Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09 spalio16 spalio23
  spalio30 lap.06 lap.13 lap.20 gr.04 gr.11          

Gruodžio 17 d. - 18 d. 2016 m.

KALĖDŲ AUKA

Pagal paprotį, Kalėdų metu žmonės duoda dosnią auką bažnyčiai. Svarstydami apie Jūsų Kalėdų dovaną Šv. Kazimiero parapijai, pamąstykite kurioje Jūsų širdies kertelėje mūsų parapija glūdi. Daugumai iš Jūsų, mūsų parapija yra daugiau negu vien tik bažnyčia, į kurią ateinate į Mišias kas sekmadienį. Verčiau, ji yra vieta į kurią ateinate džiaugsme ir liūdesy, vilties ir nevilties momentuose, kai reikalinga dvasinio gydimo.

     Žiemos meto išlaidos mums brangiausia kainuoja, ir visi gerai žinome, kad mūsų parapijos laukia daug iššūkių. Todėl, prašau visų dėti pastangas ypatingu būdu paremti parapiją šiuo Kalėdų metu ir įteikti svarią auką. Tiktai Jūsų dosnumo dėka galime tęsti mūsų darbus. Dėkojame.

KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2017 KALENDORIAI

Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje.
2017 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

KAVUČIŲ SĄRAŠAS

 

Ruošiame 2017m. kavučių ruošėjų sąrašą. Prašome visų organizacijų ir parapijos šeimų toliau ruošti kavutes ir laukiame naujų savanorių papildyti ateinančių metų sąrašą. Šeimos, draugai, – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Pasisiūlykite! Jei galite padėti, kreipkitės į Dalią Armonienę (jarmonas@sbcglobal.net) Loretta Gudėnienę (216-481-0465/ lgudenas@yahoo.com) arba Ingridą Civinskienę (440-838-0652/ icivinsk@yahoo.com)

KALĖDINĖ KAVUTĖ

Sekmadienį, sausio 1d., kviečiame visas parapijos šeimas atnešti lėkštę Kalėdų sausainių, įsijungti į šeimynišką Kalėdų Kavutę ir pasidalinti švenčių gėrybėmis.

KALĖDŲ IŠPAŽINČIŲ TVARKA

Mūsų parapijoje išpažinčių bus klausoma šeštadienį, gruodžio 17d. nuo 4:30-5:00v.p.p. ir trečiadienį ir ketvirtadienį, gruodžio 21-22dd. užsibaigus 7:30v.r. Mišioms. Kūčių dieną NEBUS klausoma išpažinčių.

KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA
šeštadienį, gruodžio 24d. – Kūčių vakarą

     4:00v.p.p. - Kalėdų vigilijos Mišios vaikams ir šeimoms (angl.)
   10:30v.v.    - Bernelių Mišios (lietuviškai)
(pradedant 10:00 - Kalėdinės giesmės ir vargonų muzika)
įsidėmėkite: Kūčių dieną NEBUS 5:30 MIšių

sekmadienį, gruodžio 25d. – Kalėdų dieną
      8:00v.r. - Kalėdų Mišios (angl.)
    10:00v.r. - Kalėdų Mišios (liet.)
    12:00v.p.p. - Kalėdų Mišios (angl.)

       Šios savaitės svarbiausia žinių antraštė turėtų būti: „Žiema sugrįžo į Clevelandą.“ Berašydamas šį straipsnelį seku oro pranešėjų įspėjimus, kurie jau antrąjį kartą savaitės bėgyje mus baugina, kad ir vėl ateina naujos sniego pūgos iš ežero pusės, ir įspėja saugotis žvarbaus žiemos oro. Prieš savaitę (gruodžio 9-10) iškrito beveik 18 colių sniego, ir šį savaitaglį vėl laukiame sniego. Kai skaitysite šį straipsnį, audros jau bus užsibaigusios ir turbūt matysime lietų, šlapdribą ir sniego kritulius. Vos prieš metus šiuo laiku džiaugėmės neįprastais, rekordiniai ir šiltais 60 laipsnių orais.

