Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14    
2017 m.                      

Spalio 20 - 21 d. 2018 m.

 VĖLINĖS ir VĖLINIŲ ŽVAKĖS

Penktadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (EN), 12:00v.p.p. (EN) ir 7:00v.v.(LT). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Vėlinių Mišių aukoje.
    
Parapijos raštinėje turime specialias VĖLINIŲ ŽVAKES, kuriose įrašysime mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Sekmadienį, spalio 28d., visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite: www.clevelandcatholicpriesthood.com

PASKUTINIS SAVAITGALIS
įsigyti vakarienės bilietą

Clambake vakarienė -$30; Steakbake -$35, tuzinas pridėtinių clams $10. Paskutinė diena nusipirkti bilietus – ŠIS SEKMADIENIS, SPALIO 21d. Bilietai NEBUS pardavinėjami ties įėjimu.
    Ar sugrąžinote Didžiosios Loterijos laimingų bilietų šakneles?Pridėtinius bilietus galite įsigyti parapijos raštinėje arba bažnyčios prieangyje. Nelaimėsite laimikių jei nebūsite nusipirkę bilietų J  Nelaukite, sugrąžinkite šakneles šiandien.
                                    
Kviečiame ateiti į talką
Laukiame jūsų talkos:
iškepti pyragą, padėti paruošti ir sutvarkyti, ar papuošti salę, padėti prie gėrimų stalo ar kasos. Bažnyčios prieangyje rasite savanorystės sąrašus. Užsirašykite.
PASKUTINIS SAVAITGALIS programos knygelės informacijai
Paremkite parapiją vakaro programos knygelėje, sveikinimais bei reklamomis. ŠIS SEKMADIENIS, spalio 21d., yra paskutinė diena įteikti reklamas ir sveikinimus programos knygelei.

APSKRITOJO STALO POKALBIA

Pokalbiai lietuviams aktualiomis temomis vėl vyksta parapijos Vilties namuose. Didesnio sklandumo dėlei padaryti keli pakeitimai. Pirmasis pokalbis naująja tvarka vyks šeštadienį, spalio 27d., 10v.r.  Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į Vidą Bučmienę 216-481-0653 arba į Joną Totoraitį 216-215-5461.

PROGOS ANGLIŠKAI KALBANTIEMS SUSIPAŽINTI SU LIETUVA

1) Rinktinė lietuvių literatūros klasikų kūryba, išversta į anglų kalbą ir svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, aptariami anglų kalba
2) Lietuvių kalbos pamokos pradedantiems ir šiek tiek lietuviškai kalbantiems. Šių mokslo metų pradžia: spalio 14d. 
Dėl informacijos skambinkite Vidai Bučmienei 216-481-0653.

     Su šiuo biuleteniu rasite mūsų parapijos finansinę ataskaitą, apimančią finansinius metus, kurie užsibaigė 2018 birželio 30d. Džiaugiuosi galėdamas, kartu su Finansų Taryba, jums ją įteikti. Ši ataskaita, išplėtotoje formoje, buvo įteikta vyskupijos finansų skyriui ir buvo priimta.

     Skaitydami šią ataskaitą mes visi turėtume prisiminti kokį nepaprastą turtą turime, ir kad esame už jį atsakingi. Ataskaita turėtų priminti, kad visi turime atsakomybę remti savo parapiją kiek išgalime pagal turimas galimybes, ir mums priminti atsargiai leisti mums patikėtus pinigus. Jei kas turėtų klausimų apie bet kurią ata-skaitos dalį, kreipkitės į mane arba į bet kurį Finansų Tarybos narį.

     Finansų Taryba ne tik atidžiai seka parapijos finansus, bet ir turi atsakomybę prižiūrėti visų parapijos organizacijų finansus. Finansų Tarybos nariai skiria daugelį brangių valandų tvarkingai atlikti šios parapijos tarnystės darbus. Jie rimtai eina savo pareigas ir nuoširdžiai rūpinasi prižiūrėti, kad ir mūsų parapija ir parapijos organizacijos laikytųsi visų federalinių ir valstijos įstatymų ir taip pat sektų visus vyskupijos finansinius nurodymus.

     Tarybos nariai yra: Aurelija Jucaitienė, Patricia Campbell, Josephine Namwepo, Remigijus Belzinskas ir David Oligny. Dėkoju jiems visiems už jų nuoširdų pasiryžimą dirbti šioje tarnystėje ir už visą jų man teikiamą pagelbą, kuri man padeda pildyti parapijos klebono atsakomybes

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a.Anthony Ferrando ir a.a Augustiną Idzelį, kurie mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

MISIJŲ SEKMADIENIS

Šį sekmadienį švenčiame Pasaulinį Misijų Sekmadienį, diena, kuri skirta paremti Bažnyčios misijų darbus pasaulyje. Tai galime daryti melsdamiesi už misijonierius, ir remdami jų darbą piniginėmis aukomis. Kviečiame visus įteikti auką Misijų sekmadienį. Malonėkite naudoti šiam tikslui pažymėtus vokelius.

DĖKOJAME

Praėjusį savaitgalį Šv. Vincento Pauliečio Antklodžių sekmadienio rinkliavai surinkome $325. Ši suma padės aprūpinti daugelį šeimų žiemos metui reikalingais reikmenimis per SVDP Ozanam centrus, Catholic Charities ir kitas organizacijas, kurios aptarnauja mūsų miesto vargšus. Nuoširdžiai dėkojame visiems už aukas ir maldas. Jei dar neįteikėte aukos, tai galite padaryti internetu www.svdpcle.org arba rašykite čekį SVDP. Dėkojame visiems.

PASTORACINĖ TARYBA

Pradedėjome naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2019m. sausio 1d., kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 4d. ir balsavimas vyks nuo lapkričio 18 iki gruodžio 2d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - spalio 14 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -spalio 21 d.

21 d. Židinys

Skaitytoja/s

Rasa Taraškienė Liutauras Milevičius
28 d. Lituanistinės mokyklos

Komunijos
dalintojai

Maria Hoffman, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Rauda Gelažienė

Frank Lucas, Albertas Sušinskas*
Gražina Kampe,
Marius Laniauskas

lap. 4 Civinskų šeima ir draugai
11 d. Blynų pusryčiai

Patarnautojai

Lukas Milevičius, Elzė Tarasevičiūtė Daina Kampe, Amanda Newberry