Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08 spalio15 spalio22
  spalio29 lap.05 lap.12 lap.19 lap.26            

Gruodžio 9 - 10 d. 2017 m.

EGLUTĖ ARTIMUI

Visi Eglutės artimui papuošalai buvo nurinkti. Prašome visų sugrąžinti dovanų korteles ŠĮ savaitgalį.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA KVIEČIA

Šį savaitgalį Šventojo Vardo Draugija kviečia visus įteikti “maldų puokštę” vyskupui Perez. Maldų puokštės “gėlės” gali būti jūsų maldos Mišių aukoje, rožančiaus ar kita malda, bei artimo meilės darbai ar savęs atsižadėjimo veiksmai, daryti vyskupo intencija.

PADĖKITE PAPUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Padėkite papuošti bažnyčią Kalėdoms. Darbų ir darbelių daug, tad lauksime jūsų ateinant į talką penktadienį, gruodžio 22d., 10:00v.r.

KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2018 KALENDORIAI

 

      Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje. Malonėkite naudoti tam reikalui padėtus specialius vokelius. Siūloma auka - $1 už kiekvieną.

      2018 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

AUKOS KALĖDŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija kasmet puošia bažnyčią Kalėdoms gyvomis gėlėmis. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį Kalėdų gėlėms. Padėkite papuošti bažnyčią, įteikite auką gėlėms.

PERPETUAL HELP IN THE KITCHEN – PUIKI DOVANA!

Mūsų parapijos valgių receptų knyga, „Perpetual Help in the Kitchen 2017“ yra puiki dovana. Knygas galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje, jas galite užsisakyti ir atsiimti savaitgaliais po Mišių. Knygos kaina tik $25. Už pridėtinę sumą knygas taip pat galime jums ar gavėjui atsiųsti paštu. Kreipkitės į parapijos raštinę jos darbo valandomis arba rašykite e-pašto laišką: laura@saintcasimirparish.org.

KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA

Sekmadienis, gruodžio 24d. yra ketvirtasis Advento sekmadienis

savaitgalio Mišių tvarka sekanti:

 

šeštadienį, gruodžio 23d.

  5:30v.v.

 

sekmadienį, gruodžio 24d. – Kūčios

  8:00v.r.

10:00v.r.

12:00v.p.p.

  4:00v.p.p. - Kalėdų vigilijos Mišios vaikams ir šeimoms (angl.)

10:30v.v.    - Bernelių Mišios (lietuviškai)

    (pradedant 10:00v.v. - Kalėdinės giesmės ir vargonų muzika)

 

pirmadienį, gruodžio 25d. – Kalėdų dieną

        8:00v.r.  

  12:00v.p.p.

 

ĮSIDĖMĖKITE:   Kalėdų dieną NEBUS 10:00 Mišių

 

           Turbūt mažiausia priimamas Bažnyčios sakramentas yra Sutaikinimo (Atgailos) sakramentas – ėjimas išpažinties. Nenuostabu kad taip yra, nes vienas sunkiausių veiksmų mums, kaip žmonėms, yra pažiūrėti mūsų pačių nuodėmingumui į akis ir jį pripažinti. Yra labai lengva paneigti, kad nusidedame, arba nesureikšminti mūsų nuodėmių pasekmių, net iki tokio taško, kad nematome reikalo priimti šį sakramentą. Mėgstame pateisinti mūsų elgesį ir pasiaiškinti kodėl mums šis sakramentas nėra reikalingas.

      Nežiūrint dėl kurios priežasties esame nutolę nuo šio sakramento, neprieidami išpažinties prarandame galimybę išgyventi ypatingą bendrystę su mūsų Viešpačiu – bendrystę, kuri įmanoma tik per šį sakramentą. Kai nusidedame – ar tai būtų darant nusikaltimo (commission) nuodėmę, ar apsileidimo (ommission) nuodėmę – įvyksta trys dalykai. Pirma, nuodėmė įžeidžia Dievą, ir to pasekmėje mūsų ryšys su Dievu susilpnėja. Antra, nuodėmė susilpnina mūsų dvasią, o rimta nuodėmė nutraukia ryšį su Dievu. Galiausia, turime prisiminti, kad per Krikštą esame pašaukti į šventumą, o nuodėmė įžeidžia visą krikščioniškąją bendruomenę.

