Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14 spalio21 spalio28
2017 m. lap. 04                    

Lapkričio 10 - 11 d. 2018 m.

DOSNUMO ANTRADIENIS (GIVING TUESDAY)

Esate girdėję apie Black Friday ir Cyber Monday, dabar turite progą pasidalinti malonėmis su kitais antradienį, lapkričio 27 – Giving Tuesday. Tą dieną žmonės visame pasaulyje kviečiami aukoti jų mėgiamiausioms labdaros ir ne pelno siekiančioms organiza-cijoms. Clevelando vyskupija kviečia jus dalyvauti šiaurės rytų Ohio „Online Day of Catholic Giving“ - #weGiveCatholic ir įteikti auką daugiau negu 160 katalikiš-koms mokykloms, parapijoms, Catholic Charities programoms, tarnystėms, bei kitoms katalikiškoms ne pelno siekiančioms grupėms.
 
    Šįmet mūsų parapija dalyvaus šioje programoje. Antradienį, lapkričio 27, naudokite savo kompiūterį arba išmanųjį telefoną prieiti prie www.weGiveCatholic.org peržiūrėti sąrašą, ir skirti auką jūsų mėgiamiausioms institucijoms (neužmirškite Šv. Kazimiero parapijos). Šių švenčių dvasioje, Giving Tuesday dieną neužmirškite aukoti katalikiškoje dvasioje (Give Catholic).

ST. MARY COLLINWOOD ŽINIOS

St. Mary metinis Rudens Festivalis bus sekmadienį. lapkričio 18d. nuo 1-7v.v. parapijos salėje 15519 Holmes Ave. Kviečiame visus pasidžiaugti žaidimais, krepšių loterijomis, pasigardžiuoti maistu ir gardumynų išpardavimu. Dėl informacijos skambinkite į St. Mary parapiją 216-761-7740.

PRISIMINKIME ATSISKYRĖLIŲ BENDRUOMENES

Kiekvienais metais skiriame vieną dieną prisi-minti vyrų ir moterų atsiskyrėlių bendruomenes, kurios yra didelė dovana Bažnyčiai. Popiežius Pijus XII įsteigė šią bažnytinę prisiminimo dieną visame pasaulyje 1953. Popiežius Šv. Jonas Paulius II vėliau išplėtojo šią šventę 1997 ir nurodė ją švęsti kasmet Švč. M. Marijos Paaukojimo Šventykloje šventės dieną. Ši diena buvo paskirta teikti dvasinę ir materialinę paramą atsiskyrėlių bendruomenėms.
     Moderniame pasaulyje dažnai manome, jog šios grupės daugiau neegzistuoja. Šiuo metu mūsų vyskupijoje turime tris tokias bendruomenes: Carmel of the Holy Family, Poor Clare Colettines ir Poor Clares of Perpetual Adoration. Kviečiame melstis už šias bendruomenes lapkr. 10-11 ir lapkr.17-18 savaitgaliais bei antradienį, lapkr. 21d., Švč. M. Marijos Paaukojimo Šventykloje šventės dieną.

SUPRASKIME SMURTĄ, VYKSTANTĮ ŠEIMOSE

Per daug moterų, vyrų ir vaikų kenčia nuo kontroliuojančio ar užgaulaus elgesio, kuris pasireiškia grubiais žodžiais, grąsi-nimais, tylėjimu ar izoliuojančiu elgesiu, pinigų kontroliavimu, atskyrimu nuo šeimos narių ir draugų, ūmiais ir gąsdinančiais pykčio epizodais, mėtymu ar sudaužymu dalykų namuose, mušimu ar griebimu, smaugimu ar smūgiu kumščiais. Užgaulus elgesys šeimos santykiuose per daug dažnai tęsiasi iš kartos į kartą. Yra vieta, kurioje rasite pagelbos. Kreipkitės į Domestic Violence Center https://www/dvcac.org/ arba skambinkite: 216-319-HELP (4357).

     Šį savaitgalį, lapkričio 11d., švenčiame Veteranų Dieną. Kai pagalvojame apie mūsų kraštą ir kaip jis galėjo augti ir klestėti laisvėje ir būti vilties švyturiu neramiame pasaulyje – turime pripažinti, jog taip yra didele dalimi dėka tų, kurie pasiaukojo tarnauti karinių pajėgų daliniuose.

     Kiekvienais metais gale gegužės prisimename tuos, kurie žuvo tarnaudami mūsų kraštui ir Veteranų Dieną pagerbiame tuos, kurie ištikimai tarnavo. Veteranai turi ypatingą tarpusavio ryšį - jaunieji sveiki veteranai globoja vyresniuosius ir neįgalius, ir jie visi dirba kartu mūsų krašto labui. Tad prisiminkite padėkoti veteranams, kurie tarnavo mūsų kraštui taikos ir karo metu, ir remkite jų organizacijas, kurios jiems padeda ir puoselėja patriotizmą JAV-bėse. Lai Dievas juos visus laimina!         

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Diakoną Edward McCarthy ir David Perez (vysk. Perez tėvą). Lai jie amžinai gyvena Prisikėlimo džiaugsme.

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS

Vakarinis Eucharistijos garbinimas bus trečiadienį, lapkričio 14d. nuo 6:00 iki 7:00v.v. Kviečiame visus praleisti valandėlę tylioje maldoje priešais išstatytą Švč. Sakramentą.

 CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT (CCHD)

CCHD naikina skurdą Clevelando vyskupijoje. CCHD buvo įsteigta su tikslu kovoti su pasikartojančio skurdo ciklu Amerikoje teikiant lėšas organizacijoms, kurios sudaro sąlygas vargšams patiems išlipti iš skurdo. Būkite dosnūs CCHD rinkliavai lapkričio 17-18 savaitgalį.

APSAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Clevelando vyskupijos „Protecting God‘s Children“ programa budriai rūpinasi kelti visuomenės supratimą apie kaip apsaugoti vaikus nuo prievartavimo. Jei turite informacijos apie esamus ar buvusius netinkamus ar įtartinus kunigų, diakonų, vienuolių, ar pasauliečių dirbančių bažnyčioje veiksmus ar elgesį, praneškite Diocesan Response Office telefonu 216-334-2999 arba e-paštu: response_services@dioceseofcleveland.org Taip pat apie tai iš karto praneškite vietiniam policijos skyriui.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - lapkričio 11 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - lapkričio 18 d.

11 d. Parapijos draugai

Skaitytoja/s

Saulė Narbutaitienė Maris Kampe
18 d. Neringos Tuntas

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Amanda Muliolienė,
Rauda Gelažienė

Gražina Kampe, Albertas Sušinskas*
Maria Hoffman,
Aurelija Jucaitienė

25 d. Parapijos riestainių kavutė
gr. 2 Laniauskų, Šilgalių, Giedraičių šeimos

Patarnautojai

Amanda Newberry, Livija Masčinskaitė Audrelė Bielinytė, Vilnė Zulkutė