Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08    

Spalio 14 - 15 d. 2017 m.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalio 29d., visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite: www.clevelandcatholicpriesthood.com

PASTORACINĖ TARYBA

Šiais metais rinksime 4 narius į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Pasisiūlykite! Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 29d. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

VĖLINĖS

Ketvirtadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

PASKUTINIS SAVAITGALIS
įsigyti vakarienės bilietą!
 

Vakarienės bilietas $35; tuzinas pridėtinių clams $10. Paskutinė diena nusipirkti bilietus – ŠIS SEKMADIENIS, SPALIO 15d. Bilietai NEBUS pardavinėjami ties įėjimu.

Ar sugrąžinote Didžiosios Loterijos laimingų bilietų šakneles?
Pridėtinius bilietus galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje arba bažnyčios prieangyje. Nelaimėsite laimikių jei nebūsite nusipirkę bilietų
J  Nelaukite, sugrąžinkite šakneles šiandien.

Kviečiame ateiti į talką
Laukiame jūsų talkos:
iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti, ar papuošti salę, padėti prie gėrimų stalo ar kasos. Bažnyčios prieangyje rasite savanorystės sąrašus. Užsirašykite.

Paremkite savąją parapiją vakaro programos knygelėje
Paremkite parapiją vakaro programos knygelėje, sveikinimais bei reklamomis. Knygelės anketas rasite bažnyčios prieangyje ir ant staliukų su biuleteniais.Pirmadienis, spalio 16d., yra paskutinė diena įteikti informaciją programos knygelei.

     Su šiuo biuleteniu rasite mūsų parapijos finansinę ataskaitą, apimančią finansinius metus, kurie užsibaigė 2017 birželio 30d. Džiaugiuosi galėdamas, kartu su Finansų Taryba, jums ją įteikti. Ši ataskaita, išplėtotoje formoje, buvo įteikta vyskupijos finansų skyriui ir buvo priimta.

     Skaitydami šią ataskaitą mes visi turėtume prisiminti kokį nepaprastą turtą turime, ir kad esame už jį atsakingi. Ataskaita turėtų priminti, kad visi turime atsakomybę remti savo parapiją kiek išgalime pagal turimas galimybes, ir mums priminti atsargiai leisti mums patikėtus pinigus. Jei kas turėtų klausimų apie bet kurią ataskaitos dalį, kreipkitės į mane arba į bet kurį Finansų Tarybos narį.

     Finansų Taryba ne tik atidžiai seka parapijos finansus, bet ir turi atsakomybę prižiūrėti visų parapijos organizacijų finansus. Finansų Tarybos nariai skiria daugelį brangių valandų tvarkingai atlikti šios parapijos tarnystės darbus. Jie rimtai eina savo pareigas ir nuoširdžiai rūpinasi prižiūrėti, kad ir mūsų parapija ir parapijos organizacijos laikytųsi visų federalinių ir valstijos įstatymų ir taip pat sektų visus vyskupijos finansinius nurodymus.

     Dėkoju visiems Finansų Tarybos nariams už jų nuoširdų pasiryžimą dirbti šioje tarnystėje ir už visą jų man teikiamą pagelbą, kuri man padeda pildyti parapijos klebono atsakomybes. Tarybos nariai yra: Aurelija Jucaitienė, Patricia Campbell, Josephine Namwepo, Remigijus Belzinskas ir David Oligny.
                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. Sandra Barens, kuri mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

ROŽANČIAUS MALDOS

Spalio mėnuo yra rožančiau mėnuo. Primename visiems, kad kiekvieną šiokiadienio rytą, 7:00v.r. kalbame rožančių bažnyčioje. Kviečiame visus įsijungti į šias maldas. Dėl platesnės informacijos apie rožančių kreipkitės į kun. Bacevičių.

MISIJŲ SEKMADIENIS

Ateinantį sekmadienį švęsime Pasaulinį Misijų Sekmadienį, diena, kuri skirta paremti Bažnyčios misijų darbus pasaulyje. Tai galime daryti melsdamiesi už misijonierius, ir remdami jų darbą piniginėmis aukomis. Kviečiame visus įteikti auką Misijų sekmadienį. Malonėkite naudoti šiam tikslui pažymėtus vokelius.

ŽINIOS IŠ ST. JEROME PARAPIJOS

City Music Cleveland Chamber Orchestra pradės jų 14-ąjį sezoną koncertu St. Jerome bažnyčioje trečiadienį, spalio 18d., 7:30v.v. Diriguos Avner Dorman, programoje dalyvaus nuostabi smuikininkė Tessa Lark. Durys atsivers 7:00v.v. Šis koncertas nemokamas, tinkantis visai šeimai. Įėjimas – laisva auka.

 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – spalio 15 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- spalio 22 d.

15 d. Gudėnų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Agnė Petrošiūtė Liutauras Milevičius
22 d. Židinys

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Maria Hoffman,
Kęstutis Civinskas

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Gražina Kampe,
Arv Valiukas

29 d.  Pollock / Klimų šeimos
lap. 5 Civinskai/L.Stochl/O.Grigonytė/D.Zeledonis

Patarnautojai

Elzė Tarasevičiūtė, Lukas Milevičius