Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.03 sau.10 sau.17 sau.24 English sau.31 vas.07 vas.14 vas.21 vas.28 kovo06
2014 m. kovo13 kovo20 kovo27 bal.03 bal.10 bal.17 bal.24 geg.01 geg.08 geg.15 geg.22
2015 m. geg.29 bir.05 bir.12 bir.19 bir.26 lie.03 lie.10 lie.17 lie.24 lie.31 rugp.07
  rugp.14 rugp.21 rugp.28 rugs.04 rugs.11 rugs.18 rugs.25 spalio02 spalio09 spalio16 spalio23
  spalio30 lap.06 lap.13 lap.20 gr.04 gr.11 gr.18        

Gruodžio 24 d. - 25 d. 2016 m.

NAUJŲJŲ METŲ DIENOS MIŠIOS

Ateinantis sekmadienis yra Naujųjų Metų diena. Mišios bus aukojamos įprasta savaitgalio tvarka: šeštadienį, gruodžio 31d. – 5:30v.v. ir sekmadienį, sausio 1d. – 8:00v.r., 10:00v.r. ir 12:00v.p.p.

„EGLUTĖ ARTIMUI“ DĖKOJA

Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems, kurie aukojo “Eglutė Artimui,“ ir užtikrino jos sėkmę. Iš viso, grynais ir piniginėmis kortelėmis, buvo suaukota $2,195.00. Šiomis lėšomis galėjome suteikti paramą 14 mūsų parapijos šeimų, aprūpinant jas maistu ir dovanų vaikams, ir taip pat padėjome sušelpti mūsų apylinkės vargšus, kuriuos aptarnauja Notre Dame vienuolės per mūsų vienuolyną. Dievas telaimina jus visus!

KAVUČIŲ SĄRAŠAS
 

2017m. kavučių ruošėjų sąrašas dar neužbaigtas. Prašome visų organizacijų ir parapijos šeimų toliau ruošti kavutes ir laukiame naujų savanorių papildyti  sąrašą. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Pasisiūlykite! Kreipkitės į Dalią Armonienę (jarmonas@sbcglobal.net) Loretta Gudėnienę (216-481-0465/ lgudenas@yahoo.com) arba Ingridą Civinskienę (440-838-0652/ icivinsk@yahoo.com).

2017 KALENDORIAI

2017 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

   

Kalėdos yra džiaugsmo ir artimo meilės diena.

Lai Dievas pripildo jūsų širdis

tomis malonėmis.

 

     Linksmų Šventų Kalėdų jums visiems! Šiandien švenčiame Išganytojo užgimimą. Daugumai mūsų šiandiena bus pripildyta šeimos papročių ir vaikystės prisiminimų, kupina džiaugsmo, stebint savo vaikų ir anūkų nuostabos kupinas akis. Tačiau daugiau negu tiktai sekimas papročių, Kalėdos yra šventimas mūsų gyvenimo, kurį gyvename šiandien. Angelų  žinia – „Šiandien jums gimė Išganytojas...“ mums primena ir liudija Dievo buvimą mūsų pačių gyvenime.

     Lai šios didžios šventės įsikūnijusios vertybės – Ramybė ir Džiaugsmas – būna su Jumis šią Kalėdų dieną ir pasilieka su Jumis kiekvieną Jūsų gyvenimo dieną. Visų mūsų parapijos tarnautojų ir pastoracinio personalo vardu, ir visų mūsų savanorių - tiek daug dirbančių parapijos gerovei - vardu nuoširdžiai sveikinu Jus visus ir linkiu Šventų ir Ramybės kupinų Kalėdų

Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOSE

Prisiminkite maldose a.a. Reginą Nasvytienę, kuri mirė praėjusią savaitę. Ji bus palaidota iš mūsų parapijos trečiadienį, gruodžio 28d., 10:00v.r.

KUNIGO BACEVIČIAUS 40 METŲ JUBILIEJUS

Sekmadienį, sausio 15d. kun. Bacevičius švęs jo 40 metų kunigystės jubiliejų. Tą dieną bus aukojamos vienerios Mišios 10:00v.r. (abiem kalbom); joms užsibaigus, bus tiekiami puspiečiai didžiojoje salėje. Kviečiame visus jungtis kartu tą dieną Mišių aukoje ir dalyvauti puspiečiuose. Puspiečiai nemokami, tačiau prašome pranešti Lorettai Gudėnienei lgudenas@yahoo.com (arba įmeskite lapelį į aukų krepšelį) iki sausio 5d. jei žadate dalyvauti ir asmenų skaičių. Jei ir užmirštumėte atsiliepti, vis vien lauksime jūsų puspiečiuose.


KALĖDINĖ KAVUTĖ

Sekmadienį, sausio 1d., kviečiame visas parapijos šeimas atnešti lėkštę Kalėdų sausainių, įsijungti į šeimynišką Kalėdų Kavutę ir pasidalinti švenčių gėrybėmis.

10:00 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

Kūčios- gruodžio 24 d. 10:30v.v. Kalėdos - gruodžio 25 d. KIT1 SEKMADIENĮ - sausio 1 d.
25 d. Kalėdos Kęstutis Civinskas Danutė Dundurienė  
2017  

Kristina, Živilė*
Arvydas, Amanda,
Remigijus, Albertas

Kęstutis Civinskas
Frank Lucas

Maria Hoffman, Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Gražina Kampe
 saus. 1 d.

Sausainių suneštinis

4:00v.p.p.    Justas ir Domas
10:30v.v. Kristoforas, Elzė, Anika
Katerina, Audrelė