Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09 spalio16 spalio23
  spalio30 lap.06 lap.13 lap.20              

Gruodžio 3 d. - 4 d. 2016 m.

AUKOJIMAS METŲ PABAIGOJE

Šiuo metų laiku, kai skiriame aukas įvairiems tikslams ir dėkojame Dievui už visas jo suteiktas malones, pagalvokite apie pridėtinę auką savajai parapijai. Suvesdami savo 2016m. aukų davimo apyskaitą žinokite, jog parapija su dėkingumu priima aukas grynais ir taip pat akcijų ir bonų (stocks and bonds) aktyvus. Jei esate 70˝ metų ar vyresni, pagalvokite apie auką iš jūsų IRA ar pensijos fondų. Pasitarkite su jūsų pensijos fondo tvarkytoju apie davimą aukų ir jums galimą naudą atėjus laikui mokėti mokesčius. Jei turite klausimų, kreipkitės į jūsų mokesčių pildymo patarėją arba kun. Bacevičių.

KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2017 KALENDORIAI

Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje.
2017 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

DĖKOJAME UŽ ALTORIAUS GĖLES

Dėkojame Vilijai ir Edžiui Klimams už dosnią auką papuošti altorių gėlėmis. Gėlės skirtos prisiminti ir pagerbti Nasvyčių ir Klimų šeimų mirusiuosius. Nuoširdus ačiū!

EGLUTĖ ARTIMUI

Šventojo Vardo Draugija globoja „Eglutę artimui“ sušelpti mūsų parapijos šeimas, kurioms reikia „truputėli pagalbos“ Kalėdų metu. Eglutės papuošaluose įrašyti maisto ar dovanų piniginių kortelių (gift cards) prašymai po $10 ir $25. Pasirinkite jums norimus eglutės papuošalus ir nupirkti pinigines korteles. Korteles sugrąžinkite į aukų krepšelį, į parapijos raštinę, arbą įteikite Šventojo Vardo Draugijos nariams. Tai padarykite iki ateinančio sekmadienio, gruodžio 11d. Jūsų dovanos bus išdalintos šeimoms prieš Kalėdas.

AUKOS KALĖDŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija kasmet puošia bažnyčią Kalėdoms gyvomis gėlėmis. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį Kalėdų gėlėms. Padėkite papuošti bažnyčią šventėms, įteikite auką gėlėms.

PADĖKITE PUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Sekmadienį, gruodžio 18d., užsibaigus 12:00 Mišioms (apie 12:45vp.p.), kviečiame ateiti į talką ir padėti sustatyti eglutes ir papuošti bažnyčią Kalėdoms. Kuo daugiau rankų – tuo darbas lengvesnis. Lauksime jūsų!

KAVUČIŲ SĄRAŠAS
 

Kavučių Talkos Būrelis ruošia 2017m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes ir taip pat laukiame ir naujų savanorių papildyti 2017m. sąrašą. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka sunešti vaišes ir užkaisti kavą (ir pašeimininkauti J). Pasisiūlykite! Jei galite padėti, kreipkitės į Dalią Armonienę (jarmonas@sbcglobal.net) Loretta Gudėnienę (216-481-0465/ lgudenas@yahoo.com) arba Ingridą Civinskienę (440-838-0652/ icivinsk@yahoo.com) iki gruodžio 15d.

 

    Šiandien pradedame naujuosius liturginius metus ir žengiame į Adventą. Adventas yra tasai metų laikas, kuomet esame raginami ruoštis Viešpaties atėjimui. Advento Šventojo Rašto skaitiniai pasakoja apie įvairius laikotarpius mūsų tikėjimo istorijoje, kai žmonės laukė išvadavimo ir ilgėjosi būti su Dievu. Atpasakodami nuodėmingą žmonijos praeitį, Šventraščio autoriai mus ragina daryti atgailą kaip sąlygą išgelbėjimuisi.

     Šiuo metų laiku esame raginami permąstyti praėjusias dienas, dėti pastangas atitaisyti gyvenime darytas klaidas, ir nekantriai laukti mūsų pačių išvadavimo. Laukdami Viešpaties atėjimo, rūpinkimės tai daryti kantriai ir su meile, atgailaudami ir dovanodami kitiems.

    

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Mindaugą Nasvytį ir Edith DeBaltzo, kurie mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

PRIVALOMA ŠVENTĖ
 

Ketvirtadienis, gruodžio 8d. yra Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė. Šiuo titulu ji buvo paskelbta ir yra JAV-bių globėja. Ši diena yra privaloma Bažnyčios šventė, kuomet visi katalikai privalo dalyvauti Mišių aukoje. Šventės proga Mišios bus aukojamos mūsų parapijoje ketvirtadienį, gruodžio 8d., 7:30v.r. ir 7:00v.v. Gruodžio 7d. vakarą NEBUS vigilijos Mišių.

RINKLIAVA DVASININKIJOS PENSIJOS FONDUI

Ateinantį savaitgalį kviečiame visus paremti kunigų ir vienuolių pensijos fondą dosnia auka. Fondo aukos naudojamos mūsų vyskupijoje ir taip pat visame krašte šelpti į pensiją išėjusius kunigus, vienuoles ir broliukus. Jie visi ištikimai tarnavo Bažnyčiai visą gyvenimą, palietė mūsų gyvenimus įvairiais būdais: mokytojaudami mokyklose, dirbdami ligoninėse ir našlaitynuose. Dabar jiems reikia mūsų pagalbos. Vokelių siuntoje rasite specialiai pažymėtą vokelį „Retirement Fund for Religious.“ BŪKITE DOSNŪS!

COLLINWOOD PARAPIJŲ TELKINIO ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

 

Ateinantį pirmadienį, gruodžio 12d. 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje, 15712 Kipling Avenue, vyks Collinwood parapijų telkinio Atgailos sakramento pamaldos. Kunigai iš visų telkinio parapijų (Šv. Kazimiero, St. Jerome, St. Mary ir Holy Redeemer) bus atvykę klausyti išpažinčių. Kviečiame visus pasinaudoti proga apmąstyti savo gyvenimus ir, per Atgailos sakramento malonę, pasiruošti priimti Kristų į savo širdis

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gruodžio 4 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gruodžio 11 d.
27 d. Parapijos riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Lana Margevičienė
gr. 4 d Laniauskų, Šilgalių, Giedraičių, Biliūnų šeimos Komunijos dalintojai

Albertas Sušinskas, Živilė*
Kristina Sušinskienė, Remigijus Belzinskas

Marius Laniauskas, Živilė*
Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas

. 11 d. Čepulių, Čiurlionių šeimos
18 d. Lietuvių Bendruomenė

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Amanda Newberry, Lukas Milevičius