Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14 spalio21 spalio28
2017 m. lap. 04 lap. 11 lap. 18                

Lapkričio 24 - 25 d. 2018 m.

 ADVENTO MIŠPARŲ PAMALDOS

Pagal tradiciją, Collinwood parapijos (Holy Redeemer, Šv. Kazimieras, St. Mary ir St. Jerome) pradeda Adventą kartu maldoje. Pirmadienį, gruodžio 3d., 7:00v.v. St. Jerome parapijoje bus Collinwood parapijų telkinio Advento mišparų vakarinės pamaldos. Tą vakarą visi kviečiami į šias senovines Bažnyčios pamaldas šlovinti Dievą giesmėmis ir maldomis.

DOSNUMO ANTRADIENIS (GIVING TUESDAY)

Esate girdėję apie Black Friday ir Cyber Monday, dabar turite progą pasidalinti malonėmis su kitais antradienį, lapkričio 27 – Giving Tuesday. Tą dieną žmonės visame pasaulyje kviečiami aukoti jų mėgiamiausioms labdaros ir ne pelno siekiančioms organiza-cijoms. Clevelando vyskupija kviečia jus dalyvauti šiaurės rytų Ohio „Online Day of Catholic Giving“ - #weGiveCatholic ir įteikti auką daugiau negu 160 katalikiš-koms mokykloms, parapijoms, Catholic Charities programoms, tarnystėms, bei kitoms katalikiškoms ne pelno siekiančioms grupėms.
 
    Šįmet mūsų parapija dalyvaus šioje programoje. Antradienį, lapkričio 27, naudokite savo kompiūterį arba išmanųjį telefoną prieiti prie www.weGiveCatholic.org peržiūrėti sąrašą, ir skirti auką jūsų mėgiamiausioms institucijoms (neužmirškite Šv. Kazimiero parapijos). Šių švenčių dvasioje, Giving Tuesday dieną neužmirškite aukoti katalikiškoje dvasioje (Give Catholic).

CATHOLIC CHARITIES

Kun. Bacevičius gavo laišką iš vysk. Perez, kuriame jis rašo: „Dėkinga širdimi dėkoju Tau ir Šv. Kazimiero parapijos parapijiečiams ir sveikinu jus, pasiekusius jums užduotą 2018 Catholic Charities metinio vajaus tikslą. Tavo rūpestingas vadovavimas ir vajaus aukotojų dosnumas jau dabar padeda pakeisti šiaurės rytų Ohio žmonių ir bendruomenių gyvenimus į gera.“ Mūsų parapijai užduota 2018 suma buvo $13,843.00, ir aukomis ir pasižadėjimais buvo surinkta $15,603.00. Dėkoju visiems, kurie aukojo ar pasižadėjo aukoti.

2019 KAVUČIŲ SĄRAŠAS

Pradedame ruošti 2019m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes. Taip pat laukiame ir naujų savanorių. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka sunešti vaišes, užkaisti kavą, pašeimininkauti ir sutvarkyti svetainę. Pasisiūlykite Daliai Armonienei (jarmonas@ sbcglobal.net) Loretta Gudėnienei (lgudenas@yahoo.com /216-481-0465) ar Ingridai Civinskienei (icivinsk@yahoo.com /440-838-0652).

LB VAKARONĖ

Clevelando Lietuvių Bendruomenė kviečia jus į Lietuvos Nepriklausomybės 100-čio metų užbaigimo vakaronę šeštadienį, gruodžio 1d., 7:00v.v. Lietuvių namų viršutinėjė salėje. Vakaro metu pagerbsime Lietuvos garbės konsulę Ingridą Bublienę, kuri Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio proga, buvo išrinkta į 100 pasižymėjusių lietuvių moterų sąrašą už nuopelnus lietuviškoje veikloje. Vakaro programoje muzika, vakarienė ir šokiai. Vakarienės kaina $35 asmeniui. Dėl platesnės informacijos rašykite e-paštu: lb.cleveland@yahoo.com

       Šis metų laikotarpis yra „šventinis laikotarpis.“ Praėjusį ketvirtadienį šventėme Padėkos Dieną, ir už kelių savaičių švęsime Kalėdas. Tai tikrai gražus metų laikotarpis, nors daugeliui mūsų vyresniųjų, tai gali būti sunkus metų laikas.

