečiame visus įteikti auką šį Misijų sekmadienį. Malonėkite naudoti šiam reikalui pažymėtus vokelius.

ROŽANČIAUS MALDOS

Spalio mėnesio šiokiadieniais, 7:00v.r. (prieš prasidedant 7:30v.r. Mišioms) kalbėsime rožančių. Kviečiame visus įsijungti į šias maldas. Jei bus pakankamai susidomėjimo, tęsime rožančiaus maldas ir sekančiuose mėnesiuose.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – spalio 23 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - spalio 30 d.
 23 d. Švyturys

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Julija Čepulienė
30 d. Pollock ir Klimų šeimos Komunijos dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Remigijus Belzinskas, Rauda Gelažienė

Gražina Kampe, Živilė*
Marius Laniauskas, Frank Lucas

lap. 6 d. Tėvynės Žiburėliai
13 d. Parapijos blynų pusryčiai

Patarnautojai

Tauras Vucianis, Kristoforas Čiurlionis Emilė ir Daina Dicevičiūtės