Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14 spalio21 spalio28
2017 m. lap. 04 lap. 11 lap. 18 lap. 25 gr.02 gr.09 gr.16        

Gruodžio 22 - 23  d. 2018 m.

EGLUTĖ ARTIMUI DĖKOJA

Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems, kurie aukojo Eglutė Artimui ir padarė šį užmojį sėkmingą. Iš viso grynais ir dovanų kortelėmis buvo suaukota $2,995.00 ir galėjome apdovanoti 20 mūsų parapijos šeimų (55 asmenų). Dievas jus telaimina!

KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2019 KALENDORIAI

Kalėdų plotkeles – kalėdaičius dar galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu ir po 10:00 Mišių svetainėje. Malonėkite naudoti tam reikalui padėtus specialius vokelius. Siūloma auka - $1 už kiekvieną
2019 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

KALĖDINĖ KAVUTĖ

Sekmadienį, gruodžio 30d., kviečiame visus įsijungti į šeimynišką Kalėdų Kavutę. Prašome visas parapijos šeimas atnešti lėkštę švenčių sausainių į svetainę. Bus maloni proga su visais pabendrauti ir pasidalinti šventės gėrybėmis

NAUJŲ METŲ MIŠIŲ TVARKA

Antradienis, sausio 1d. yra Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, šventė, privaloma bažnyčios šventė. Šventės Mišios bus aukojamos pirmadienį, gruodžio 31d. 5:30v.v. (angl.) ir pirmadienį, sausio 1d. 11:00v.r. (abiem kalbom).

PUIKI DOVANA

     Ar sukate galvą surasti puikią dovaną šeimai ar draugams? Pakvieskite juos drauge dalyvauti 19-tame metiniame katalikų šeimų FESTivalyje, sekmadienį, 2019m. rugpiūčio 4d., Wickliffe. Tai nuostabi diena visai šeimai – krikščioniškos muzikos atlikėjai, parodos ir užsiėmimai, Mišios lauke.
     Ar norite nuveikti ką nors ypatingo šią vasarą? FESTivalis ieško žmonių įsijungti į šio renginio planavimo grupę. Dėl platesnės informacijos ar pasisiūlyti dirbti, siųskite savo reziumė e-paštu:
Caitlin@theFEST.us iki 2019m. sausio10d.

KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA
Antradienis, gruodžio 25d. yra Kalėdų diena
Kalėdų švenčių Mišių tvarka sekanti:

pirmadienį, gruodžio 24d. – Kūčios
  4:00v.p.p. - Kalėdų vigilijos Mišios vaikams ir šeimoms (angl.)
10:30v.v.    - Bernelių Mišios (liet.)
    (pradedant 10:00v.v. - Kalėdinės giesmės ir vargonų muzika)

antradienį, gruodžio 25d. – Kalėdų dieną
        8:00v.r. (angl.)
      12:00v.p.p. (angl.)

ĮSIDĖMĖKITE:   Kalėdų dieną NEBUS 10:00 Mišių

 

    Linksmų Šventų Kalėdų jums visiems!

     Antradienį švenčiame Išganytojo užgimimą. Daugumai mūsų šiandiena bus pripildyta šeimos papročių ir vaikystės prisiminimų, ir kupina džiaugsmo, stebint vaikų ir anūkų nuostabos kupinas akis. Tačiau daugiau negu tiktai sekimas papročių, Kalėdos yra šventimas mūsų gyvenimo, kurį gyvename šiandien. Angelų žinia – „Šiandien jums gimė Išganytojas...“ mums primena ir liudija Dievo buvimą mūsų pačių gyvenime.

     Lai šios didžios šventės įsikūnijusios vertybės – Ramybė ir Džiaugsmas – būna su Jumis šią Kalėdų dieną ir pasilieka su Jumis kiekvieną Jūsų gyvenimo dieną. Visų mūsų parapijos tarnautojų ir pastoracinio personalo, bei visų mūsų savanorių - tiek daug dirbančių parapijos gerovei – vardu, nuoširdžiai sveikinu Jus visus ir linkiu Šventų ir Ramybės kupinų Kalėdų

 

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

PRSIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoje a.a. Luką Balį, kuris neseniai mirė ir buvo palaidotas iš mūsų parapijos. Lai jis amžinai ilsisi dangaus karalystėje.

PADĖKITE PUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Padėkite puošti bažnyčią Kalėdoms. Bažnyčią puošime šį sekmadienį, gruodžio 23d., 1:00v.p.p. Lauksime jūsų! 


PARAPIJOS RAŠTINĖ UŽDARYTA

Sekdami mūsų vyskupijos pagrindinių kanceliarijų pavyzdžiu, pradedant šį savaitgalį, mūsų parapijos raštinė bus uždaryta iki pirmadienio, sausio 7d. Mišių tvarka bei kita parapijos veikla lieka ta pati.

KALĖDŲ AUKA

Pagal paprotį, Kalėdų metu žmonės duoda dosnią auką bažnyčiai. Svarstydami apie Kalėdų dovaną Šv. Kazimiero parapijai, pamąs-tykite kurioje Jūsų širdies kertelėje mūsų parapija glūdi. Daugumai iš Jūsų, mūsų parapija yra daugiau negu vien tik bažnyčia, į kurią ateinate į Mišias kas sekmadienį. Verčiau, ji yra vieta į kurią atei-nate džiaugsme ir liūdesy, vilties ir nevilties momentuose, kai reikalinga dvasinio gydimo. Žiemos meto išlaidos mums bran-giausia kainuoja, ir visi gerai žinome, kad mūsų parapijos laukia daug iššūkių. Todėl, prašau visų dėti pastangas ypatingu būdu paremti parapiją šiuo Kalėdų metu ir įteikti svarią auką. Tiktai Jūsų dosnumo dėka galime tęsti mūsų darbus. Dėkojame.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - gruodžio 23 d. Bernelio Mišios - gruodžio 24 d

KITĄ SEKMADIENĮ - gruodžio 30 d.

23 d. Tik kava

Skaitytoja/s

Rita Balytė Kęstutis Civinskas Virginija Rubinski
30 d. Sausainių suneštinis

Komunijos
dalintojai

Rauda Gelažienė, Živilė*
Marius Laniauskas,
Amanda Muliolienė

Maria H., Živilė*,
Gražina K., Remigijus B.,
Kęstutis C., Arv V.

Marius L., Živilė*
Rauda G., Amanda M.

sau. 6 d. Civinskų šeima
13 d.  

Patarnautojai

Daina K., Julytė T. Emilė ir Daina D., Elzė T.