Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14 spalio21 spalio28
2017 m. lap. 04 lap. 11 lap. 18 lap. 25 gr.02 gr.09          

Gruodžio 15 - 16  d. 2018 m.

KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2019 KALENDORIAI

Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje. Malonėkite naudoti tam reikalui padėtus specialius vokelius. Siūloma auka - $1 už kiekvieną
2019 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

SANTARVĖS ŠVIESA

„Santarvės Šviesos“ judėjimas prasidėjo 1986 kai vienas vaikas įžiebė žibintą iš degančios žvakės Jėzaus gimimo grotoje Betliejuje. Šviesa buvo pargabenta į Austriją ir skautai toliau nešė šį taikos sim-bolį po visą Europą. 2001 Kanados skautai ją atnešė į New Yorką ir padėjo ties „Ground Zero“ griuvėsiais. Nuo tada, Santarvės Šviesa atnešama kasmet į mūsų žemyną. Mūsų lietuviai skautai priėmė šviesą ir pastatė ją bažnyčioje. Ji degs per visas Advento/Kalėdų šventes kaip simbolis taikos, ir kaip akstinas mums visiems - melstis ir dirbti įgyvendinti taiką mūsų namuose ir apylinkėse, mūsų krašte, ir visame pasaulyje.

AUKOS KALĖDŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija kasmet puošia bažnyčią Kalėdoms gyvomis gėlėmis. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį Kalėdų gėlėms. Padėkite papuošti bažnyčią, įteikite auką gėlėms.

PERPETUAL HELP IN THE KITCHEN – PUIKI DOVANA!

Mūsų parapijos valgių receptų knyga, „Perpetual Help in the Kitchen 2017“ yra puiki dovana. Knygas įsigykite parapijos raštinėje savaitės bėgyje, jas galite užsisakyti ir atsiimti savaitgaliais po Mišių. Knygos kaina tik $25. Už pridėtinę sumą knygas taip pat galime jums ar gavėjui atsiųsti paštu. Kreipkitės į parapijos raštinę darbo valandomis arba rašykite e-paštu: laura@saintcasimirparish.org

2019 KAVUČIŲ SĄRAŠAS

Pradedame ruošti 2019m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes. Taip pat laukiame ir naujų savanorių. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka sunešti vaišes, užkaisti kavą, pašeimininkauti ir sutvarkyti svetainę. Pasisiūlykite Daliai Armonienei (jarmonas@ sbcglobal.net) Loretta Gudėnienei (lgudenas@yahoo.com /216-481-0465) ar Ingridai Civinskienei (icivinsk@yahoo.com /440-838-0652).

KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA
Antradienis, gruodžio 25d. yra Kalėdų diena
Kalėdų švenčių Mišių tvarka sekanti:

pirmadienį, gruodžio 24d. – Kūčios
  4:00v.p.p. - Kalėdų vigilijos Mišios vaikams ir šeimoms (angl.)
10:30v.v.    - Bernelių Mišios (liet.)
    (pradedant 10:00v.v. - Kalėdinės giesmės ir vargonų muzika)

antradienį, gruodžio 25d. – Kalėdų dieną
        8:00v.r. (angl.)
      12:00v.p.p. (angl.)

ĮSIDĖMĖKITE:   Kalėdų dieną NEBUS 10:00 Mišių

      Laukdami Kalėdų už maždaug savaitės bei žiemos saulėgrįžos ateinančią savaitę žinome, jog žiema atėjo. Lig šiol Šv. Kazimiero parapijoje nesame turėję daug sniego, tačiau esame patyrę šalčių.

     Žiemai prasidėjus, primenu visiems būti atsargiems kai einate į lauką. Sniego ir ledo yra visur ir nors čia, Šv. Kazimiero parapijoje, stengiamės kiek išgalime juos pašalinti, ne visada įmanoma tai padaryti tobulai. Kiekvienam iš mūsų gręsia pavojus nupulti, o juo labiau mūsų vyresniems parapijiečiams. Vyresniesiems šaltis taip pat yra labai pavojingas. Siaučiant šalčiui ir sniegams, būkite atsargūs ir būkite protingi darydami sprendimą ar išeiti iš namų, įskaitant ir kai reikia atvykti į bažnyčią. Atsiminkite - Dievas nei iš vieno mūsų nereikalauja, kad nuveiktumėme neįmanomų dalykų.


     Primename jaunesniems mūsų nariams neužmiršti rūpintis senyvais tėvais, kaimynais ir draugais. Žiemos metu, kai sunku išeiti iš namų, mūsų vyresnieji nariai būna labiau vieniši ilgesniems tarpams. Ir galiausia, jei praleidžiate Mišias kurį nors sekmadienį, būkite geri nepamiršti įteikti praleistą auką. Deja, bet mūsų išlaidos pastovios ir mūsų neapleidžia.

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRSIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a.Geraldine Sadar, kuri neseniai mirė ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi dangaus karalystėje.

ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

Collinwood parapijų telkinio Advento Atgailos sakramento pamal-dos bus pirmadienį, gruodžio 17d., St Mary parapijoje, 15519 Holmes Ave. Bent 5 kunigai klausys išpažinčių. Kviečiame visus ruoštis Kristaus gimimui ir priimti Atgailos sakramentą gruodžio 17d.

PADĖKITE PUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Padėkite puošti bažnyčią Kalėdoms. Sustatysime prakartėlę antradienį, gruodžio 18d. 10:00v.r. Bažnyčią puošime sekmadienį, gruodžio 23d., 1:00v.p.p. Lauksime jūsų! 

KALĖDŲ AUKA

Pagal paprotį, Kalėdų metu žmonės duoda dosnią auką bažnyčiai. Svarstydami apie Kalėdų dovaną Šv. Kazimiero parapijai, pamąs-tykite kurioje Jūsų širdies kertelėje mūsų parapija glūdi. Daugumai iš Jūsų, mūsų parapija yra daugiau negu vien tik bažnyčia, į kurią ateinate į Mišias kas sekmadienį. Verčiau, ji yra vieta į kurią atei-nate džiaugsme ir liūdesy, vilties ir nevilties momentuose, kai reikalinga dvasinio gydimo. Žiemos meto išlaidos mums bran-giausia kainuoja, ir visi gerai žinome, kad mūsų parapijos laukia daug iššūkių. Todėl, prašau visų dėti pastangas ypatingu būdu paremti parapiją šiuo Kalėdų metu ir įteikti svarią auką. Tiktai Jūsų dosnumo dėka galime tęsti mūsų darbus. Dėkojame.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - gruodžio 16 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gruodžio 23 d.

16 d. Lietuvių Bendruomenė

Skaitytoja/s

Steponas Juodvalkis Rita Balytė
23 d. Tik kava

Komunijos
dalintojai

Marius Laniauskas, Živilė*
Maria Hoffman,
Aurelija Jucaitienė

Rauda Gelažienė, Živilė*
Marius Laniauskas,
Amanda Muliolienė

30 d. Sausainių suneštinis
sau. 6 d. Civinskų šeima

Patarnautojai

Audrelė Bielinytė, Anika Muliolytė Daina Kampe, Julytė Taraškaitė