Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14 spalio21 spalio28
2017 m. lap. 04 lap. 11                  

Lapkričio 17 - 18 d. 2018 m.

 CATHOLIC CAMPAIGN FOR HUMAN DEVELOPMENT (CCHD)

CCHD naikina skurdą Clevelando vyskupijoje. CCHD buvo įsteigta su tikslu kovoti su pasikartojančio skurdo ciklu Amerikoje teikiant lėšas organizacijoms, kurios sudaro sąlygas vargšams patiems išlipti iš skurdo. Būkite dosnūs CCHD rinkliavai lapkričio 17-18 savaitgalį.

PADĖKOS DIENA

 

 Šios savaitės ketvirtadienis – Padėkos diena – šventė, skirta sustoti valandėlei ir padėkoti Dievui už visą, ką turime. Per dažnai sau leidžiame būti kritikais ir bumbekliais. Atrodo, jog žiūrėdami į mūsų visuomenę ar į mūsų Bažnyčią, visuomet randame apie ką skųstis ir ką kritikuoti.

   Padėkos dieną reikalinga prisiminti žiūrėti plačiau – nesustoti vien ties savo bėdomis ir vargais, bet verčiau įvertinti tai, ką turime. Net mūsų didžiausi vargšai turi kur gyventi ir ką pavalgyti. Turime galimybę būti aprūpinti sveikatos priežiūra; turime balsą valdžioje. Kaip tikintieji, turime už daug ką dėkoti. Turime laisvę išpažinti mūsų tikėjimą ir esame globojami mus mylinčio Dievo.

    Šią Padėkos dieną, skirkime laiko padėkoti Dievui už visas Jo mums suteiktas dovanas ir prisiminti tuos, kurie turi mažiau už mus. Atnaujinkime ryžtą padėti visiems pagerinti jų būklę, kad galėtume kartu augti kaip žmonija ir kaip visuomenė, kuri vadovaujasi teisingumu, taika ir meile.

     Vienas iš geriausių būdų išreikšti padėką yra melstis kartu kaip tikinčiųjų bendruomenė. Šią Padėkos dieną kviečiu Jus visus rinktis kartu Mišių aukoje 9:00v.r. dėkoti Dievui. Parapijos raštinė bus uždaryta ketvirtadienį ir penktadienį.

PASTORACINĖS TARYBOS ŽINIOS

Užsibaigus kandidatų į Pastoracinę Tarybos siūlymo laikui praėjusį sekmadienį, gavome šešis pasisiūlymus. Keturios vietos buvo skirtos rinkimams, dvi paskyrimui pagal kun. Bacevičiaus nuožiūrą (1 dvejiems metams, 1 vieneriams metams). Tad nesant reikalui vesti rinkimus, visi šeši - Dana Čipkienė, Ted Egan, Loretta Gudėnienė, Faye Roth, Gerald Thompson ir Albert Yevchak - įsijungs į Pastoracinės Tarybos eiles 2019m. sausio 1d. ir dirbs kartu su Nancy Anzlovar, Anthony Bacevice, Giedre Ješmantiene ir Judy Kowalski. Dėkojame jiems visiems už pasiaukojimą dirbti mūsų parapijai.

DOSNUMO ANTRADIENIS (GIVING TUESDAY)

Esate girdėję apie Black Friday ir Cyber Monday, dabar turite progą pasidalinti malonėmis su kitais antradienį, lapkričio 27 – Giving Tuesday. Tą dieną žmonės visame pasaulyje kviečiami aukoti jų mėgiamiausioms labdaros ir ne pelno siekiančioms organiza-cijoms. Clevelando vyskupija kviečia jus dalyvauti šiaurės rytų Ohio „Online Day of Catholic Giving“ - #weGiveCatholic ir įteikti auką daugiau negu 160 katalikiš-koms mokykloms, parapijoms, Catholic Charities programoms, tarnystėms, bei kitoms katalikiškoms ne pelno siekiančioms grupėms.
 
    Šįmet mūsų parapija dalyvaus šioje programoje. Antradienį, lapkričio 27, naudokite savo kompiūterį arba išmanųjį telefoną prieiti prie www.weGiveCatholic.org peržiūrėti sąrašą, ir skirti auką jūsų mėgiamiausioms institucijoms (neužmirškite Šv. Kazimiero parapijos). Šių švenčių dvasioje, Giving Tuesday dieną neužmirškite aukoti katalikiškoje dvasioje (Give Catholic).

