Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.01 sau.08 sau.15 sau.22 English sau.29 vas.05 vas.12 vas.19 vas.26 kovo05
2014 m. kovo12 kovo19 kovo26 bal.02 bal.09 bal.16 bal.23 bal.30 geg.07 geg.14 geg.21
2015 m. geg.28 bir.04 bir.11 bir.18 bir.25 lie.02 lie.09 lie.16 lie.23 lie.30 rugp.06
2016 m. rugp.13 rugp.20 rugp.27 rugs.03 rugs.10 rugs.17 rugs.24 spalio01 spalio08 spalio15 spalio22
  spalio29 lap.05 lap.12 lap.19 lap.26 gr. 10 gr. 17        

Gruodžio 23 - 24 d. 2017 m.

KALĖDINĖ KAVUTĖ

Sekmadienį, gruodžio 31d., kviečiame visus įsijungti į šeimynišką Kalėdų Kavutę. Prašome visas parapijos šeimas atnešti lėkštę švenčių sausainių į svetainę. Bus maloni proga su visais pabendrauti ir pasidalinti šventės gėrybėmis.

 „EGLUTĖ ARTIMUI“ DĖKOJA

Šventojo Vardo Draugija dėkoja visiems, kurie aukojo “Eglutė Artimui,“ ir užtikrino jos sėkmę. Iš viso grynais ir piniginėmis kortelėmis buvo suaukota $3,265.00. Tai yra $1,200 daugiau negu 2016 metais. Šiomis lėšomis galėjome suteikti paramą 14 mūsų parapijos šeimų, (37 asmenims) aprūpindami jas maisto kortelėmis ir taip pat padėjome sušelpti mūsų apylinkės vargšus, kuriuos aptarnauja Notre Dame vienuolės. Dievas telaimina jus visus!

KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2018 KALENDORIAI

 

      Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje. Malonėkite naudoti tam reikalui padėtus specialius vokelius. Siūloma auka - $1 už kiekvieną.

      2018 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

BLYNŲ PUSRYČIAI

Sekantys parapijos blynų pusryčiai bus sekmadienį, sausio 14d. po visų Mišių. Kviečiame visus pasigardžiuoti apylinkėje skaniausiais blynais. Bilietus bus galima įsigyti pradedant ateinantį savaitgalį. Pusryčių kaina prie durų: suaugusiems $7, vaikams 6-13m $4. Pirkdami bilietą iš anksto sutaupysite $1. Pusryčių pelnas eina parapijai.

KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA

Sekmadienis, gruodžio 24d. yra ketvirtasis Advento sekmadienis

savaitgalio Mišių tvarka sekanti:

 

šeštadienį, gruodžio 23d.

  5:30v.v.

sekmadienį, gruodžio 24d. – Kūčios

  8:00v.r.

10:00v.r.

12:00v.p.p.

  4:00v.p.p. - Kalėdų vigilijos Mišios vaikams ir šeimoms (angl.)

10:30v.v.    - Bernelių Mišios (lietuviškai)

    (pradedant 10:00v.v. - Kalėdinės giesmės ir vargonų muzika)

pirmadienį, gruodžio 25d. – Kalėdų dieną

        8:00v.r.  

  12:00v.p.p.

ĮSIDĖMĖKITE:   Kalėdų dieną NEBUS 10:00 Mišių

     Linksmų Šventų Kalėdų jums visiems! Pirmadinį švenčiame Išganytojo užgimimą. Daugumai mūsų šiandiena bus pripildyta šeimos papročių ir vaikystės prisiminimų ir kupina džiaugsmo, stebint vaikų ir anūkų nuostabos kupinas akis. Tačiau daugiau negu tiktai sekimas papročių, Kalėdos yra šventimas mūsų gyvenimo, kurį gyvename šiandien. Angelų  žinia – „Šiandien jums gimė Išganytojas...“ mums primena ir liudija Dievo buvimą mūsų pačių gyvenime.

     Lai šios didžios šventės įsikūnijusios vertybės – Ramybė ir Džiaugsmas – būna su Jumis šią Kalėdų dieną ir pasilieka su Jumis kiekvieną Jūsų gyvenimo dieną. Visų mūsų parapijos tarnautojų ir pastoracinio personalo, bei visų mūsų savanorių - tiek daug dirbančių parapijos gerovei – vardu, nuoširdžiai sveikinu Jus visus ir linkiu Šventų ir Ramybės kupinų Kalėdų
                                                   Jūsų Kristuje, kun. Juozas Bacevičius

PRISIMINKITE MALDOJE

Prisiminkite maldoja a.a. Mary Testa, kuri mirė šią savaitę ir buvo palaidota iš mūsų parapijos. Lai ji amžinai ilsisi Dievo karalystės ramybėje.

KALĖDŲ AUKA

Pagal paprotį, Kalėdų metu žmonės duoda dosnią auką bažnyčiai. Svarstydami apie Kalėdų dovaną Šv. Kazimiero parapijai, pamąstykite kurioje Jūsų širdies kertelėje mūsų parapija glūdi. Daugumai iš Jūsų, mūsų parapija yra daugiau negu vien tik bažnyčia, į kurią ateinate į Mišias kas sekmadienį. Verčiau, ji yra vieta į kurią ateinate džiaugsme ir liūdesy, vilties ir nevilties momentuose, kai reikalinga dvasinio gydimo. Žiemos meto išlaidos mums brangiausia kainuoja, ir visi gerai žinome, kad mūsų parapijos laukia daug iššūkių. Todėl, prašau visų dėti pastangas ypatingu būdu paremti parapiją šiuo Kalėdų metu ir įteikti svarią auką. Tiktai Jūsų dosnumo dėka galime tęsti mūsų darbus. Dėkojame.

NAUJŲJŲ METŲ MIŠIOS

Pirmadienis. sausio 1d. yra Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos šventė. Kadangi šįmet šventė išpuola pirmadienį, nėra privaloma išklausyti Mišių tą dieną.
Sausio 1d. Mišios bus aukojamos 11:00v.r.

PERPETUAL HELP IN THE KITCHEN – PUIKI DOVANA!

Mūsų parapijos valgių receptų knyga, „Perpetual Help in the Kitchen 2017“ yra puiki dovana. Knygas galite įsigyti parapijos raštinėje savaitės bėgyje, jas galite užsisakyti ir atsiimti savaitgaliais po Mišių. Knygos kaina tik $25. Už pridėtinę sumą knygas taip pat galime jums ar gavėjui atsiųsti paštu. Kreipkitės į parapijos raštinę jos darbo valandomis arba rašykite e-pašto laišką: laura@saintcasimirparish.org.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ -
GRUODŽIO 24 d.

KŪČIOS   

KITĄ SEKMADIENĮ- 12/31

4:00 pm Bernelių Mišios - 10:30pm
24 d. Kavutės nebus

Skaitytoja/s

Danutė Dundurienė -------- Kęstutis Civinskas Virginija Rubinski
31 d. sausainių suneštinis

Komunijos
dalintojai

Lana, Živilė*
Dan,
Frank

--------

Arv, Živilė*
Remigijus, Kristina,
Albertas, Rauda

Gražina, Živilė*
Kęstutis, Aurelija

sau. 7 d. Civinskų šeima
14 d. Blynų pusryčiai

Patarnautojai

Audrelė, Anika Justas, Domas Elzė, Lukas, Emilė Emilė, Anika