Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08 spalio15  

Spalio 21 - 22 d. 2017 m.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalio 29d., visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite:
www.clevelandcatholicpriesthood.com

ROŽANČIAUS MALDOS

Spalio mėnuo yra rožančiau mėnuo. Kiekvieną šiokiadienio rytą, 7:00v.r. kalbame rožančių bažnyčioje. Kviečiame visus įsijungti į šias maldas. Dėl platesnės informacijos apie rožančių kreipkitės į kun. Bacevičių.

PASTORACINĖ TARYBA

Šiais metais rinksime 4 narius į Parapijos Pastoracinę Tarybą. Pasisiūlykite! Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki spalio 29d. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

VĖLINĖS

Ketvirtadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, lapkričio 12d., po visų sekmadienio Mišių (nuo 8:30v.r.-1:30v.p.p.). Kviečiame visus pasigardžiuoti skaniausiais blynais apylinkėje. Pradedant sekantį savaitgalį, galėsite įsigyti pusryčių bilietus: po angliškų Mišių bažnyčios prieangyje ir po lietuviškų Mišių svetainėje; savaitės bėgyje kreipkitės į parapijos raštinę. Bilietų kaina pusryčių dieną: $7 suaugusiems ir $4 vaikams 6-13m. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1.

FACEBOOK

Neseniai atnaujinome parapijos puslapį Facebook‘e ir jį nuolat papildysime naujomis žiniomis bei nuotraukomis iš parapijos veiklos. Jei nesate pažiūrėję į mūsų puslapį, kviečiame tai padaryti ir, tuo pačiu, užsirašykite mus sekti (follow us).

     Praėjusias pora savaičių yra buvę keli atsitikimai mūsų bažnyčioje, kurie verčia mus prisiminti būti budriems ir imtis greitos iniciatyvos susitvarkyti su nemalonia padėtimi.

     Praėjusių poros mėnesių bėgyje, šeštadienio vakaro Mišių metu, protiniai nesveikas vyras yra įėjęs į bažnyčią, ir garsiai šaukdamas sukėlęs sambrūzdį ir išgąsdinęs žmones, ypač vyresniojo amžiaus žmones, sėdinčius neįgaliųjų suoluose bažnyčios priekyje. Dar – spalio mėnesio vakare vykstančio Eucharistijos garbinimo metu, kitas vyras – benamis ir protiniai nesveikas – įėjo į bažnyčią ir išgąsdino tuo metu ten esančią mažą žmonių grupę.

     Kai šitokie įvykiai atsitinka kunigas, aukojantis Mišias, negali nieko padaryti, nes prasidėjus Aukojimui, jam nevalia palikti altoriaus. Todėl, jeigu kuris nors žmogus jums atrodo pavojingas tie, kuri turi mobilius telefonus turėtų iškart skambinti 911 ir iškviesti policiją, paaiškindami, kad bažnyčioje yra neramumas. Tvarkos prižiūrėtojai (ushers) turi būti budrūs ir bandyti saugiai pašalinti individą iš bažnyčios. Tikslas yra pašalinti žmogų iš bažnyčios, nepakenkiant nei tam žmogui, nei esantiems bažnyčioje.

     Jei esate bažnyčioje Eucharistijos garbinimo metu ir kas nors, kuris jus gąsdina, įeina į bažnyčią, tuoj pat išeikite iš bažnyčios ir paspauskite klebonijos durų skambutį. Jei turite mobilų telefoną, tuoj pat išsukite 911 ir praneškite policijai.

     Kadangi esame patyrę šitokius įvykius, nusprendėme sutrumpinti antrojo mėnesio trečiadienio vakaro Eucharistijos garbinimo valandas nuo 6-7v.v. Esame paprašę didesnės policijos priežiūros Mišių metu, ir žiūrime kaip patobulinti bažnyčios pastato apsaugos įrangą.

     Norime būti visiems atvira ir visus priimanti bendruomenė, kurioje visi jaučiasi saugiai kai ateina melstis ir garbinti Dievą. Jei visi viens kitą prižiūrėsime, visi galėsime būti saugūs kai ateiname į bažnyčią. Tuo pačiu, galime dirbti kartu su vietine civiline valdžia užtikrinti, kad ji teiktų pagelbos tiems, kurie serga proto ligomis, bei atitinkamai susitvarkytų pagal įstatymus su tais, kurie kėsinasi elgtis piktybiniai.


                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. Vera Veil, kuri mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

MISIJŲ SEKMADIENIS

Šį sekmadienį švęsime Pasaulinį Misijų Sekmadienį, diena, kuri skirta paremti Bažnyčios misijų darbus pasaulyje. Tai galime daryti melsdamiesi už misijonierius, ir remdami jų darbą piniginėmis aukomis. Kviečiame visus įteikti auką Misijų sekmadienį. Malonėkite naudoti šiam tikslui pažymėtus vokelius.

 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – spalio 22 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- spalio 29 d.

22 d. Židinys

Skaitytoja/s

Liutauras Milevičius Julija Čepulienė
29 d.  Pollock / Klimų šeimos

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Gražina Kampe,
Arv Valiukas

Dan Margevičius, Kęstutis*
Lana Margevičienė,
Remigijus Belzinskas

lap. 5 Civinskai/L.Stochl/O.Grigonytė/D.Zeledonis
12 Blynų pusryčiai

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Daina Dicevičiūtė Amanda Newberry, Emilė Dicevičiūtė