Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07      
2017 m.                      

Spalio 13 - 14 d. 2018 m.

MISIJŲ SEKMADIENIS

Ateinantį sekmadienį švęsime Pasaulinį Misijų Sekmadienį, diena, kuri skirta paremti Bažnyčios misijų darbus pasaulyje. Tai galime daryti melsdamiesi už misijonierius, ir remdami jų darbą piniginėmis aukomis. Kviečiame visus įteikti auką Misijų sekmadienį. Malonėkite naudoti šiam tikslui pažymėtus vokelius.

PASTORACINĖ TARYBA

Pradedėjome naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2019m. sausio 1d., kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 4d. ir balsavimas vyks nuo lapkričio 18 iki gruodžio 2d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalio 28d., visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite: www.clevelandcatholicpriesthood.com

RUDENS LĖŠŲ TELKIMO VAKARAS

Mūsų aštuntasis metinis Clambake/Steak Bake/Rudens Loterijos vakaras bus didžiojoje salėje šeštadienį, spalio 27d., ir prasidės užsibaigus 5:30v.v. Mišioms. Loterijos bilietėlius rasite padėtus bažnyčios prieangyje. Prašome visus parapijiečius atsiimti jų šeimos voką su bilietėliais; tai mums sutaupys pašto siuntimo išlaidas.

    
Esame pasamdę naują maisto tiekėją ir džiaugiamės galėję sumažinti vakarienės kainą bei pagerinti jos kokybę. Vakarienės bilietus galite įsigyti bažnyčios ties pagrindinio įėjimu, po 10:00 val. Mišių svetainėje, ir parapijos raštinėje savaitės bėgyje. Vakarienės kaina: Clambake - $30, Steakbake - $35, pridėtinis tuzinas clams - $10. Jūsų laukia ne vien tik skani vakarienė ir turtingas gardumynų stalas, bet ir proga išbandyti laimę dovanų krepšių ir 50/50 loterijose.

 
   LAUKIAME SAVANORIŲ ir kviečiame ateiti į talką padėti suruošti šį renginį. Reikės pagelbos paruošti bei sutvarkyti salę, iškepti pyragų ir padėti įvairiais kitais būdais. Savanorystės sąrašus rasite bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje, knygų kambaryje. Lauksime jūsų visų spalio 27d.

   SVEIKINIMŲ KNYGELĖ Rudens festivalyje ir vėl šiais metais turėsime programos knygelę, kurioje talpinsime jūsų sveikinimus ir reklamos žinutes. Kviečiame visus parapijiečius, parapijos organi-zacijas bei verslininkus paremti parapiją ir įteikti sveikinimą ar reklamą. Žinutės kaina nuo $10. Sveikinimų anketa įdėta su jūsų šeimos laišku vokelyje; pridėtines anketas rasite gale bažnyčios. Raginame ir kviečiame visus dalyvauti.

     Praėjusias kelias savaites kreipiausi į jus biuletenyje prašydamas kandidatuoti į mūsų parapijos Pastoracinę Tarybą. Lig šiol nesame gavę nei vieno kandidato pareiškimo.

     Pastoracinė Taryba yra mano svarbiausia patariamoji grupė parapijoje. Ji man padeda daryti įvairius sprendimus, liečiančius parapijos gyvenimą – nuo sudarymo Mišių laiko tvarkaraščio iki siūlymų kuriuos remontų darbus svarbiausia atlikti. Kasmet išrenkame keturis naujus narius dviejų metų kadencijai, ir aš paskiriu vieną narį. Du nariai turi būti lietuviškosios bendruomenės nariai, ir du – nelietuviškosios. Nariai gali būti perrenkami dar vienai, iš eilės kadencijai; praėjus metams jie gali vėl iš naujo kandidatuoti.

     Šiais metais du dabartinės Pastoracinės Tarybos nariai negali vėl kandidatuoti. Taip pat, praėjusiais metais negalėjau paskirti vieno nario, nes tie, į kuriuos kreipiausi, atsisakė. Esu tikras, kad parapijoje yra bent keturi asmenys, galintys tarnauti Taryboje. Kandidatavimo anketa nesudėtinga, ir anketos padėtos Knygų kambaryje. Prašome, kad visi pareiškimai būtų įduoti iki sekmadienio, lapkričio 4d.

     Lengva būti vien tik stebėtoju, ar nuolat reikšti nepasitenkimą ir kritikuoti. Reikia dėti pastangas ir turėti pasiryžimo nuoširdžiai įsijungti į parapijos veiklos gyvenimą. Įsijungimas į parapijos gyvenimą ir veiklą, ir gebėjimas įtaigoti veiklos kryptį neša pasitenkinimo ir yra vertas įdėtų pastangų. Kviečiu ir raginu jus užpildyti kandidato anketą.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

ANTKLODŽIŲ SEKMADIENIS

Šv. Vincento Pauliečio Draugija dėkoja jums už Antklodžių Sekmadienio aukas. Draugijai įteiktos aukos įgaus didesnį veiksmingumą, nes jomis pirkiniai bus daromi urmu. Aukoti taip pat galite internet: www.svdpcle.org

URAGANAS FLORENCE IR 2018m. NELAIMĖS

Šį bei ateinantį savaitgalį, pagal JAV Vyskupų Tarybos nurodymą, priimsime jūsų aukas padėti 2018m. nelaimių paliestiems žmonėms. Lėšos bus naudojamos padėti nukentėjusiems nuo uragano Florence bei ateityje nelaimių paliestiems. Vokeliai šiam tikslui padėti ties bažnyčios įėjimais.

  VĖLINĖS ir VĖLINIŲ ŽVAKĖS

Penktadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (EN), 12:00v.p.p. (EN) ir 7:00v.v.(LT). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Vėlinių Mišių aukoje.
    
Parapijos raštinėje turime specialias VĖLINIŲ ŽVAKES, kuriose įrašysime mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - spalio 7 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -spalio 14 d.

14 d. Gudėnų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Peteris Kampe Rasa Taraškienė
21 d. Židinys

Komunijos
dalintojai

Kristina Sušinskienė, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Albertas Sušinskas

Maria Hoffman, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Rauda Gelažienė

28 d. Lituanistinės mokyklos
lap. 4 Civinskų šeima ir draugai

Patarnautojai

Emilė ir Daina Dicevičiūtės Lukas Milevičius, Elzė Tarasevičiūtė