Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14 spalio21  
2017 m.                      

Spalio 27 - 28 d. 2018 m.

VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ

Ketvirtadienis, lapkričio 1d. yra Visų Šventųjų šventė, privaloma Bažnyčios šventė. Tą dieną Mišios bus aukojamos 7:30v.r. ir 7:00v.v.

VĖLINĖS ir VĖLINIŲ ŽVAKĖS

Penktadienis, lapkričio 2d. yra Vėlinės, mirusiųjų prisiminimo diena. Tą dieną trejos tradicinės Vėlinių dienos Mišios bus aukojamos 7:30v.r. (EN), 12:00v.p.p. (EN) ir 7:00v.v.(LT). Užsibaigus vakaro Mišioms bus tradicinė lietuviška Vėlinių procesija ir maldos už mirusiuosius. Kviečiame visus, kurių šeimoje mirė asmuo nuo praėjusio lapkričio 2d., dalyvauti šiose pamaldose. Aukų vokelių siuntoje rasite Vėlinių (All Souls) vokelį; jame yra vieta įrašyti mylimųjų vardus, kuriuos prisiminsime Vėlinių Mišių aukoje.
    
Parapijos raštinėje turime specialias VĖLINIŲ ŽVAKES, kuriose įrašysime mirusiųjų vardus. Šios žvakės degs bažnyčioje 5 dienas, pradedant lapkričio 2d. Jūsų patogumui žvakių užsakymo vokelius taip pat rasite padėtus ant staliukų su biuleteniais. Auka už Vėlinių žvakę - $5. Kviečiame visus prisiminti mirusius ir uždegti Vėlinių žvakę.

PASTORACINĖ TARYBA

Pradedėjome naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2019m. sausio 1d., kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 4d. ir balsavimas vyks nuo lapkričio 18 iki gruodžio 2d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

KATALIKŲ KARO VETERANŲ RENGINYS

Šv. Jurgio Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošia jų vienintelį kasmetinį lėšų telkimo renginį - atvirkštinės loterijos vakarą. Jis vyks šeštadienį, lapkričio 10d. Lietuvių Namuose ir prasidės 6:45v.v. Bilietai - $55, su galimybe iš anksto nusipirkti $10 laimikių lentą (sideboard). Pridėtinis vakarienės bilietas $35. Didysis laimikis $2,000. Tik 100 bilietų bus parduodami. Dėl informacijos bei įsigyti bilietus kriepkitės į John Milikas Jr. 216-407-0971.

APSKRITOJO STALO POKALBIA

Pokalbiai lietuviams aktualiomis temomis vėl vyksta parapijos Vilties namuose. Didesnio sklandumo dėlei padaryti keli pakeitimai. Pirmasis pokalbis naująja tvarka vyks šeštadienį, lapkričio 3 d., 10v.r.  Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į Vidą Bučmienę 216-481-0653 arba į Joną Totoraitį 216-215-5461.

PROGOS ANGLIŠKAI KALBANTIEMS SUSIPAŽINTI SU LIETUVA

1) Rinktinė lietuvių literatūros klasikų kūryba, išversta į anglų kalbą ir svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, aptariami anglų kalba
2) Lietuvių kalbos pamokos pradedantiems ir šiek tiek lietuviškai kalbantiems. Šių mokslo metų pradžia: spalio 14d.
Dėl informacijos skambinkite Vidai Bučmienei 216-481-0653.
             

            ILGIAUSIŲ METŲ, ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA!

