Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09 spalio16 spalio23
  spalio30 lap.06 lap.13 lap.20 gr.04            

Gruodžio 10 d. - 11 d. 2016 m.

TAIKOS ŠVIESA

„Taikos Šviesos“ judėjimas prasidėjo 1986 metais Austrijoje. Vienas jaunuolis nukeliavo į Betliejų, ir Jėzaus gimimo grotoje, iš joje degančios žvakės, uždegė savąjį žibintą. Jis pargabeno jį atgal į Austriją kur skautai toliau nešė šį taikos simbolį po visą Europą. 2001m. Kanados skautai atnešė šią šviesą į New Yorką ir ją padėjo ties „Ground Zero“ griuvėsiais. Nuo to laiko, Taikos Šviesa atnešama kasmet į mūsų žemyną. Mūsų lietuviai skautai priėmė šią šviesą ir pastatė ją mūsų bažnyčioje. Ji degs per visas Kalėdų šventes kaip simbolis taikos ir kaip akstinas mums visiems melstis ir dirbti įgyvendinti taiką mūsų namuose ir apylinkėse, mūsų krašte, ir visame pasaulyje.

KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2017 KALENDORIAI

Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje.
2017 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

AUKOS KALĖDŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija kasmet puošia bažnyčią Kalėdoms gyvomis gėlėmis. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį Kalėdų gėlėms. Padėkite papuošti bažnyčią šventėms, įteikite auką gėlėms.

PADĖKITE PUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Sekmadienį, gruodžio 18d., užsibaigus 12:00 Mišioms (apie 12:45vp.p.), kviečiame ateiti į talką ir padėti sustatyti eglutes ir papuošti bažnyčią Kalėdoms. Kuo daugiau rankų – tuo darbas lengvesnis. Lauksime jūsų!

KAVUČIŲ SĄRAŠAS
 

Kavučių Talkos Būrelis ruošia 2017m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes ir taip pat laukiame ir naujų savanorių papildyti 2017m. sąrašą. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka sunešti vaišes ir užkaisti kavą (ir pašeimininkauti J). Pasisiūlykite! Jei galite padėti, kreipkitės į Dalią Armonienę (jarmonas@sbcglobal.net) Loretta Gudėnienę (216-481-0465/ lgudenas@yahoo.com) arba Ingridą Civinskienę (440-838-0652/ icivinsk@yahoo.com) iki gruodžio 15d.

KALĖDŲ IŠPAŽINČIŲ TVARKA

Raginame visus dalyvauti Atgailos sakramento pamaldose šį pirmadienį Holy Redeemer parapijoje. Mūsų parapijoje išpažinčių bus klausoma šeštadienį, gruodžio 17d. nuo 4:30-5:00v.p.p. ir trečiadienį ir ketvirtadienį, gruodžio 21-22dd. užsibaigus 7:30v.r. Mišioms. Kūčių dieną NEBUS klausoma išpažinčių.

 KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA
šeštadienį, gruodžio 24d. – Kūčių vakarą

     4:00v.p.p. - Kalėdų vigilijos Mišios vaikams ir šeimoms (angl.)
   10:30v.v.    - Bernelių Mišios (lietuviškai)
(pradedant 10:00 - Kalėdinės giesmės ir vargonų muzika)
įsidėmėkite: Kūčių dieną NEBUS 5:30 MIšių

sekmadienį, gruodžio 25d. – Kalėdų dieną
      8:00v.r. - Kalėdų Mišios (angl.)
    10:00v.r. - Kalėdų Mišios (liet.)
    12:00v.p.p. - Kalėdų Mišios (angl.)

   Turbūt mažiausia priimamas Bažnyčios sakramentas yra Sutaikinimo (Atgailos) sakramentas – ėjimas išpažinties. Nenuostabu kad taip yra, nes vienas sunkiausių veiksmų mums, kaip žmonėms, yra pažiūrėti mūsų pačių nuodėmingumui į akis ir jį pripažinti. Yra labai lengva paneigti, kad nusidedame, arba nesureikšminti mūsų nuodėmių pasekmių, net iki tokio taško, kad nematome reikalo priimti šį sakramentą. Mėgstame pateisinti mūsų elgesį ir pasiaiškinti kodėl mums šis sakramentas nėra reikalingas.

