Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14 spalio21 spalio28
2017 m. lap. 04 lap. 11 lap. 18 lap. 25              

Gruodžio 1 - 2 d. 2018 m.

ŠVENTOJO VARDO DRAUGIJA

Ateinantį savaitgalį vyskupijoje veikiantys Šv. Vardo Draugijos skyriai įteiks dvasinę puokštę vyskupui Perez. Dalyvaukite šioje maldų puokštėje dalyvaudami Mišiose, kalbėdami rožančių, ar darydami gerą darbelį vyskupo intencija.

SAUGOKIME DIEVO VAIKUS

Šeštadienį, gruodžio 8d. vyks „Virtus“ programos sesija. Visi naudojantys mūsų patalpomis, ar jie būtų parapijiečiai ar ne, ir kurie dirba su vaikais ar prie jų, privalo pereiti šią apmokymo programą. Dėl informacijos ir užsiregistruoti šiai sesijai, kreipkitės į Jackie Caruso-Taylor: 216-509-0401 arba jtaylor18110@yahoo.com

EGLUTĖ ARTIMUI

Šventojo Vardo Draugija globoja „Eglutę artimui“ sušelpti parapijos šeimas, kurioms reikia „truputėli pagalbos“ Kalėdų metu. Pasirinkite jums norimus eglutės papuošalus ir nupirkite pinigines korteles. Jas sugrąžinkite į aukų krepšelį, į parapijos raštinę, arbą įteikite Šventojo Vardo Draugijos nariams. iki gruodžio 9d.

SANTARVĖS ŠVIESA

„Santarvės Šviesos“ judėjimas prasidėjo 1986 kai vienas vaikas įžiebė žibintą iš degančios žvakės Jėzaus gimimo grotoje Betliejuje. Šviesa buvo pargabenta į Austriją ir skautai toliau nešė šį taikos simbolį po visą Europą. 2001 Kanados skautai ją atnešė į New Yorką ir padėjo ties „Ground Zero“ griuvėsiais. Nuo tada, Santarvės Šviesa atnešama kasmet į mūsų žemyną. Mūsų lietuviai skautai priėmė šviesą ir pastatė ją bažnyčioje. Ji degs per visas Advento/Kalėdų šventes kaip simbolis taikos, ir kaip akstinas mums visiems - melstis ir dirbti įgyvendinti taiką mūsų namuose ir apylinkėse, mūsų krašte, ir visame pasaulyje.

 KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2019 KALENDORIAI

Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje. Malonėkite naudoti tam reikalui padėtus specialius vokelius. Siūloma auka - $1 už kiekvieną
2019 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

PERPETUAL HELP IN THE KITCHEN – PUIKI DOVANA!

Mūsų parapijos valgių receptų knyga, „Perpetual Help in the Kitchen 2017“ yra puiki dovana. Knygas įsigykite parapijos raštinėje savaitės bėgyje, jas galite užsisakyti ir atsiimti savaitgaliais po Mišių. Knygos kaina tik $25. Už pridėtinę sumą knygas taip pat galime jums ar gavėjui atsiųsti paštu. Kreipkitės į parapijos raštinę darbo valandomis arba rašykite e-paštu: laura@saintcasimirparish.org

2019 KAVUČIŲ SĄRAŠAS

Pradedame ruošti 2019m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes. Taip pat laukiame ir naujų savanorių. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka sunešti vaišes, užkaisti kavą, pašeimininkauti ir sutvarkyti svetainę. Pasisiūlykite Daliai Armonienei (jarmonas@ sbcglobal.net) Loretta Gudėnienei (lgudenas@yahoo.com /216-481-0465) ar Ingridai Civinskienei (icivinsk@yahoo.com /440-838-0652).

AUKOS KALĖDŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija kasmet puošia bažnyčią Kalėdoms gyvomis gėlėmis. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį Kalėdų gėlėms. Padėkite papuošti bažnyčią, įteikite auką gėlėms.

      Šiandien pradedame naujuosius liturginius metus ir žengiame į Adventą. Adventas yra tasai metų laikas, kuomet esame raginami ruoštis Viešpaties atėjimui.


