Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14 spalio21 spalio28
2017 m.                      

Lapkričio 3 - 4 d. 2018 m.

SVEIKINAME IR DĖKOJAME

Sveikiname Rudens Loterijos laimėtojus: Giedrė Ješmantienė laimėjo didįjį $1,000 laimikį, Nicco LaFranco $500, Krystina Biliunas $300, Rimvydas Čepulis ir Marie Wagner abu po $100. Dėkojame visiems dalyvavusiems mūsų clambake praėjusį šeštadienį; 155 asmenų gardžiavosi vakariene. Dėkojame rengi-nio komiteto nariams ir visiems savanoriams, kurie įdėjo daug darbo valandų užtikrinti, kad vakaras būtų sėkmingas. Plačiai kalbama, jog šių metų clambake buvo lig šiol pats geriausias!

KAPINIŲ SEKMADIENIS

Šiandien yra Kapinių Sekmadienis, diena kuomet esame prašomi melstis už mirusiuosius. Šiandien, visose katalikiškose kapinėse 3:00v.p.p. bus aukojamos Mišios už jose palaidotus. Visi kviečiami dalyvauti vienose kapinių Mišiose.

BALSAVIMO DIENA

Antradienis, lapkričio 6d. yra balsavimo diena, kuomet visi piliečiai kviečiami pasinaudoti jiems duota teise balsuoti. Balsavimo punktai veiks nuo 6:30v.r. iki 7:30v.v. Kiekviena „teisė“ turi atitinkamą „pareigą,“ tad turėdami teisę balsuoti, turime ir pareigą tai daryti. Balsavimo punktai bus atviri 13 valandų, galime balsuoti paštu ir iš anksto – tad neturėtų būti jokios priežasties kodėl pilietė/is neatliko savo pareigos balsuoti.

KATALIKŲ KARO VETERANŲ RENGINYS

Šv. Jurgio Katalikų Karo Veteranų 613 skyrius ruošia jų vienintelį kasmetinį lėšų telkimo renginį - atvirkštinės loterijos vakarą. Jis vyks šeštadienį, lapkričio 10d. Lietuvių Namuose ir prasidės 6:45v.v. Bilietai - $55, su galimybe iš anksto nusipirkti $10 laimikių lentą (sideboard). Pridėtinis vakarienės bilietas $35. Didysis laimikis $2,000. Tik 100 bilietų bus parduodami. Dėl informacijos bei įsigyti bilietus kriepkitės į John Milikas Jr. 216-407-0971.

NOVEMBERFEST

Šeštadienį, lapkričio 10d. nuo 5-8v.v. kviečiame visus atsilankyti Borromeo seminarijos metiniame Novemberfest itališkos vakarienės renginyje, kuris vyks Center for Pastoral Leadership, 28700 Euclid Ave., Wickliffe. Bus 50/50 loterija ir dovanų krepšių loterijos. Kaina suaugusiems - $10, vaikams 6-12m. - $5, jaunesniems negu 6m. - nemokamai. Vakaro pelnas skiriamas seminaristų veiklos fondui.

 CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT (CCHD)

CCHD naikina skurdą Clevelando vyskupijoje. CCHD buvo įsteigta su tikslu kovoti su pasikartojančio skurdo ciklu Amerikoje teikiant lėšas organizacijoms, kurios sudaro sąlygas vargšams patiems išlipti iš skurdo. Būkite dosnūs CCHD rinkliavai lapkričio 17-18 savaitgalį.

ST. MARY COLLINWOOD ŽINIOS

St. Mary metinis Rudens Festivalis bus sekmadienį. lapkričio 18d. nuo 1-7v.v. parapijos salėje 15519 Holmes Ave. Kviečiame visus pasidžiaugti žaidimais, krepšių loterijomis, pasigardžiuoti maistu ir gardumynų išpardavimu. Dėl informacijos skambinkite į St. Mary parapiją 216-761-7740.