     Su šios savaitės biuleteniu rasite vysk. Perez laišką (jį taip pat galite skaityti vyskupijos tinklapyje), kuriame ir vėl rašoma apie dvasiškių darytus seksualinės prievartos veiksmus. Pennsylva-nijos vyriausiojo teismo prisiekusiems paskelbus rastą infor-maciją, šis reikalas vėl mums stovi prieš akis. Praėjusią savaitę, JAV vyskupų metinio suvažiavimo metu, vyskupai diskutavo šią temą. Šį vasario mėnesį pasaulio Bažnyčios vadovai rinksis Romoje aptarti šį reikalą su popiežiumi Pranciškumi.

     Prieš dvi savaites vysk. Perez buvo parašęs kitą laišką apie šį reikalą (kurį įdėjau su biuleteniu), bei visuotines maldas (tikin-čiųjų maldų intencijas), kurias kalbėjome sekmadienio Mišiose. Pradžioje spalio mėnesio vykusioje mūsų vyskupijos kunigų konfrencijoje, daug laiko skyrėme aptarti šį reikalą. Prieš kelias savaites gavau laišką iš St. Noel parapijos Willoughby Hills iške-liantį atsakomybės svarbą šitame reikale, ypač kas liečia vyskupus. Esu atsiklausęs kelių žmonių jų nuomonės, liečiančius šį reikalą, ir jų atsiliepimuose girdžiu jų pyktį ant Bažnyčios ir kiek skausmo bei nepasitikėjimo jausmų dėl jų pačių tikėjimo tai yra sukėlę.

     Daugelis mūsų turime stiprią nuomonę, kas liečia šį klausimą; ieškome atsakymų, trokštame užgydyti žaizdas. Būdamas šios parapijos klebonas, jaučiu atsakomybę sudaryti sąlygas norin-tiems išreikšti jų mintis sueiti kartu, ieškoti atsakymų, ir pradėti užgydyti žaizdas. Todėl, skyriau laiko maldai ir rimtiems apmąs-tymams ir, pasitaręs su Parapijos Taryba, šaukiu atvirą, visų para-pijiečių susirinkimą išdiskutuoti šį reikalą ir suteikti progą visiems norintiems išreikšti savo nuomones saugioje ir be kritikos aplinkoje. Manau jog Adventas tinkamiausias laikas tai daryti. Šis susirinkimas vyks antradienį, gruodžio 4d., 7:00v.v. bažnyčioje. Jis yra atviras visiems susidomėjusiems, ar jie būtų parapijiečiai, ar ne. Susirinkimas suteiks mums visiems progą geriau suprasti šią problemą ir kas apie ją yra daroma ir, svarbiausia, suteiks progą tiems, kurie sužeisti, pradėti eiti gijimo keliu.

        

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. kun. Robert Friedel bei Catherine Tarach, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai gyvena Prisikėlimo džiaugsme.

2019 KAVUČIŲ SĄRAŠAS

Pradedame ruošti 2019m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes. Taip pat laukiame ir naujų savanorių. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka sunešti vaišes, užkaisti kavą, pašeimininkauti ir sutvarkyti svetainę. Pasisiūlykite Daliai Armonienei (jarmonas@sbcglobal.net) Loretta Gudėnienei (lgudenas@yahoo.com /216-481-0465) ar Ingridai Civinskienei (icivinsk@yahoo.com /440-838-0652).

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - lapkričio 18 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - lapkričio 25 d.

18 d. Neringos Tuntas

Skaitytoja/s

Maris Kampe Živilė Vaitkienė
25 d. Parapijos riestainių kavutė

Komunijos
dalintojai

Kristina ir Albertas* Sušinskai
Maria Hoffman,
Aurelija Jucaitienė

Albertas Sušinskas,
Marius Laniauskas
*
Kristina Sušinskienė, Živilė Vaitkienė

gr. 2 Laniauskų, Šilgalių, Giedraičių šeimos
9 d. Čepulių, Čiurlionių šeimos

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Vilnė Zulkutė Justas ir Domas Šilgaliai, Sofija Slechticovas