     Sutaikinimo sakramentas atitaiso visas šias nuodėmės pasekmes. Visuomet galime nuoširdžiai prašyti Dievo atleidimo, ir Dievas atleidžia. Tačiau, Sutaikinimo sakramentas visų pirma sustiprina mūsų ryšį su Dievu. Toliau, jis sustiprina mus dvasiniai, suteikdamas mums stiprybės išvengti nuodėmės atvejų ateityje. Galiausia, kunigo tarpininkavimu, atstovaujant ir Jėzų ir bendruomenę, Sutaikinimo sakramentas sugrąžina mus bendrystėn su krikščioniškąja bendruomene.

    Reikalinga nusižeminimo prieiti išpažinties ir priimti šį sakramentą. Tačiau šio sakramento malonė yra tiek didelė, kad tikrai verta nepagailėti pastangų tai padaryti. Ruošiantis mūsų Viešpaties užgimimui Kalėdų dieną, kviečiu Jus visus pasinaudoti proga priimti šį sakramentą.

                                                                  Jūsų Kristuje,
                                                                  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoja a.a. Timothy Schiberl, kuris neseniai mirė ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

 

EUCHARISTIJOS GARBINIMAS
 

Eucharistijos garbinimas vakare bus trečiadienį, gruodžio 13d., 6:00-7:00v.v. Jei galite pasižadėti budėti bažnyčioje specifiniu laiku, užsirašykite į sąrašą Knygų Kambaryje.

KALĖDŲ IŠPAŽINČIŲ TVARKA

Raginame visus dalyvauti Atgailos sakramento pamaldose šį pirmadienį, gruodžio 18d. 7:00v.v. St. Jerome parapijoje. Mūsų parapijoje išpažinčių bus klausoma ketvirtadienį ir penktadienį, gruodžio 21-22d. užsibaigus 7:30v.r. Mišioms ir taip pat šeštadienį, gruodžio 23d. nuo 4:30-5:00v.p.p.

RINKLIAVA DVASININKIJOS PENSIJOS FONDUI

Ateinantį savaitgalį , gruodžio 9-10, priimsime jūsų aukas kunigų ir vienuolių pensijos fondui. Fondo aukos naudojamos mūsų vyskupijoje ir taip pat visame krašte sušelpti į pensiją išėjusius kunigus, vienuoles ir broliukus. Jie visi ištikimai tarnavo Bažnyčiai visą gyvenimą ir palietė mūsų gyvenimus įvairiais būdais: mokytojaudami mokyklose, dirbdami ligoninėse ir našlaitynuose. Dabar jie prašo mūsų paramos padėti jiems išėjus į pensiją. Vokelių siuntoje rasite specialiai pažymėtą vokelį „Retirement Fund for Religious.“ BŪKITE DOSNŪS! 

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - GRUODŽIO 10 d.

KITĄ SEKMADIEN5-- GRUODŽIO 17 d.

10 d. Čepulių ir Čiurlionių šeimos

Skaitytoja/s

Lana Margevičienė Steponas Juodvalkis
17 d. Lietuvių Bendruomenė

Komunijos
dalintojai

Aurelija Jucaitienė, Živilė*
Maria Hoffman,
Gražina Kampe

Marius Laniauskas, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Amanda Muliolienė

24 d. Kūčios - kavutės nebus
31 d. sausainių suneštinis

Patarnautojai

Amanda Newberry, Daina Kampe Lukas Milevičius, Daina Dicevičiūtė