     Advento Šventojo Rašto skaitiniai pasakoja apie įvairius laikotarpius mūsų tikėjimo istorijoje, kai žmonės laukė išvadavimo ir ilgėjosi būti su Dievu. Atpasakodami nuodėmingą žmonijos praeitį, Šventraščio autoriai mus ragina daryti atgailą kaip sąlygą išgelbėjimuisi.
Šiuo metų laiku esame raginami permąstyti praėjusias dienas, dėti pastangas atitaisyti gyvenime darytas klaidas, ir nekantriai laukti mūsų pačių išvadavimo.


     Laukdami Viešpaties atėjimo, rūpinkimės tai daryti kantriai ir su meile, atgailaudami ir dovanodami kitiems.
        

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

SUSIRINKIMAS

Prismename visiems apie įvyksiantį susirinkimą parapijiečiams, kuriame bus kalbama apie dvasiškių netinkamą elgesį ir bus proga išreikšti nuomonę apie šį skandalą Bažnyčioje. Susirinkimas vyks antradienį, gruodžio 4d., 7:00v.v. bažnyčioje ir yra atviras visiems besidomintiems, ar jie būtų parapijiečiai, ar ne. Susirinkimo tikslas: geriau suprasti šią problemą, sužinoti kas apie ją yra daroma ir, svarbiausia, suteikti progą tiems kurie įskaudinti, pradėti užgydyti žaizdas.

 ADVENTO MIŠPARŲ PAMALDOS

Pagal tradiciją, Collinwood parapijos (Holy Redeemer, Šv. Kazimieras, St. Mary ir St. Jerome) pradeda Adventą kartu maldoje. Pirmadienį, gruodžio 3d., 7:00v.v. St. Jerome parapijoje bus Collinwood parapijų telkinio Advento mišparų vakarinės pamaldos. Tą vakarą visi kviečiami į šias senovines Bažnyčios pamaldas šlovinti Dievą giesmėmis ir maldomis.

DĖKOJAME UŽ ALTORIAUS GĖLES

Dėkojame Vilijai ir Edžiui Klimams už dosnią auką prisiminti a.a. Reginos Nasvytienės mirties metines (gruodžio 16d.) ir pagerbti Nasvyčių ir Klimų šeimos mirusius. Jų dėka turime gražias puokštes, kurios puoš bažnyčią visą Adventą 

PRIVALOMA ŠVENTĖ
 

Šeštadienis, gruodžio 8d. yra Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo šventė. Šiuo titulu ji buvo paskelbta ir yra JAV-bių globėja. Ši diena yra privaloma Bažnyčios šventė; visi katalikai privalo dalyvauti Mišių aukoje. Šventės proga Mišios bus aukojamos mūsų parapijoje penktadienį, gruodžio 7d., 7:00v.v. ir šeštadienį 8:00v.r.

RINKLIAVA DVASININKIJOS PENSIJOS FONDUI

Ateinantį savaitgalį , gruodžio 8-9, priimsime jūsų aukas kunigų ir vienuolių pensijos fondui. Fondo aukos naudojamos mūsų vyskupijoje ir taip pat visame krašte sušelpti į pensiją išėjusius kunigus, vienuoles ir broliu-kus. Jie visi ištikimai tarnavo Bažnyčiai visą gyvenimą ir palietė mūsų gyvenimus įvairiais būdais: mokytojau-dami mokyklose, dirbdami ligoninėse ir našlaitynuose. Dabar jie prašo mūsų paramos padėti jiems išėjus į pensiją. Vokelių siuntoje rasite specialiai pažymėtą vokelį „Retirement Fund for Religious.“ RŪPINKIMĖS JŲ GLOBA ir BŪKIME DOSNŪS!

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - gruodžio 2 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gruodžio 9 d.

gr. 2 Laniauskų, Šilgalių, Giedraičių šeimos

Skaitytoja/s

Eglė Laniauskienė Lana Margevičienė
9 d. Čepulių, Čiurlionių šeimos

Komunijos
dalintojai

Amanda Muliolienė, Živilė*
Rauda Gelažienė,
Arv Valiukas

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Gražina Kampe

16 d. Lietuvių Bendruomenė
23 d. Tik kava

Patarnautojai

Emilija ir Daina Dicevičiūtės Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė