Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08 spalio15 spalio22
  spalio29                    

Lapkričio 4 - 5 d. 2017 m.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, lapkričio 12d., po visų sekmadienio Mišių (nuo 8:30v.r.-1:30v.p.p.). Kviečiame visus pasigardžiuoti skaniausiais blynais apylinkėje. Pradedant sekantį savaitgalį, galėsite įsigyti pusryčių bilietus: po angliškų Mišių bažnyčios prieangyje ir po lietuviškų Mišių svetainėje; savaitės bėgyje kreipkitės į parapijos raštinę. Bilietų kaina pusryčių dieną: $7 suaugusiems ir $4 vaikams 6-13m. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1.

BALSAVIMO DIENA

Antradienis, lapkričio 7d. yra balsavimo diena, kuomet visi piliečiai kviečiami pasinaudotijiems duota balsavimo teise. Balsavimo punktai veiks nuo 6:30v.r. iki 7:30v.v. Kiekviena „teisė“ turi atitinkamą „pareigą.“ Turėdami teisę balsuoti, turime ir pareigą tai daryti. Balsavimo punktai bus atviri 13 valandų, galime balsuoti paštu ir iš anksto – tad neturėtų būti jokios priežasties kodėl pilietė/is neatliko savo pareigos balsuoti.

ATVIRKŠTINĖ LOTERIJA (REVERSE RAFFLE)

Šeštadienį, lapkričio 11d. Lietuvių Namuose Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošia atvirkštinės loterijos vakarą. Bilieto kaina $50, jų bus parduodama tik 100. Bilietas įskaito didžiojo $2,000 laimikio lentą, vakarienę, nemokamą barą ir Blues Deville muziką. Bus ir šalutinių laimikių lentų. Dėl bilietų informacijos skambinkite John Milikas, Jr.: 216-415-5046 arba 216-407-0971. Durys atsivers 6:45v.v. Kviečiame paremti mūsų skyrių ir jo veiklą padedant veteranams, ir dalyvauti jų metiniame renginyje.

ROOTED IN FAITH

Praėjusią savaitę gavome šio metų ketvirčio Rooted in Faith vajaus išmoką $773.00 sumoje. Vajui einant į pabaigą, prašome visų įteikti jų pažadėtas sumas iki metų galo. Iki šiandienos mūsų parapija yra gavusi $58,527.00 iš šio vajaus; toji suma yra 30% visų jūsų vajui suaukotų pinigų. Jūsų dosnumo dėka ir mūsų parapija ir mūsų vyskupija gali vykdyti jos misiją kaip Bažnyčia mūsų apylinkėje ir mūsų vyskupijoje.

NOVEMBERFEST

Šeštadienį, lapkričio 11d. nuo 5-8v.v. kviečiame visus atsilankyti Borromeo seminarijos metiniame Novemberfest itališkos vakarienės renginyje, kuris vyks Center for Pastoral Leadership, 28700 Euclid Ave., Wickliffe. Bus 50/50 loterija ir dovanų krepšių loterijos. Suaugusiems - $10, vaikams 6-12 - $5, jaunesniems negu 6m. - nemokamai. Vakaro pelnas skiriamas seminaristų veiklos fondui.

     Prieš keleta savaičių priėmiau skambutį iš parapijiečio, kurio metu jis manęs paklausė kodėl aš nebuvau aplankęs vieno vyresnio amžiaus parapijiečio, kuris jau pora mėnesių patalpintas slaugos namuose. Mano atsakymas jam buvo labai paprastas...niekas man nebuvo pranešęs, kad tas asmuo buvo slaugos namuose. Po pokalbio pradėjau mąstyti kiek daugiau yra parapijiečių slaugos namuose, senelių namuose, ar reabilitacijos centruose, apie kuriuos nieko nežinau?
    Viena svarbiausių Bažnyčios tarnysčių yra lankyti ligonius, juos paguosti, ir suteikti sakramentus. Dabar, kai lankau parapijiečius kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį, visų pirma aplankau tuos esančius mūsų apylinkėje, paskui važiuoju į Euclid, tada iki Chardon rytuose, ir net iki Fairview Park miesto vakarų pusėje. Jei dėl vykstančių laidotuvių ar kitų įsipareigojimų negaliu jų aplankyti pirmąjį penktadienį, visus aplankau antrąjį mėnesio penktadienį.
     Kai kuris nors asmuo yra išleistas iš ligoninės ir patalpintas slaugos namuose ar kitur, aš neturiu kaip apie tai sužinoti, nes ligoninės laikosi griežtų taisyklių, kas liečia asmeniškos infor-macijos saugojimą. Todėl, jei žinote, kad kuris nors žmogus yra slaugos ar priežiūros namuose, pasirūpinkite kad jų šeimos nariai arba jie patys man apie tai praneštų. Tuomet aš arba vienas Eucharistijos dalintojų galės juos reguliariai aplankyti.
     Atlieku daug įvairių administracinių ir sakramentinių darbų parapijoje, ir jie visi atliekami su tikslu padėti jus aprūpinti dvasiniais patarnavimais. Vienas svarbiausių mano darbų yra lankyti ligonius ir neįgalius. Negaliu to darbo atlikti, jei nežinau kuriems žmonėms šis patarnavimas reikalingas ir kur jie gyvena. Tad jei esate slaugos namuose, ar negalite ateiti į bažnyčią, praneškite man ar paprašykite kitų mane informuoti.

                                               
Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Stanislovą Čečienę ir Virginia Esposito. Lai jos amžinai ilsisi Dievo karalystės remybėje.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Trečiadienį, lapkričio 8d. bus Eucharistijos garbinimas vakare 6:00-7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tyloje ir maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą. Jei galite pasižadėti budėti maldoje bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą knygų kambaryje.

KEIČIAME LAIKRODŽIUS

Šį savaitgalį sugrįžtame į žiemos laiką. Šeštadienio vakare, nepamirškite pasukti laikrodžius vieną valandą atgal.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - LAPKRIČIO 5 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- LAPKRIČIO 5 d.

lap. 5 Civinskai/L.Stochl/O.Grigonytė
D.Zeledonis

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Vita Aukštuolienė
12 Blynų pusryčiai

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė,
Marius Laniauskas

Maria Hoffman, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Rauda Gelažienė

19 Neringos Tuntas
26 Parapijos riestainių kavutė

Patarnautojai

Anika Muliolytė, Emilė Dicevičiūtė Amanda Newberry, Daina Kampe