Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08 spalio15 spalio22

Spalio 28 - 29 d. 2017 m.

VISI ŠVENTIEJI

Trečiadienis, lapkričio 1d.–Visų Šventųjų šventė, privaloma Bažnyčios šventė. Tą dieną Mišios bus aukojamos 7:30v.r. ir 7:00v.v.

VĖLINĖS

Ketvirtadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (angl.), 12:00v.p.p. (angl.) ir 7:00v.v.(liet.). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Mišių aukoje.

     Parapijos raštinėje turime specialias Vėlinių žvakes, kuriose bus galima įrašyti mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

PASTORACINĖ TARYBA

Šis savaitgalis - paskutinis savaitgalis kandidatuoti į mūsų Parapijos Pastoracinę Tarybą. Turime išrinkti keturis narius, ir lig šiol esame gavę tik vieną anketą. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje ir parapijos tinklapyje internete. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

SVEIKINAME IR DĖKOJAME

Sveikiname Rudens Loterijos vakaro laimėtojus: Becky Ball laimėjo didįjį $1,000 laimikį, Gail Ann Petrie - $500, Jerry Bardzilauskas - $300, Debra Rasmussen ir Marytė Puškorienė – po $100. Dėkojame visiems, dalyvavusiems mūsų renginyje ir dėkojame calmbake ruošos komiteto nariams ir pasišventusiems savanoriams, kurie visi sunkiai dirbo užtikrinti šio lėšų telkimo renginio sėkmę. 163 gardžiavosi vakariene. Užmokėjus išlaidas, buvo $7,765.66 pelno.

ATVIRKŠTINĖ LOTERIJA (REVERSE RAFFLE)

Šeštadienį, lapkričio 11d. Lietuvių Namuose Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošia atvirkštinės loterijos vakarą. Bilieto kaina $50, jų bus parduodama tik 100. Bilietas įskaito didžiojo $2,000 laimikio lentą, vakarienę, nemokamą barą ir Blues Deville muziką. Bus ir šalutinių laimikių lentų. Dėl bilietų informacijos skambinkite John Milikas, Jr.: 216-415-5046 arba 216-407-0971. Durys atsivers 6:45v.v. Kviečiame paremti mūsų skyrių ir jo veiklą padedant veteranams, ir dalyvauti jų metiniame renginyje.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, lapkričio 12d., po visų sekmadienio Mišių (nuo 8:30v.r.-1:30v.p.p.). Kviečiame visus pasigardžiuoti skaniausiais blynais apylinkėje. Pradedant sekantį savaitgalį, galėsite įsigyti pusryčių bilietus: po angliškų Mišių bažnyčios prieangyje ir po lietuviškų Mišių svetainėje; savaitės bėgyje kreipkitės į parapijos raštinę. Bilietų kaina pusryčių dieną: $7 suaugusiems ir $4 vaikams 6-13m. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1.

KEIČIAME LAIKRODŽIUS

Ateinantį savaitgalį sugrįžtame į žiemos laiką. Ateinančio šeštadienio vakare, nepamirškite pasukti laikrodžius vieną valandą atgal.

ILGIAUSIŲ METŲ, ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA!
Praėjusį trečiadienį, atšventėme aštuonerių gyvavimo metų sukaktį. Sekmadienį, 2009m. spalio 25d., 10:00v.r. vysk. Lennon aukojo mūsų parapijos atidarymo Mišias.

    Atsimenu daug ką iš tos pirmosios dienos ir, apmąstydamas pastaruosius aštuonerius metus matau, kiek daug yra pasikeitę mūsų parapijoje. Prisimenu, kad tą pirmąją dieną, besirūpindamasis viskuo, užmiršau paskirti bažnyčios tvarkdarius surinkti aukas. Dabar turime tvarkdarius,kurie budi kiekvienose Mišiose; jie ne vien tik surenka aukas, bet ir padeda žmonėms kiek įmanoma. Užsibaigus pirmosioms Mišioms buvo pabendravimas didžiojoje salėje. Diena pasitaikė vėsi ir lietinga ir atsimenu, kaip per lubas lašėjo vanduo. Dabar mūsų didžioji salė yra visiškai atnaujinta ir jos stogas naujai uždengtas. Daugelis svečių, atvykusių į mūsų Clambake praėjusį savaitgalį komentavo kaip dabar gražiai didžioji salė atrodo.

     Pirmąją parapijos gyvavimo dieną tik 150 šeimų buvo užsiregistravusios į parapiją. Šiandien tas skaičius yra daugiau negu padvigubėjęs. Per tuos aštuonerius metus esame atlikę pagrindinius remontus mūsų pastatams ir dabar jie yra naudojami tam, kam buvo skirti. Vaikai vėl lanko mokyklą mokyklos pastate. Turime parapijiečių išrinktą ir veikiančią Parapijos Pastoracinę Tarybą, Finansų Taryba atidžiai seka mūsų finansinį stovį. Turime įvairias tarnysčių organizacijas, kurios savanoriškai dirba ir talkina parapijos darbuose ir padeda sukelti lėšas, vedame tikybos pamokų programą mūsų jaunimui, turime lietuviškas organizacijas, kurios dirba puoselėti lietuvišką kultūrą.

     Esame daug ką atlikę, ir už tai tariu jums visiems ačiū, nes be jūsų nebūtų buvę įmanoma visa tai atlikti. Tačiau nežiūrint kiek daug esame nuveikę, dar yra daug kas atlikti. Turime toliau vykdyti remontų darbus, tęsti evangelizaciją, ir toliau augti kaip parapija. Negaliu to viso nuveikti vienas. Kaip esate kartu su manim dirbę praeityje, taip laukiu ir toliau dirbti drauge su jumis, idant galėtume vykdyti Clevelando Bažnyčios misiją, stiprinti tautinės tapatybės ryšius, ir toliau būti Kristaus veidu mūsų apylinkėje.

                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalio 29d., visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite:  www.clevelandcatholicpriesthood.com

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, lapkričio 3d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Tą dieną bus Eucharistijos garbinimas 8:00-9:00v.r. Trečiadienį, lapkričio 8d. bus Eucharistijos garbinimas vakare 6:00-7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti maldoje bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą knygų kambaryje.


 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

                                        ŠĮ SEKMADIENĮ                        lapkričio 1 d.                  lapkričio 2 d.
                                            spalio 29 d.                   VISI ŠVENTIEJI - 7:00pm    VĖLINĖS - 7:00pm     

KITĄ SEKMADIENĮ --
lap.5 d.

29 d.  Pollock / Klimų šeimos

Skaitytoja/s

Julija Čepulienė Agnė P. Kęstutis C. Saulė N.
lap. 5 Civinskai/L.Stochl/O.Grigonytė
D.Zeledonis

Komunijos
dalintojai

Dan Margevičius, Kęstutis*
Lana Margevičienė,
Remigijus Belzinskas

Arv V.

Kęstutis C.

Albertas S., Živilė*
Kristina S.,
Marius L.

12 Blynų pusryčiai
19 Neringos Tuntas

Patarnautojai

Amanda N.  Emilė D. Justas, Audrelė

Daina, Lukas

Anika M., Emilė D.