Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09 spalio16  
  spalio30                    

Spalio 29 d. - 30 d. 2016 m.

PASTORACINĖ TARYBA

Šis sekmadienis, spalio 30d., paskutinė diena įteikti Pastoracinės Tarybos kandidatų pareiškimus. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Raginame visus pamąstyti ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ

Antradienis, lapkričio 1d. yra Visų Šventųjų šventė – privaloma Bažnyčios šventė. Tą dieną Mišios bus aukojamos 7:30v.r. ir 7:00v.v.

VĖLINĖS

Trečiadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

SVEIKINAME IR DĖKOJAME

Sveikiname Rudens Loterijos, vykusios praėjusį šeštadienį clambake metu, laimėtojus: Gregory ir Patricia Nemecek laimėjo didijį $1,000 laimikį, Jerome Borris - $500, Virginija Rubinski - $300, John Visnauskas ir Aurelija Jucaitis laimėjo po $100. Dėkojame visiems, dalyvavusiems clambake; dėkojame ruošos komitetui ir visiems pasišventusiems savanoriams, kurie sunkiai dirbo užtikrinti šio lėšų telkimo renginio sėkmę. Užmokėjus išlaidas, pelnas buvo $8,670. 

LIETUVIŠKOS DROBĖS

Altoriaus Draugija puošia bažnyčią įvairiomis progomis. Lietuviams svarbiomis šventėmis mėgstame naudoti lietuviškas austas drobes ir staltieses, tačiau jų labai mažai turime ir vis tenka jų skolintis. Jei turite lietuviškų audinių, kurie “rūdija” stalčiuose, draugijos narės mielai juos priims ir panaudos puošti bažnyčią.

BLYNŲ PUSRYČIAI

 

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, lapkričio 13d. po visų Mišių (nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p.). Kviečiame visus pasigardžiuoti skaniausiais apylinkės blynais. Bilietus įsigykite pradedant ateinantį savaitgalį: ties bažnyčios įėjimais po visų Mišių, svetainėje po 10:00 Mišių, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems - $7, vaikams nuo 6 iki 13 - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1.

ROOTED IN FAITH VAJUS

Praėjusią savaitę gavome šio metų ketvirčio Rooted in Faith -Forward in Hope vajaus paskirstymą $1,692.00 sumoje. Lig šiol iš vajaus esame gavę $50,598.00 naudoti parapijai reikalingiems projektams. Vajui prasidėjus, parapija sukėlė pasižadėjimų $249,138.00 sumoje. Kiekvienas jūsų vajui pasižadėtos sumos įmokėjimas padeda mūsų parapijai,  nes 30% tos sumos sugrįžta vėl pas mus. Jei visi įmokės savo pažadėtą sumą, parapija gaus $74,741.00. Jei vėluojatės užmokėti pažadėtą sumą, pasistengkite ją įteikti artimiausiu laiku. Jei yra asmenų, kurie norėtų įsijungti į vajų arba padidinti jų auką, susisiekite su Angie Pavlik, Catholic Community Foundation (216-696-6525, ext 1303).

         

   Šį savaitgalį lietuviai parapijiečiai, kartu su daugeliu Clevelando lietuvių bendruomenės narių, renkasi kartu švęsti Lietuvių dienas - kasmet rudenį vykstantį lietuviškos kultūros šventę. Šeštadienio vakaras - lietuviškos muzikos šventė draugų ir lietuviškosios bendruomenės rate; sekmadienio rytas ir 10:00 Mišios - katalikų tikėjimo šventė.

     Žlugus Sovietų Sąjungai ir Lietuvai vėl atgavus nepriklau-somybę, lietuviška kultūra Lietuvoje vėl nuostabiai klesti. Todėl ir mūsų Lietuvių dienų programose dėmesio centras nėra vien tik prisiminimai, o verčiau džiugus šventimas šiandienos gyvenimo.

     Mūsų katalikų tikėjimas, tėvynėje uždraustas penkiasdešimtį metų, yra svarbi mūsų lietuviškos kultūros dalis. Mūsų krašte, nuo senų laikų, lietuvių bendruomenių veiklos centras ir ašis buvo katalikų parapija. Metams bėgant ir užsidarius parapijoms, daugelis tų bendruomenių yra išsiskirsčiusios, palikdamos tik saujelę, daugiausia vyresniojo amžiaus, žmonių. Clevelande galime džiaugtis, kad turime parapiją, atsidavusią tarnauti lietuviškajai bendruomenei duoti jai vietą susirinkti.

     Clevelando lietuvių bendruomenę sudaro įvairaus amžiaus žmonės - čia gimusieji ir tie, gimę Lietuvoje. Šį savaitgalį laukiu pasveikinti jus visus, atvykusius į jūsų visų namus Šv. Kazimiero parapijoje. Žinokite, kad ši parapija yra jūsų parapija, todėl kviečiu jus visus dalyvauti ir įsijungti į parapijos bendruomenės gyvenimą.

     Atsiminkite - kuo daugiau jūs pilnai dalyvaujate parapijos gyvenime, juo mūsų bendruomenė tampa stipresnė. Esame pasiruošę jums tarnauti ir rūpintis jūsų dvasiniais ir tautiniais poreikiais. Tai galime daryti tiktai jei ateinate čia pas mus.     
      Sveikinu jus sugrįžusius į savuosius namus ir telaimina jus Dievas
!

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, lapkričio 4d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Tą dieną Eucharistijos garbinimas vyks nuo 8:00-9:00v.r. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais Švč. Sakramentą. Trečiadienį, lapkričio 9d. bus Eucharistijos garbinimas vakare, nuo 6:00-9:00v.v. Prašome pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku. Jei galite pasižadėti, užsirašykite į sąrašą ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Šį sekmadienį visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną mes visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite: www.clevelandcatholicpriesthood.com

KEIČIAME LAIKRODŽIUS

Ateinantį savaitgalį sugrįžtame į Standard time. Šeštadienio vakare neužmirškite pasukti laikrodžius vieną valandą atgal.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – spalio 30 d.

Visi šventieji -
lap.
1 d.
Vėlinės
lap.
2 d.
KITĄ SEKMADIENĮ - lapkričio 6 d.
30 d. Pollock ir Klimų šeimos

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė     Saulė Narbutaitienė
lap. 6 d. Tėvynės Žiburėliai Komunijos dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Marius Laniauskas,
Frank Lucas

 
Remigijus Belzinskas
Kęstutis Civinskas

Remigijus Belzinskas
Gražina Kampe

Amanda M., Živilė*
R. Belzinskas,
M. Laniauskas

13 d. Parapijos blynų pusryčiai
20 d. Neringos tuntas

Patarnautojai

Emilė ir Daina Dic.   Amanda N. Justas Š. Lukas Milev., Elzė Tarasev.