     Primenu visiems saugotis žiemos pavojų. Sniego ir ledo yra visur ir nors čia, Šv. Kazimiero parapijoje, stengiamės kiek išgalime juos pašalinti, ne visada įmanoma tai padaryti tobulai. Kiekvienam iš mūsų gręsia pavojus nupulti, o juo labiau mūsų vyresniems parapijiečiams. Vyresniesiems šaltis taip yra labai  pavojingas. Siaučiant šalčiui ir sniegams, būkite atsargūs ir būkite protingi darydami sprendimą ar išeiti iš namų, įskaitant ir kai reikia atvykti į bažnyčią. Atsiminkite - Dievas nei iš vieno mūsų nereikalauja, kad nuveiktumėme neįmanomų dalykų. Tuo pačiu primenu, kad jei praleidžiate Mišias kurį nors sekmadienį, būkite geri ir nepamirškite įteikti praleistą auką. Deja, bet mūsų išlaidos pastovios ir mūsų neapleidžia.

     Kalbant kita tema – ateinantį savaitgalį švęsime Kalėdas. Mūsų parapijos muzikos vadovė, Roma Bandzienė, ruošia lietuviukus vaikus giedoti, ir jų chorelis giedos pirmąjį kartą Kučių vakarą, 10:30v.v. Bernelių Mišiose. Tikiuos, kad daug jūsų atvyks į Mišias jų pasiklausyti. Kviečiu taip pat dalyvauti 4:00v.p.p. šeimų Mišiose ir padėti mūsų angliškai kalbantiems vaikučiams sugiedoti Jėzui „Ilgiausių metų.“

     Kalėdų laikotarpis nuostabus metų laikas. Laukiu susitikti su kiekvienu jūsų vieneriose Kūčių ar Kalėdų dienos Mišiose, ir raginu pakviesti draugus ir kaimynus ateiti kartu.     

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PADĖKITE PUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Šį sekmadienį, gruodžio 18d., užsibaigus 12:00 Mišioms (apie 12:45vp.p., kviečiame ateiti į talką ir padėti sustatyti eglutes ir papuošti bažnyčią Kalėdoms. Kuo daugiau rankų – tuo darbas lengvesnis. Lauksime jūsų!

KUNIGO BACEVIČIAUS 40 METŲ JUBILIEJUS

Sekmadienį, sausio 15d. kun. Bacevičius švęs jo 40 metų kunigystės jubiliejų. Tą dieną bus aukojamos vienerios Mišios 10:00v.r. (abiem kalbom); joms užsibaigus, bus tiekiami puspiečiai didžiojoje salėje. Kviečiame visus jungtis kartu tą dieną Mišių aukoje ir dalyvauti puspiečiuose. Puspiečiai nemokami, tačiau prašome pranešti Lorettai Gudėnienei lgudenas@yahoo.com (arba įmeskite lapelį į aukų krepšelį) iki sausio 5d. jei žadate dalyvauti ir asmenų skaičių. Jei ir užmirštumėte atsiliepti, vis vien lauksime jūsų puspiečiuose.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ – gruodžio 18 d.

Kūčios- gruodžio 24 d. 10:30v.v. Kalėdos - gruodžio 25 d.
18 d. Lietuvių Bendruomenė

Skaitytoja/s

Vita Aukštuolienė Kęstutis Civinskas Danutė Dundurienė
25 d. Kalėdos Komunijos dalintojai

Gražina Kampe, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Remigijus Belzinskas

Kristina, Živilė*
Arvydas, Amanda,
Remigijus, Albertas

Kęstutis Civinskas
Frank Lucas

 saus. 1 d.

Sausainių suneštinis

Patarnautojai

Emilė ir Daina Dicevičiūtės 4:00v.p.p.    Justas ir Domas
10:30v.v. Kristoforas, Elzė, Anika
Katerina, Audrelė