Švento Kazimiero Parapija  

Ankstesni biuleteniai sau.07 sau.14 sau.21 sau.28 English vas.04 vas.11 vas.18 vas.25 kovo04 kovo11
2014 m. kovo18 kovo25 bal.01 bal.08 bal.15 bal.22 bal.29 geg.06 geg.13 geg.20 geg.27
2015 m. bir.03 bir.10 bir.17 bir.24 liepa01 liepa08 liepa15 liepa22 liepa29 rugp.05 rugp.12
2016 m. rugp.19 rugp.26 rugs.02 rugs.09 rugs.16 rugs.23 rugs.30 spalio07 spalio14 spalio21 spalio28
2017 m. lap. 04 lap. 11 lap. 18 lap. 25 gr.02            

Gruodžio 8 - 9  d. 2018 m.

PADĖKITE PUOŠTI BAŽNYČIĄ KALĖDOMS

Padėkite puošti bažnyčią Kalėdoms. Sustatysime prakar-tėlę antradienį, gruodžio 18d. 10:00v.r. Bažnyčią puošime sekmadienį, gruodžio 23d., 1:00v.p.p. Lauksime jūsų! 

KALĖDAIČIAI – PLOTKELĖS ir 2019 KALENDORIAI

Kalėdų plotkeles – kalėdaičius galite įsigyti po visų Mišių ties bažnyčios pagrindiniu įėjimu, po 10:00 Mišių svetainėje, arba klebonijoje savaitės bėgyje. Malonėkite naudoti tam reikalui padėtus specialius vokelius. Siūloma auka - $1 už kiekvieną
2019 metų kalendoriai padėti bažnyčios pagrindinio įėjimo prieangyje. Dėkojame mūsų draugams ir parapijiečiams, Jakubs laidotuvių namų savininkams, už jų parūpinimą ir vėl šiais metais.

SANTARVĖS ŠVIESA

„Santarvės Šviesos“ judėjimas prasidėjo 1986 kai vienas vaikas įžiebė žibintą iš degančios žvakės Jėzaus gimimo grotoje Betliejuje. Šviesa buvo pargabenta į Austriją ir skautai toliau nešė šį taikos sim-bolį po visą Europą. 2001 Kanados skautai ją atnešė į New Yorką ir padėjo ties „Ground Zero“ griuvėsiais. Nuo tada, Santarvės Šviesa atnešama kasmet į mūsų žemyną. Mūsų lietuviai skautai priėmė šviesą ir pastatė ją bažnyčioje. Ji degs per visas Advento/Kalėdų šventes kaip simbolis taikos, ir kaip akstinas mums visiems - melstis ir dirbti įgyvendinti taiką mūsų namuose ir apylinkėse, mūsų krašte, ir visame pasaulyje.

AUKOS KALĖDŲ GĖLĖMS

Altoriaus Draugija kasmet puošia bažnyčią Kalėdoms gyvomis gėlėmis. Aukų vokelių siuntoje rasite vokelį Kalėdų gėlėms. Padėkite papuošti bažnyčią, įteikite auką gėlėms.

PERPETUAL HELP IN THE KITCHEN – PUIKI DOVANA!

Mūsų parapijos valgių receptų knyga, „Perpetual Help in the Kitchen 2017“ yra puiki dovana. Knygas įsigykite parapijos raštinėje savaitės bėgyje, jas galite užsisakyti ir atsiimti savaitgaliais po Mišių. Knygos kaina tik $25. Už pridėtinę sumą knygas taip pat galime jums ar gavėjui atsiųsti paštu. Kreipkitės į parapijos raštinę darbo valandomis arba rašykite e-paštu: laura@saintcasimirparish.org

2019 KAVUČIŲ SĄRAŠAS

Pradedame ruošti 2019m. Kavučių ruošėjų sąrašą. Kviečiame visas organizacijas ir parapijos šeimas toliau ruošti kavutes. Taip pat laukiame ir naujų savanorių. Šeimos, draugai, bičiuliai – susiburkite ir pasisiūlykite suruošti kavutę bent vieną kartą metuose. Parapija parūpina kavą ir reikmenis, jums belieka sunešti vaišes, užkaisti kavą, pašeimininkauti ir sutvarkyti svetainę. Pasisiūlykite Daliai Armonienei (jarmonas@ sbcglobal.net) Loretta Gudėnienei (lgudenas@yahoo.com /216-481-0465) ar Ingridai Civinskienei (icivinsk@yahoo.com /440-838-0652).

KALĖDŲ MIŠIŲ TVARKA
Antradienis, gruodžio 25d. yra Kalėdų diena
Kalėdų švenčių Mišių tvarka sekanti:

pirmadienį, gruodžio 24d. – Kūčios
  4:00v.p.p. - Kalėdų vigilijos Mišios vaikams ir šeimoms (angl.)
10:30v.v.    - Bernelių Mišios (liet.)
    (pradedant 10:00v.v. - Kalėdinės giesmės ir vargonų muzika)

antradienį, gruodžio 25d. – Kalėdų dieną
        8:00v.r. (angl.)
      12:00v.p.p. (angl.)

