Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09 spalio16 spalio23
  spalio30                    

Lapkričio 5 d. - 6 d. 2016 m.

KARINĖS TARNYBOS ARKIVYSKUPIJA

 

Šį savaitgalį prašome paremti bendraparapijiečius ir šeimas, kurių nariai tarnauja ar yra tarnavę JAV karinės tarnybos daliniuose. Šios rinkliavos - Collection for the Archdiocese for the Military Services, USA – lėšos skelbia Evangeliją ir teikia sakramentus ir kitą dvasinę paramą visiems vyrams ir moterims, tarnaujantiems JAV kariniuose daliniuose, bei veteranams esantiems VA ligoninėse, nežiūrint kur jie bebūtų. Kviečiame pamąstyti ir įteikti svarią auką šiai specialiai, kas trejeta metų vykstančiai, rinkliavai. Ji buvo aprobuota JAV Katalikų Vyskupų Konferencijos 2012m. ir paskutinioji vyko 2013m.

 

BLYNŲ PUSRYČIAI

 

Sekantys blynų pusryčiai bus sekmadienį, lapkričio 13d. po visų Mišių (nuo 8:30v.r. iki 1:30v.p.p.). Kviečiame visus pasigardžiuoti skaniausiais apylinkės blynais. Bilietus įsigykite pradedant ateinantį savaitgalį: ties bažnyčios įėjimais po visų Mišių, svetainėje po 10:00 Mišių, ir savaitės bėgyje parapijos raštinėje. Suaugusiems - $7, vaikams nuo 6 iki 13 - $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1.

 

PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO
URAGANO MATTHEW

JAV Katalikų Vyskupų Konferencija prašo aukų padėti žmonėms ir Bažnyčiai, nukentėjusiems nuo uragano Matthew. Sunkiose valandose Bažnyčia visuomet yra buvusi pirminė pagelbos ir ramybės teikėja. Tačiau šį kartą, Bažnyčia pati yra ir ne vien tik kitų gelbėtoja, bet ir pati yra nukentėjusi ir reikalinga pagelbos. Daugelis Bažnyčios pastatų buvo nuniokoti audros, ir jos ištekliai išeikvoti, taip kad Bažnyčiai sunku teikti pagelbą ir aptarnauti nukentėjusiems nuo audros. Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas šiam tikslui. Aukas įdėkite į voką, jį pažymėdami “Hurricane Matthew Relief,” ir įmeskite į aukų krepšelį. Čekius rašykite St. Casimir Parish vardu.

NOVEMBERFEST

Šeštadienį, lapkričio 12d. nuo 5:00-8:00v.v. Center for Pastoral Leadership patalpose (28700 Euclid Ave. Wickliffe) kviečiame atsilankyti į Borromeo seminarijos metinį Novemberfest renginį ir pasigardžiuoti itališka vakariene. Bus 50-50 loterija ir dovanų krepšių loterijos. Suaugusiems - $10, vaikams 6-12m. - $5, jaunesniems įėjimas nemokamas. Visas pelnas skiriamas seminarijos studentų visuomeninės veiklos fondui.

YOUNG CATHOLIC PROFESSIONALS

Ketvirtadienį, lapkričio 10d., St. Agnes / Our Lady of Fatima parapijoje Young Catholic Professionals grupė rinksis pasiklausyti Mark Pierce, “E5” steigėjo, kalbos. Happy hour prasidės 6:30v.v. Jungkitės su tūkstančiais jaunų katalikų profesionalų pasidomėti kaip tobulėti karjeroje ir augti tikėjime. Dėl platesnės informacijos žiūrėkite grupės Facebook puslapį: www.facebook.com/ycpcleveland

     Šį sekmadienį pradedame Pašaukimų Įsisąmoninimo savaitę. Neseniai dalyvavau kunigų konferencijoje, kurioje aptarėme mūsų vyskupijoje ir kitų vidurio Amerikos miestuose mažėjantį katalikų ir kunigų skaičių, ir Amerikos pietuose ir vakaruose didėjantį tikinčiųjų skaičių, tačiau vis mažėjantį kunigų skaičių.
 

     Ieškodami kaip išrišti šią problemą svarbu prisiminti, jog pašaukimų puoselėjimas yra ne vien tik kunigų ir vienuolių, bet visos katalikų bendruomenės atsakomybė. Tai galime daryti melsdamiesi ir padrąsindami jaunimą. Katalikų organizacijos, kaip pvz. Knights of Columbus ir Serra klubai, ruošia spausdintą informacinę medžiagą, kelia lėšas remti pašaukimus, rūpinasi skatinti jaunimą rimtai pamąstyti apie pašaukimą į kunigus ar vienuolius, ir teikia paramą tiems, kurie yra pasirinkę eiti kunigo ar vienuolio įžadų keliu.
 

     Lapkričio 9d. jungsimės su mūsų katedra ir devyneriomis kitomis mūsų vyskupijos parapijomis Eucharistijos garbinimo maldoje, melsdamiesi daugiau pašaukimų. Kiekviena parapija melsis skirtingu laiku. Mūsų parapijoje melsimės nuo 6:00-9:00v.v. Kviečiame visus melstis tą dieną, ir prašome šios savaitės kasdienėse maldose prisiminti melstis, kad didėtų pašaukimų skaičius.

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, lapkričio 9d. bus Eucharistijos garbinimas vakare, nuo 6:00-9:00v.v. Prašome pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku. Jei galite pasižadėti, užsirašykite į sąrašą ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu.

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Jewell B. Russell, kuri mirė praėjusią  savaitę ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

SVEIKINAME

Džiaugiamės priimdami Elizabeth Judith Kubas į krikščioniškąją bendruomenę ir į mūsų parapiją. Ji bus pakrikštyta po 12:00 val. Mišių šį sekmadienį. Ji yra Frank ir Eileen (nee Wirsing) Kubas dukrytė.

LIETUVIŠKOS DROBĖS

Altoriaus Draugija puošia bažnyčią įvairiomis progomis. Lietuviams svarbiomis šventėmis mėgstame naudoti lietuviškas austas drobes ir staltieses, tačiau jų labai mažai turime ir vis tenka jų skolintis. Jei turite lietuviškų audinių, kurie “rūdija” stalčiuose, draugijos narės mielai juos priims ir panaudos puošti bažnyčią.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – lapkričio 6 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - lapkričio 13 d.
lap. 6 d. Tėvynės Žiburėliai

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Vita Aukštuolienė
13 d. Parapijos blynų pusryčiai Komunijos dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Remigijus Belzinskas,
Marius Laniauskas

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Rauda Gelažienė

20 d. Neringos tuntas
27 d. Parapijos riestainių kavutė

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Elzė Tarasevičiūtė Amanda Newberry, Katerina Kampe