      Nežiūrint dėl kurios priežasties esame nutolę nuo šio sakramento, neprieidami išpažinties prarandame galimybę išgyventi ypatingą bendrystę su mūsų Viešpačiu – bendrystę, kuri įmanoma tik per šį sakramentą. Kai nusidedame – ar tai būtų darant nusikaltimo (commission) nuodėmę, ar apsileidimo (ommission) nuodėmę – įvyksta trys dalykai. Pirma, nuodėmė įžeidžia Dievą, ir to pasekmėje mūsų ryšys su Dievu susilpnėja. Antra, nuodėmė susilpnina mūsų dvasią, o rimta nuodėmė nutraukia ryšį su Dievu. Galiausia, turime prisiminti, kad per Krikštą esame pašaukti į šventumą, o nuodėmė įžeidžia visą krikščioniškąją bendruomenę.

     Sutaikinimo sakramentas atitaiso visas šias nuodėmės pasekmes. Visuomet galime nuoširdžiai prašyti Dievo atleidimo, ir Dievas atleidžia. Tačiau, Sutaikinimo sakramentas visų pirma sustiprina mūsų ryšį su Dievu. Toliau, jis sustiprina mus dvasiniai, suteikdamas mums stiprybės išvengti nuodėmės atvejų ateityje. Galiausia, kunigo tarpininkavimu, atstovaujant ir Jėzų ir bendruomenę, Sutaikinimo sakramentas sugrąžina mus bendrystėn su krikščioniškąja bendruomene.

    Reikalinga nusižeminimo prieiti išpažinties ir priimti šį sakramentą. Tačiau šio sakramento malonė yra tiek didelė, kad tikrai verta nepagailėti pastangų tai padaryti. Ruošiantis mūsų Viešpaties užgimimui Kalėdų dieną, kviečiu Jus visus pasinaudoti proga priimti šį sakramentą.    

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Romą Čepulienę, kuri mirė praėjusią savaitę ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

RINKLIAVA DVASININKIJOS PENSIJOS FONDUI

Šį savaitgalį priimsime jūsų aukas kunigų ir vienuolių pensijos fondui sušelpti į pensiją išėjusius kunigus ir vienuoles. Būkite dosnūs.

COLLINWOOD PARAPIJŲ TELKINIO ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

 

Ateinantį pirmadienį, gruodžio 12d. 7:00v.v. Holy Redeemer parapijoje, 15712 Kipling Avenue, vyks Collinwood parapijų telkinio Atgailos sakramento pamaldos. Kunigai iš visų telkinio parapijų (Šv. Kazimiero, St. Jerome, St. Mary ir Holy Redeemer) bus atvykę klausyti išpažinčių. Kviečiame visus pasinaudoti proga apmąstyti savo gyvenimus ir, per Atgailos sakramento malonę, pasiruošti priimti Kristų į savo širdis

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJOS DVASINĖ PUOKŠTĖ

Šventojo Vardo Draugija kviečia visus įteikti dvasinę puokštę (asmenišką Mišių auką, rožančiaus ar kitą maldą, artimo meilės darbą, ar savęs atsižadėjimo veiksmą) vyskupui Lennon šį savaitgalį.

KALĖDINĖ KAVUTĖ

Sekmadienį, sausio 1d., kviečiame visas parapijos šeimas atnešti lėkštę Kalėdų sausainių, įsijungti į šeimynišką Kalėdų Kavutę ir pasidalinti švenčių gėrybėmis.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gruodžio 11 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gruodžio 18 d.
. 11 d. Čepulių, Čiurlionių šeimos

Skaitytoja/s

Lana Margevičienė Vita Aukštuolienė
18 d. Lietuvių Bendruomenė Komunijos dalintojai

Marius Laniauskas, Živilė*
Maria Hoffman, Kęstutis Civinskas

Gražina Kampe, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Remigijus Belzinskas

 25 d.

Kalėdos

saus. 1 d. Sausainių suneštinis

Patarnautojai

Amanda Newberry, Lukas Milevičius Emilė ir Daina Dicevičiūtės