Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30        
2017 m.                      

Spalio 6 - 7 d. 2018 m.

  VĖLINĖS ir VĖLINIŲ ŽVAKĖS

Penktadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (EN), 12:00v.p.p. (EN) ir 7:00v.v.(LT). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Vėlinių Mišių aukoje.
    
Parapijos raštinėje turime specialias VĖLINIŲ ŽVAKES, kuriose įrašysime mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

PASTORACINĖ TARYBA

Šį savaitgalį pradedame naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2019m. sausio 1d. kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 4d. ir balsavimas vyks nuo lapkričio 18 iki gruodžio 2d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų aštuntasis metinis Clambake/Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 27d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.

    
Esame pasamdę naują maisto tiekėją ir džiaugiamės galėję sumažinti vakarienės kainą bei pagerinti jos kokybę. Vakarienės bilietus galite įsigyti bažnyčios ties pagrindinio įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir parapijos raštinėje savaitės bėgyje. Vakarienės kaina: Clambake - $30, Steakbake - $35, pridėtinis tuzinas clams - $10. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose.

 
   LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 27d.

   SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organi-zacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

     Šiandien yra “Gerbkime gyvybę” (Respect Life) sekmadienis ir spalio mėnuo pavadintas tuo pačiu vardu. Daugelis mūsų, galvodami apie gyvybės gerbimą arba “už gyvybę” sąjūdį, ribojamės vien tik abortų, ar jų teisėtumo JAV-bėse, reikalais. Tiesa – abortas yra didis moralinis blogis, ne vien tik mūsų krašte, bet ir daugelyje vietų pasaulyje. Mes visi turime remti prieš-abortų įstatymus, kelti šio reikalo svarbą viešumoj, ir dirbti ir melstis, kad šis blogis būtų panaikintas.

     Tačiau būti “už gyvybę” reikalauja kur kas daugiau. Jei sakome, kad esame “už gyvybę,” turime būti pasiryžę gerbti visos gyvybės orumą nuo jos pirmojo apsivaisinimo momento iki jos natūralios pabaigos mirtimi. Eutanazijos, asistuotos savižudybės ir mirties bausmės klausimai yra ne mažiau svarbūs mūsų visuomenės reikalai negu smurto, skurdo ir bado klausimai. Gyvenant patogų ir sveikatos kupiną gyvenima, nesunku nekreipti dėmesio į šiuos reikalus. Tačiau kaip krikščionys ir katalikai esame pašaukti suformuoti jautrią sąžinę, kuri pripažįsta kiekvienos gyvybės orumą, kuri liepia mums dirbti visais įmanomais būdais pagerinti visuomenėje esančius blogius, ir traktuoti kiekvieną žmogų kaip esantį sukurtą mylinčio Dievo.

     Tai galime daryti, visų pirma, melsdamiesi; toliau, remdami įstatymus, kurie apsaugoja visus žmones ir, galiausia, asmeniškai užsiangažuodami dirbti savose apylinkėse gerinti visų, ir ypač labiausia pagalbos reikalingų, žmonių gerovę. Kai visa tai darysime, tuomet galėsime save nuoširdžiai vadinti esančiais “už gyvybę.”

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

KUNIGŲ KONFERENCIJA

Kunigas Bacevičius bus išvykęs į kunigų konferenciją nuo antradienio iki penktadienio popietės (spalio 9-12). Jam išvykus, nebus jokių pamaldų bažnyčioje. Trečiadienio, ketvirtadienio ir penktadienio Mišios pažymėtos biuletenyje bus atnašaujamos konferencijoje. Taip pat, nebus trečiadienio vakaro Eucharistijos garbinimo bei ryto rožančiaus maldų tomis dienomis. Parapijos raštinė veiks įprastomis darbo valandomis, 10:00v.r. iki 5:00v.v.

LIGONIŲ PATEPIMO SKARAMENTO MIŠIOS

Sekmadienį, spalio 14d., 12:00v.p.p. bus atnašaujamos Ligonių Patepimo sakramento Mišios. Raginame visus vyresnio amžiaus ar chroniškomis ligomis sergančius parapijiečius dalyvauti Mišių aukoje ir priimti šį svarbų gydomąjį sakramentą.

ANTKLODŽIŲ SEKMADIENIS

Spalio 13-14d. savaitgalį bus 32-atrasis, Šv. Vincento Pauliečio Draugijos globojamas, Antklodžių Sekma-dienis. Neturėdami galimybių sandėliuoti antklodžių, tą savaitgalį priimsime jūsų aukas šiam tikslui. Jūsų aukos įgaus didesnį veiksmingumą, nes jomis urmu nupirksime antklodes bei kitus reikalingus daiktus vargšams ir benamiams. Taigi kviečiame “užkloti” pagelbos reikalingą artimą šią žiemą ir, tai darant, patiems, pajusti malonią šilumą! Aukoti taip pat galite internetu: www.svdpcle.org

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - spalio 7 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -spalio 14 d.

spal. 7 Auksiniai žiedai

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Peteris Kampe
14 d. Gudėnų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Dan Margevičius, Frank Lucas*
Lana Margevičius,
Remigijus Belzinskas

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Albertas Sušinskas

21 d. Židinys
28 d. Lituanistinės mokyklos

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Anika Muliolytė Emilė ir Daina Dicevičiūtės