Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08 spalio15 spalio22
  spalio29 lap.05 lap.12                

Lapkričio 18 - 19 d. 2017 m.

PASTORACINĖS TARYBOS ŽINIOS

Spalio mėnesį kreipėmės į jus prašydami kandidatuoti į parapijos Pastoracinę Tarybą ir užpildyti keturias vietas. Keturi kandidatai pasisiūlė, ir visi keturi buvo paskirti tarnauti Pastoracinėje Taryboje dviejų metų kadencijai. Sveikiname Nancy Anzlovar, Anthony Bacevice, Giedrę Ješmantienę ir Judy Kowalski. Jie dirbs kartu su dabartiniais nariais: Ingrida Civinskiene, Mary Ann Pecek, Ted Egan, Faye Roth ir Debra Zeledonis. Ateinantį mėnesį kun. Bacevičius paskirs dar vieną tarybos narį.

SPECIALI APMĄSTYMO DIENA

Sekmadienį, gruodžio 3d. nuo 10:00-3:00 bus speciali diena, skirta tiems, kurių šeimoje yra įkalintas asmuo. Diena vyks Jesuit Retreat House, 5629 State Rd. Parma. Registracija prasidės 9:30v.r. Dienos programoje bus laiko tyliai pasimelsti ir pamąstyti ir, taip pat, atsisėsti prie pietų stalo kartu su kitais, bei dalyvauti Mišių aukoje. Programa nemokama dėka jumis rūpinančios grupės dosnumo. RSVP skambindami Paula Parish Life raštinėje: 216-696-6525 ir praneškite dalyvių skaičių.

DOSNUMO ANTRADIENIS (GIVING TUESDAY)

Esate girdėję apie Black Friday ir Cyber Monday – dabar galite pasidalinti malonėmis su kitais antradienį, lapkričio 28 – Giving Tuesday. Tą dieną žmonės visame pasaulyje kviečiami aukoti jų mėgiamiausioms labdaros ir ne pelno siekiančioms organizacijoms. Clevelando vyskupija kviečia jus dalyvauti šiaurės rytų Ohio „Online Day of Catholic Giving“ - #weGiveCatholic ir įteikti auką daugiau negu 160 katalikiškoms mokykloms, parapijoms, Catholic Charities programoms, tarnystėms, bei kitoms katalikiškoms ne pelno siekiančioms grupėms. Šįmet mūsų parapija dalyvaus šioje programoje. Antradienį, lapkričio 21, naudokite savo kompiūterį arba išmanųjį telefoną prieiti prie www.weGiveCatholic.org peržiūrėti sąrašą, ir skirti auką jūsų mėgiamiausioms institucijoms (neužmirškite Šv. Kazimiero parapijos). Šių švenčių dvasioje, neužmirškite aukoti katalikiškai (Give Catholic) Giving Tuesday.

2018 KAVUČIŲ SĄRAŠAS

Kavučių Talkos Būrelis ruošia 2018m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Kaip ir praėjusiais metais, kviečiame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes. Taip pat laukiame ir naujų savanorių papildyti 2018m. sąrašą. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka sunešti vaišes ir užkaisti kavą (ir pašeimininkauti).
Pasisiūlykite Daliai Armonienei (jarmonas@sbcglobal.net)
Loretta Gudėnienei (lgudenas@yahoo.com /216-481-0465)
Livijai Pollock (liviapollock@yahoo.com/440-248-0049) ar
Ingridai Civinskienei (icivinsk@yahoo.com /440-838-0652).

SEKITE MUS PER FACEBOOK

Neseniai atnaujinome parapijos Facebook puslapį ir jis vis papildome bent kartą savaitėje. Sekite mūsų puslapį ir paspauskite „like“ sužinoti vėliausias parapijos žinias.

 

     Šios savaitės ketvirtadienis – Padėkos diena – šventė, skirta sustoti valandėlei ir padėkoti Dievui už visą, ką turime. Per dažnai sau leidžiame būti kritikais ir bumbekliais. Atrodo, jog žiūrėdami į mūsų visuomenę ar į mūsų Bažnyčią, visuomet randame apie ką skųstis ir ką kritikuoti.

   Padėkos dieną reikalinga prisiminti žiūrėti plačiau – nesustoti vien ties savo bėdomis ir vargais, bet verčiau įvertinti tai, ką turime. Net mūsų didžiausi vargšai turi vietą gyventi ir ką pavalgyti. Turime galimybę būti aprūpinti sveikatos priežiūra; turime balsą valdžioje. Kaip tikintieji, turime už daug ką dėkoti. Turime laisvę išpažinti mūsų tikėjimą ir esame globojami mus mylinčio Dievo.

    Šią Padėkos dieną, skirkime laiko padėkoti Dievui už visas Jo mums suteiktas dovanas ir prisiminti tuos, kurie turi mažiau už mus. Atnaujinkime ryžtą padėti visiems pagerinti jų būklę, kad galėtume kartu augti kaip žmonija ir kaip visuomenė, kuri vadovaujasi teisingumu, taika ir meile.

     Vienas iš geriausių būdų išreikšti padėką yra melstis kartu kaip tikinčiųjų bendruomenė. Šią Padėkos dieną kviečiu Jus visus rinktis kartu Mišių aukoje 9:00v.r.dėkoti Dievui.
                                                                  Jūsų Kristuje,
                                                                  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Kari Secriskey, Ronaldą Vyšnionį ir Lenore Leanza, kurie mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

 

PARAPIJOS RAŠTINĖ UŽDARYTA

Padėkos Dienos šventės proga parapijos raštinė bus uždaryta šį ketvirtadienį ir penktadienį.

CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT

„Bažnyčios meilę varguoliams [...] rodo visa jos tradicija.“ (Katalikų Bažnyčios Katekizmas #2444) ŠIO savaitgalio rinkliava Catholic Campaign for Human Development (CCHD) laukia jūsų įnašo. CCHD teikia pagelbą vargšams mūsų apylinkėse bei visame krašte padėdama jiems siekti mokslo, surasti būstą ir įvairiais būdais siekia pagerinti jų ekonominę būklę.į savaitgalį. Saugokite žmogiškąjį orumą. Įteikite auką CCHD rinkliavai.

EGLUTĖ ARTIMUI

Šventojo Vardo Draugija ir vėl šįmet globoja „Eglutę artimui“ sušelpti mūsų parapijos šeimas, kurioms reikia „truputėli pagalbos“ Kalėdų metu. Eglutės papuošaluose rasite įrašytus maisto ar dovanų piniginių kortelių (gift cards) prašymus.Tereikia pasirinkti jums norimus eglutės papuošalus ir nupirkti pinigines korteles. Korteles sugrąžinkite į aukų krepšelį, į parapijos raštinę, arbą įteikite Šventojo Vardo Draugijos nariams. Tai padarykite iki gruodžio 10d. Jūsų dovanos bus išdalintos šeimoms prieš Kalėdas.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - LAPKRIČIO 12 d.

KITĄ SEKMADIENĮ -- LAPKRIČIO 19 d.

19 d. Neringos Tuntas

Skaitytoja/s

Maris Kampe Živilė Vaitkienė
26 d. Parapijos riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Lana ir Dan Margevičiai

Marius Laniauskas,
Remigijus Belzinskas
*
Živilė Vaitkienė, Amanda Muliolienė

gr. 03 Laniauskai/Šilgaliai/Giedraičiai
10 d. Čepulių ir Čiurlionių šeimos

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai Audrelė Bielinytė, Elzė Tarasevičiūtė