Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08 spalio15 spalio22
  spalio29 lap.05 lap.12 lap.19 lap.26 gr. 10          

Gruodžio 16 - 17 d. 2017 m.

PADĖKITE PAPUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Padėkite papuošti bažnyčią Kalėdoms. Darbų ir darbelių daug, tad lauksime jūsų ateinant į talką penktadienį, gruodžio 22d., 10:00v.r.

KALĖDINĖ KAVUTĖ

Sekmadienį, gruodžio 31d., kviečiame visus įsijungti į šeimynišką Kalėdų Kavutę. Prašome visas parapijos šeimas atnešti lėkštę švenčių sausainių į svetainę. Bus maloni proga su visais pabendrauti ir pasidalinti šventės gėrybėmis.

PERPETUAL HELP IN THE KITCHEN – PUIKI DOVANA!

Mūsų parapijos valgių receptų knyga, „Perpetual Help in the Kitchen 2017“ yra puiki dovana. Knygas galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje, jas galite užsisakyti ir atsiimti savaitgaliais po Mišių. Knygos kaina tik $25. Už pridėtinę sumą knygas taip pat galime jums ar gavėjui atsiųsti paštu. Kreipkitės į parapijos raštinę jos darbo valandomis arba rašykite e-pašto laišką: laura@saintcasimirparish.org.

AUKOS KALĖDŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija kasmet puošia bažnyčią Kalėdoms gyvomis gėlėmis. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį Kalėdų gėlėms. Padėkite papuošti bažnyčią, įteikite auką gėlėms.

KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2018 KALENDORIAI

 

      Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje. Malonėkite naudoti tam reikalui padėtus specialius vokelius. Siūloma auka - $1 už kiekvieną.

      2018 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

 

KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA

Sekmadienis, gruodžio 24d. yra ketvirtasis Advento sekmadienis

savaitgalio Mišių tvarka sekanti:

 

šeštadienį, gruodžio 23d.

  5:30v.v.

 

sekmadienį, gruodžio 24d. – Kūčios

  8:00v.r.

10:00v.r.

12:00v.p.p.

  4:00v.p.p. - Kalėdų vigilijos Mišios vaikams ir šeimoms (angl.)

10:30v.v.    - Bernelių Mišios (lietuviškai)

    (pradedant 10:00v.v. - Kalėdinės giesmės ir vargonų muzika)

 

pirmadienį, gruodžio 25d. – Kalėdų dieną

        8:00v.r.  

  12:00v.p.p.

 

ĮSIDĖMĖKITE:   Kalėdų dieną NEBUS 10:00 Mišių

     Žiema pagaliau atkeliavo pas mus. Rašydamas šį straipsnelį matau, kad oro pranešėjai perspėja saugotis sniego pūgos, ir kai kuriems iš mūsų gręsia pavojus sniego pūgos, ateinančios iš ežero pusės, ir gali iškristi tarp šešių ir dvidešimt colių sniego iki savaitgalio.

     Žiemai prasidėjus, primenu visiems būti atsargiems kai einate į lauką. Sniego ir ledo yra visur ir nors čia, Šv. Kazimiero parapijoje, stengiamės kiek išgalime juos pašalinti, ne visada įmanoma tai padaryti tobulai. Kiekvienam iš mūsų gręsia pavojus nupulti, o juo labiau mūsų vyresniems parapijiečiams. Vyresniesiems šaltis taip yra labai  pavojingas. Siaučiant šalčiui ir sniegams, būkite atsargūs ir būkite protingi darydami sprendimą ar išeiti iš namų, įskaitant ir kai reikia atvykti į bažnyčią. Atsiminkite - Dievas nei iš vieno mūsų nereikalauja, kad nuveiktumėme neįmanomų dalykų. Tuo pačiu primenu, kad jei praleidžiate Mišias kurį nors sekmadienį, būkite geri ir nepamirškite įteikti praleistą auką. Deja, bet mūsų išlaidos pastovios ir mūsų neapleidžia.

     Ateinantį pirmadienį švęsime Kalėdas ir todėl ateinantį savaitgalį bus aukojamos pridėtinės Mišios. Ateinantį sekmadienį sekmadienio Mišios bus aukojamos įprasta tvarka. Kalėdas pradėsime švęsti  4:00v.p.p. Mišiomis vaikams ir šeimoms. Kas gali, kviečiu jose dalyvauti ir padėti mūsų angliškai kalbantiems vaikučiams sugiedoti Jėzui „Ilgiausių metų.“ Lietuviškosios bendruomenės nariai kviečiami atvykti 10:00v.v. pasiklausyti Kalėdų giesmių ir dalyvauti 10:30v.v. Bernelių Mišiose.

     Kalėdų laikotarpis - nuostabus metų laikas. Laukiu susitikti su kiekvienu jūsų vieneriose Kūčių ar Kalėdų dienos Mišiose, ir raginu pakviesti draugus ir kaimynus ateiti kartu.
                                                                  Jūsų Kristuje,
                                                                  kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoja a.a. Ritą Minkūnienę, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

KALĖDŲ IŠPAŽINČIŲ TVARKA

Raginame visus dalyvauti Atgailos sakramento pamaldose šį pirmadienį, gruodžio 18d. 7:00v.v. St. Jerome parapijoje. Mūsų parapijoje išpažinčių bus klausoma ketvirtadienį ir penktadienį, gruodžio 21-22d. užsibaigus 7:30v.r. Mišioms ir taip pat šeštadienį, gruodžio 23d. nuo 4:30-5:00v.p.p.

KALĖDŲ AUKA

Pagal paprotį, Kalėdų metu žmonės duoda dosnią auką bažnyčiai. Svarstydami apie Kalėdų dovaną Šv. Kazimiero parapijai, pamąstykite kurioje Jūsų širdies kertelėje mūsų parapija glūdi. Daugumai iš Jūsų, mūsų parapija yra daugiau negu vien tik bažnyčia, į kurią ateinate į Mišias kas sekmadienį. Verčiau, ji yra vieta į kurią ateinate džiaugsme ir liūdesy, vilties ir nevilties momentuose, kai reikalinga dvasinio gydimo. Žiemos meto išlaidos mums brangiausia kainuoja, ir visi gerai žinome, kad mūsų parapijos laukia daug iššūkių. Todėl, prašau visų dėti pastangas ypatingu būdu paremti parapiją šiuo Kalėdų metu ir įteikti svarią auką. Tiktai Jūsų dosnumo dėka galime tęsti mūsų darbus. Dėkojame.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - GRUODŽIO 17 d.

KITĄ SEKMADIEN5-- GRUODŽIO 24 d.

10:00 am 4:00 pm Bernelių Mišios - 10:30pm
17 d. Lt Bendruomenė

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Danutė Dundurienė -------- Kęstutis Civinskas
24 d. Kūčios -
kavutės nebus

Komunijos
dalintojai

Marius L., Živilė*
Aurelija Jucaitienė,
Amanda Muliolienė

Lana, Živilė*
Dan,
Frank

--------

Arv, Živilė*
Remigijus, Kristina,
Albertas, Rauda

31 d. sausainių suneštinis
sau. 7 d. Civinskų šeima

Patarnautojai

Lukas M., Daina D. Audrelė, Anika Justas, Domas Elzė, Lukas, Emilė