    Kaip jūsų klebonas, man rūpi mūsų vyresniųjų narių gerbūvis. Orui einant šaltyn, ir žinodamas, kad bus sniego sekančius keturis mėnesius, rūpinuosi apie mūsų vyresniųjų saugumą. Atėjus šalčiams, sniegas ir ledas kelia pavojus išeiti iš namų. Raginu visus vyresniuosius bei tuos, kuriems sunkiau vaikščioti, saugotis kai esate lauke. Jei oras atrodo pavojingas, geriau pasilikti saugiai viduje, negu rizikuoti išeiti į lauką. Stengiamės kiek galime prižiūrėti parapijos aplinką, kad ji būtų saugi, tačiau prašau visų būti atsargiems einant per automobilių aikštes ir įeinant į bažnyčią ir svetainę.

     Rūpinuosi taip pat, kad mūsų vyresnieji yra vieniši. Daugelis jų yra našlės ar našliai, ir jie dažnai būna vieni. Todėl prašau mūsų jaunesniųjų narių aplankyti vyresniuosius, pasisiūlyti jiems padėti, ar tik ištiesti vienišam žmogui draugystės ranką.

     Jei negalite atvykti į bažnyčią žiemos metu, praneškite parapijos raštinei susitarti kada galiu jus aplankyti ir atnešti sakramentus. Lankau parapijiečius kiekvieną mėnesį, paprastai pirmąjį mėnesio penktadienį. Nuoširdžiai noriu, kad visi būtų saugūs šią žiemą.

        

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Viktorą Laniauską ir Barbara Riggan, kurie neseniai mirė ir buvo palaidoti iš mūsų parapijos. Lai jie amžinai gyvena Prisikėlimo džiaugsme.

SUSIRINKIMAS

Prismename visiems apie įvyksiantį susirinkimą parapijiečiams, kuriame bus kalbama apie dvasiškių netinkamą elgesį ir bus proga išreikšti nuomonę apie šį skandalą Bažnyčioje. Susirinkimas vyks antradienį, gruodžio 4d., 7:00v.v. bažnyčioje ir yra atviras visiems besidomintiems, ar jie būtų parapijiečiai, ar ne. Susirinkimo tikslas: geriau suprasti šią problemą, sužinoti kas apie ją yra daroma ir, svarbiausia, suteikti progą tiems kurie įskaudinti, pradėti užgydyti žaizdas.

KAD ŽINOTUMĖTE

     Užmokėjus išlaidas, džiaugiamės galėdami jums pranešti, kad 2018 Clambake ir Rudens Loterijos vakaras atnešė $8,340 pelno, ir jame dalyvavo 155 parapijiečių bei parapijos draugų. Dėkojame jums už paramą.

     Taip pat, džiaugiamės galėdami pranešti, kad neseniai pasirašėme sutartį atnaujinti neįgalių įėjimą į bažnyčią. Laiptai ir laiptų aikštelė bus perstatyti iš naujo; telaukiame trijų dienų iš eilės tinkamo oro, kad atlikti darbą. Dėkojame Edward Klich, įteikusį dosnią $5,800 auką – kuri padengia viso projekto kainą.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - lapkričio 25 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gruodžio 2 d.

25 d. Parapijos riestainių kavutė

Skaitytoja/s

Živilė Vaitkienė Eglė Laniauskienė
gr. 2 Laniauskų, Šilgalių, Giedraičių šeimos

Komunijos
dalintojai

Albertas Sušinskas,
Marius Laniauskas
*
Kristina Sušinskienė, Živilė Vaitkienė

Amanda Muliolienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Arv Valiukas

9 d. Čepulių, Čiurlionių šeimos
16 d. Lietuvių Bendruomenė

Patarnautojai

Justas ir Domas Šilgaliai,
Sofija Slechticovas
Emilija ir Daina Dicevičiūtės