Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09 spalio16 spalio23
  spalio30 lap.06                  

Lapkričio 12 d. - 13 d. 2016 m.

UŽ ALTORIAUS GĖLES

Dėkojame Ingridai Civinskienei už auką gėlėms papuošti altorių šią savaitę. Gėlės skirtos pagerbti ir prisiminti jos tėvus, a.a. Helene ir Vincą Šamatauskus.
 Altoriaus Draugija visuomet mielai priima jūsų auką gėlėms. Užsakydami Mišias ar kita, jums reikšmingą proga, skirkite auką gėlėms. Gėlių aukų anketos padėtos su biuleteniais.

FINANSŲ TARYBOS ŽINIOS

Remigijus Belzinskas buvo paskirtas tarnauti Parapijos Finansų Taryboje trijų metų kadencijai. Finansų Taryba pataria klebonui finansiniuose ir teisiniuose reikaluose, padeda sudaryti biudžetus ir jų laikytis, padeda užtikrinti, kad laikomės vyskupijos ir civilinių įstatymų, liečiančių įdarbinimą ir dokumentaciją, ir ruošia finansines ataskaitas, įduodamas vyskupijai ir parapijiečiams. Remigijus dirbs kartu su kitais Finansų Tarybos nariais: Aura Jucaitiene, Patty Campbell, David Oligny ir Josephine Namwepo.

PASTORACINĖS TARYBOS ŽINIOS

Sausio mėnesį penki nauji Pastoracinės Tarybos nariai pradės savo kadencijas. Spalio mėnesį kvietėme siūlytis kandidatuoti į šią tarybą. Jei būtų pasisiūlę daugiau negu keturi kandidatai, būtume pravedę rinkimus. Atsirado trys kandidatai: Mary Ann Pecek, Faye Roth, ir Debbie Zeledonis, ir klebonas paskirs du kitus narius. Naujieji nariai dirbs kartu su dabartiniais Tarybos nariais: Ted Kowalski, Anthony Bacevice, Loretta Gudėniene, Maureen Anderson ir Maria Santana. Dėkojame jiems visiems už jų pasišventimą parapijai ir norą mums visiems tarnauti.

AUKOS KALĖDŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija kasmet puošia bažnyčią Kalėdoms gyvomis gėlėmis. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį Kalėdų gėlėms. Padėkite papuošti bažnyčią šventėms, įteikite auką gėlėms.

CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT

Daugeliui šeimų Amerikoje sunku suvesti galą su galu, tačiau beveik 40 milijonui Amerikos žmonėms, kurie gyvena skurde, tai padaryti yra dar sunkiau. Catholic Campaign for Human Development (CCHD) teikia pagelbą visame mūsų krašte skurde ar arti skurdo ribos gyvenantiems žmonėms. Ši organizacija padeda jiems rasti pastogę, gauti tinkamą algą už darbą, išrūpina sveikatos aptarnavimą ir padeda gauti profesinį išsilavinimą. Jūsų aukos padeda kovoti su skurdu Amerikoje ir apsaugoja žmogiškąjį orumą. Būkite dosnūs ir paremkite šį svarbų, Bažnyčios globojamą, darbą. Jūsų CCHD aukas priimsime ateinantį savaitgalį.

LIETUVIŠKOS DROBĖS

Altoriaus Draugija puošia bažnyčią įvairiomis progomis. Lietuviams svarbiomis šventėmis mėgstame naudoti lietuviškas austas drobes ir staltieses, tačiau jų labai mažai turime ir vis tenka jų skolintis. Jei turite lietuviškų audinių, kurie “rūdija” stalčiuose, draugijos narės mielai juos priims ir panaudos puošti bažnyčią.

     Jubiliejiniai Gailestingumo Metai baigiasi šį mėnesį. Dera sustoti ir prisiminti visas specialias Dievo gailestingumo dovanas, kurias esame gavę. Praėjusiais metais yra buvę progų eiti piligriminėse kelionėse į specialias vietoves patirti Dievo gailestingumą, yra buvę pridėtinių progų priimti Sutaikinimo sakramentą; ir vedybų aniuliacijos procesas buvo peržiūrėtas, pataisytas ir supaprastintas – visa tai padaryta, kad kiek įmanoma daugiau žmonių galėtų sugrįžti prie sakramentų. Viliuosi ir meldžiuosi, kad daugelis mūsų parapijos žmonių pasinaudojo šių Jubiliejinių metų malonėmis.
 

     Yra dar viena proga dalyvauti Jubiliejinių metų renginyje ir patirti jų malonę. Šeštadienį, lapkričio 19d., St Basil the Great parapijoje Brecksville, vyks Clevelando Dievo Gailestingumo metų užbaigimo konferencija. Tą dieną vyskupas Roger Gries aukos Mišias 7:30v.r., joms užsibaigus, įvairūs kalbėtojai aptars Dievo Gailestingumo žinios vaisius, ir 3:00v.p.p. diena baigsis Gailestingumo vainikėlio maldomis. Įėjimas nemokamas; pusryčių ir priešpiečių mokestis $12. Jei domitės dalyvauti, registruokitės skambindami 1-800-462-7426 arba internete: TheDivineMercy.org/Cleveland

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Joseph Stoner ir Alfonsą Nevulį, kurie mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

DĖKOJAME
 

Jei įeinate į bažnyčią iš Marcella aikštės, turbūt pastebėjote naująjį turėklą ties laiptais prie durų. Dabar bus saugiau lipti tais laiptais į bažnyčią. Dėkojame Antanui Minkūnui, suprojektavusiam ir užmokėjusiam už turėklą ir jo įmontavimą. Lai Dievas jus laimina už jūsų geraširdiškumą ir dosnumą.

PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS NUO
URAGANO MATTHEW

JAV Katalikų Vyskupų Konferencija prašo aukų padėti žmonėms ir Bažnyčiai, nukentėjusiems nuo uragano Matthew. Sunkiose valandose Bažnyčia visuomet yra buvusi pirminė pagelbos ir ramybės teikėja. Tačiau šį kartą, Bažnyčia pati yra ir ne vien tik kitų gelbėtoja, bet ir pati yra nukentėjusi ir reikalinga pagelbos. Daugelis Bažnyčios pastatų buvo nuniokoti audros, ir jos ištekliai išeikvoti, taip kad Bažnyčiai sunku teikti pagelbą ir aptarnauti nukentėjusiems nuo audros. Ateinantį savaitgalį priimsime jūsų aukas šiam tikslui. Aukas įdėkite į voką, jį pažymėdami “Hurricane Matthew Relief,” ir įmeskite į aukų krepšelį. Čekius rašykite St. Casimir Parish vardu.

BLYNŲ PUSRYČIAI

 

Kviečiame pasigardžiuoti skaniausiais apylinkės blynais šį sekmadienį po visų Mišių. Bilietai suaugusiems (14m. ir vyresniems) - $7, vaikams (5m. - iki 13) - $4. Visas pelnas skiriamas parapijai.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – lapkričio 13 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - lapkričio 20 d.
13 d. Parapijos blynų pusryčiai

Skaitytoja/s

Vita Aukštuolienė Maris Kampe
20 d. Neringos tuntas Komunijos dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Rauda Gelažienė

Maria Hoffman, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Gražina Kampe

27 d. Parapijos riestainių kavutė
gr. 4 d. Laniauskų, Šilgalių, Giedraičių, Biliūnų šeimos

Patarnautojai

Amanda Newberry, Katerina Kampe Kristoforas Čiurlionis, Audrelė Bielinytė