      Prieš keleta savaičių priėmiau skambutį iš parapijiečio, kurio metu jis manęs paklausė kodėl aš nebuvau aplankęs vieno vyresnio amžiaus parapijiečio, jau pora mėnesių esančiu slaugos namuose. Mano atsakymas jam buvo labai paprastas...niekas man nebuvo pranešęs, kad tas asmuo buvo slaugos namuose. Užsibaigus pokalbiui pradėjau mąstyti kiek daugiau yra parapijiečių slaugos namuose, senelių namuose, ar reabilitacijos centruose, ir apie kuriuos nieko nežinau?

    Viena svarbiausių Bažnyčios tarnysčių yra lankyti ligonius, juos paguosti, ir suteikti sakramentus. Dabar, kai lankau parapijiečius kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį, visų pirma aplankau tuos esančius mūsų apylinkėje, paskui važiuoju į Euclid, tada iki Chardon rytuose, ir net iki Fairview Park miesto vakarų pusėje. Jei dėl vykstančių laidotuvių ar kitų įsipareigojimų negaliu jų aplankyti pirmąjį penktadienį, visus aplankau antrąjį mėnesio penktadienį.

     Kai asmuo yra išleistas iš ligoninės ir patalpintas slaugos namuose ar kitur, aš neturiu galimybės apie tai sužinoti, nes ligoninės laikosi griežtų taisyklių, kas liečia asmeniškos infor-macijos saugojimą. Todėl, jei žinote, kad kuris nors žmogus yra slaugos ar priežiūros namuose, pasirūpinkite kad jų šeimos nariai arba jie patys man apie tai praneštų. Tuomet aš arba vienas Eucharistijos dalintojų galės juos reguliariai aplankyti.

     Atlieku daug įvairių administracinių ir sakramentinių darbų parapijoje, ir jie visi atliekami su tikslu jus aprūpinti dvasiniais patarnavimais. Vienas svarbiausių mano darbų yra lankyti ligonius ir neįgalius. Negaliu to darbo atlikti, jei nežinau kuriems žmonėms šis patarnavimas reikalingas ir kur jie gyvena. Tad jei esate slaugos namuose, ar negalite ateiti į bažnyčią, praneškite man ar paprašykite kitų mane informuoti.          

                              Dievas jus visus telaimina
!  kun. Juozas Bacevičius

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Vakarinis Eucharistijos garbinimas bus trečiadienį, lapkričio 14d. nuo 6:00 iki 7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

KEIČIAME LAIKRODŽIUS

Šio sekmadienio rytą, lapkričio 4d., sugrįžtame į žiemos laiką. Šeštadienį, eidami gulti, nepamirškite pasukti laikrodžių vieną valandą atgal. Kitaip atvyksite į sekmadienio Mišias labai per anksti.

PASTORACINĖ TARYBA

Pradedėjome naujų kandidatų į Pastoracinę Tarybą siūlymo procesą. Šiais metais išrinksime 4 narius dviejų metų, pradedant 2019m. sausio 1d., kadencijai. Kandidatų anketas rasite knygų kambaryje. Pareiškimus priimsime iki š.m. lapkričio 4d. ir balsavimas vyks nuo lapkričio 18 iki gruodžio 2d. Visi parapijos nariai, 16m. ir vyresni, su keliomis išimtimis, turi teisę kandidatuoti į Pastoracinę Tarybą. Kviečiame rimtai pamąstyti apie šią tarnystę ir kandidatuoti į šią mūsų parapijai svarbią tarybą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - lapkričio 4 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - lapkričio 11 d.

lap. 4 Civinskų šeima ir draugai

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Saulė Narbutaitienė
11 d. Blynų pusryčiai

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė Živilė*
Frank Lucas,
Amanda Muliolienė

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Amanda Muliolienė,
Rauda Gelažienė

18 d. Neringos Tuntas
25 d. Parapijos riestainių kavutė

Patarnautojai