Praėjusį ketvirtadienį, atšventėme mūsų parapijos devynerių gyvavimo metų sukaktį. Sekmadienį, 2009m. spalio 25d., 10:00v.r. vysk. Lennon aukojo mūsų parapijos atidarymo Mišias.
    Atsimenu daug ką iš tos pirmosios dienos ir, apmąstydamas pastaruosius devynerius metus matau, kiek daug yra pasikeitę mūsų parapijoje.
Prisimenu, kad tą pirmąją dieną, besirūpindamasis viskuo, užmiršau paskirti bažnyčios tvarkdarius surinkti aukas. Dabar turime tvarkdarius,kurie budi kiekvienose Mišiose; jie ne vien tik surenka aukas, bet ir padeda žmonėms kiek įmanoma. Užsibaigus pirmosioms Mišioms buvo pabendravimas didžiojoje salėje. Diena pasitaikė vėsi ir lietinga, ir atsimenu, kaip per lubas lašėjo vanduo. Dabar mūsų didžioji salė yra visiškai atnaujinta ir jos stogas naujai uždengtas.
     Pirmąją parapijos gyvavimo dieną turėjome tik 150 užsiregistra-vusių šeimų parapijoje. Šiandien tas skaičius yra daugiau negu padvigubėjęs. Per tuos devynerius metus esame atlikę pagrindinius pastatų remontų darbus ir jie yra naudojami tam, kam buvo skirti. Vaikai vėl lanko mokyklą mokyklos pastate. Turime parapijiečių išrinktą ir veikiančią Parapijos Pastoracinę Tarybą, ir Finansų Taryba atidžiai seka mūsų finansinį stovį. Turime įvairias tarnysčių organizacijas, kurios savanoriškai dirba ir kurių nariai talkina parapijos darbuose ir padeda sukelti lėšas; vedame tikybos pamokų programą mūsų jaunimui, ir mūsų lietuviškos organizacijos dirba puoselėti lietuvišką kultūrą.
     
Esame daug ką atlikę, ir už tai tariu jums visiems nuoširdų ačiū. Be jūsų nebūtų buvę įmanoma visa tai atlikti. Tačiau nežiūrint kiek daug esame nuveikę, dar yra daug kas atlikti. Turime toliau vykdyti remontų darbus, tęsti evangelizaciją, ir toliau augti kaip parapija. Žengdamas į dešimtuosius parapijos gyvavimo metus metu iššūkį mūsų Pastoracinei Tarybai dirbti kartu su manim ir labiau išryškinti mūsų, Clevelando vyskupijos parapijos, misiją. Man vienam nėra įmanoma atlikti visų šių darbų. Kaip esate kartu su manim dirbę praeityje, taip laukiu ir toliau dirbti drauge su jumis.

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Penktadienis, lapkričio 2d. yra pirmasis šio mėnesio penktadienis. Tą dieną bus Eucharistijos Šventoji Valanda nuo 8:00 iki 9:00v.r. Vakarinis Eucharistijos garbinimas bus trečiadienį, lapkričio 14d. nuo 6:00 iki 7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

KEIČIAME LAIKRODŽIUS

Ateinančio sekmadienio rytą, lapkričio 4d., sugrįžtame į žiemos laiką. Ateinantį šeštadienį, eidami gulti, nepamirškite pasukti laikrodžių vieną valandą atgal. Kitaip atvyksite į sekmadienio Mišias labai per anksti.

KUNIGYSTĖS SEKMADIENIS

Šį sekmadienį visame mūsų krašte katalikai švęs Kunigystės sekmadienį. Ši diena skirta įvertinti kunigystės luomo svarbą Bažnyčios gyvenime ir pagerbti kunigus. Tą dieną visi turime progą permąstyti kunigo tarnystę – tarnystę, kuria kunigai su mumis dalijasi ir prie Viešpaties Stalo ir kai į juos kreipiamės sunkiose gyvenimo valandose – ir atsiminti jiems padėkoti už jų darbą, įteikti padėkos raštelį ar tarti malonų žodį. Melskimės kartu, kad jaunimas būtų įkvėptas kunigų tarnystės pavyzdžio ir jų širdys atsivertų Dievo kvietimui ir į jį atsilieptų. Platesnę informaciją apie kunigystės luomą rasite: www.clevelandcatholicpriesthood.com

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - spalio 28 d.

ketv. lap. 1

penkt. lap. 2

KITĄ SEKMADIENĮ - lap. 4 d.

28 d. Lituanistinės mokyklos

Skaitytoja/s

Liutauras Milevičius     Saulė Narbutaitienė
lap. 4 Civinskų šeima ir draugai

Komunijos
dalintojai

Frank L., Albertas S*
Gražina Kampe,
Marius Laniauskas

Remigijus Belzinskas Remigijus Belzinskas

Aurelija Jucaitienė Živilė*
Frank Lucas,
Amanda Muliolienė

11 d. Blynų pusryčiai
18 d. Neringos Tuntas

Patarnautojai

Daina K., Amanda N.