ĮSIDĖMĖKITE:   Kalėdų dieną NEBUS 10:00 Mišių

     Turbūt mažiausia priimamas Bažnyčios sakramentas yra Sutaikinimo (Atgailos) sakramentas – ėjimas išpažinties. Nenuostabu kad taip yra, nes vienas sunkiausių veiksmų mums, kaip žmonėms, yra pažiūrėti mūsų pačių nuodėmingumui į akis ir jį pripažinti. Yra labai lengva paneigti, kad nusidedame, arba nesureikšminti mūsų nuodėmių pasekmių, net iki tokio taško, kad nematome reikalo priimti šį sakramentą. Mėgstame pateisinti mūsų elgesį ir pasiaiškinti kodėl mums šis sakramentas nėra reikalingas.

      Nežiūrint dėl kurios priežasties esame nutolę nuo šio sakramento, neprieidami išpažinties prarandame galimybę išgyventi ypatingą bendrystę su mūsų Viešpačiu – bendrystę, kuri įmanoma tik per šį sakramentą. Kai nusidedame – ar tai būtų darant nusikaltimo (commission) nuodėmę, ar apsileidimo (ommission) nuodėmę – įvyksta trys dalykai. Pirma, nuodėmė įžeidžia Dievą, ir to pasekmėje mūsų ryšys su Dievu susilpnėja. Antra, nuodėmė susilpnina mūsų dvasią, o rimta nuodėmė nutraukia ryšį su Dievu. Galiausia, turime prisiminti, kad per Krikštą esame pašaukti į šventumą, o nuodėmė įžeidžia visą krikščioniškąją bendruomenę.

     Sutaikinimo sakramentas atitaiso visas šias nuodėmės pasekmes. Visuomet galime nuoširdžiai prašyti Dievo atleidimo, ir Dievas atleidžia. Tačiau, Sutaikinimo sakramentas visų pirma sustiprina mūsų ryšį su Dievu. Toliau, jis sustiprina mus dvasiniai, suteikdamas mums stiprybės išvengti nuodėmės atvejų ateityje. Galiausia, kunigo tarpininkavimu, atstovaujant ir Jėzų ir bendruomenę, Sutaikinimo sakramentas sugrąžina mus bendrystėn su krikščioniškąja bendruomene.

    Reikalinga nusižeminimo prieiti išpažinties ir priimti šį sakramentą. Tačiau šio sakramento malonė yra tiek didelė, kad tikrai verta nepagailėti pastangų tai padaryti. Ruošiantis mūsų Viešpaties užgimimui Kalėdų dieną, kviečiu Jus visus pasinaudoti proga priimti šį sakramentą.      

Dievas jus visus telaimina!  
kun. Juozas Bacevičius

RINKLIAVA DVASININKIJOS PENSIJOS FONDUI

Ateinantį savaitgalį , gruodžio 8-9, priimsime jūsų aukas kunigų ir vienuolių pensijos fondui. Fondo aukos naudojamos mūsų vyskupijoje ir taip pat visame krašte sušelpti į pensiją išėjusius kunigus, vienuoles ir broliu-kus. Jie visi ištikimai tarnavo Bažnyčiai visą gyvenimą ir palietė mūsų gyvenimus įvairiais būdais: mokytojau-dami mokyklose, dirbdami ligoninėse ir našlaitynuose. Dabar jie prašo mūsų paramos padėti jiems išėjus į pensiją. Vokelių siuntoje rasite specialiai pažymėtą vokelį „Retirement Fund for Religious.“ RŪPINKIMĖS JŲ GLOBA ir BŪKIME DOSNŪS!

ATGAILOS SAKRAMENTO PAMALDOS

Collinwood parapijų telkinio Advento Atgailos sakramento pamal-dos bus pirmadienį, gruodžio 17d., St Mary parapijoje, 15519 Holmes Ave. Bent 5 kunigai klausys išpažinčių. Kviečiame visus ruoštis Kristaus gimimui ir priimti Atgailos sakramentą gruodžio 17d.

EGLUTĖ ARTIMUI

Liko apie 30 kortelių ant Eglutės Artimui. Kviečiame pasiimti papuošalą, nupirkti jame nurodytą dovanų kortelę ir ją sugrąžinti į kleboniją šią savaitę, kad galėtume jas išdalinti šeimoms ateinančią savaitę.

 KAVUTĖS RUOŠĖJAI

ŠĮ SEKMADIENĮ - gruodžio 9 d.

KITĄ SEKMADIENĮ - gruodžio 16 d.

9 d. Čepulių, Čiurlionių šeimos

Skaitytoja/s

Lana Margevičienė Steponas Juodvalkis
16 d. Lietuvių Bendruomenė

Komunijos
dalintojai

Remigijus Belzinskas, Živilė*
Kęstutis Civinskas,
Gražina Kampe

Marius Laniauskas, Živilė*
Maria Hoffman,
Aurelija Jucaitienė

23 d. Tik kava
30 d. Sausainių suneštinis

Patarnautojai

Amanda Newberry, Elzė Tarasevičiūtė Audrelė Bielinytė, Anika Muliolytė